zelfvoorziening.nl

Een andere economie ? Produceer vanuit achtertuin en locale omgeving het
merendeel van uw materiŽle benodigdheden energie- en milieuvriendelijkst
(stap voor stap, samen) zelf. Doe mee, ook aan een bredere sociaal politieke
context ertoe
: recht op grond > , basisinkomen, zelfbouw. En bedenk, dat
ontwikkeling van zelfproductie in vergelijking met spoortrein, automobiel of
vliegmachine zoveel verdienstelijker zou zijn en eenvoudiger.
-----------------

Zijn van
zelfvoorziening meerdere betekenissen in omloop, nadere aanduiding
van wat ermee bedoeld kan spraakverwarring voorkomen.
Een (on)regelmatige
nieuwsbrief > geeft recente en eerder verschenen artikelen,
berichten, inzendingen, advertenties en dergelijke.
De webzijde is een project van
studio > zelfvoorziening, alwaar meer publicaties,
plannen, activiteiten.
Informatie over boeken en tijdschriften onder 
literatuur >  dat daartoe ook
geduldig wacht op invoer.
Voor diverse webplekken die in enig verband zijn te brengen met het meer
integraal doe het zelven dat hier op velerlei wijze wordt onderzocht, zie
sites >
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
webredactie > nieuwsbrief . weergave evt. aan te passen middels zijbalk
favorieten, boven- en of onderbalken, smaller venster
. plaatjes en verticale
(cijfer)reeksen
(studio) verschijnen rommelig in Internet explorer, iets beter in
Firefox, Chrome en vooralsnog goed in Opera
! . grotere letter schudt typografie in
allen wat op
.
                                                                                                      

nieuwe woorden en of begrippen: basisbezit, biool, buitentuin, compool, homo ap-
paratus, inwikkelingslanden, landstad, leeftuin, loc shop, loonsalaris organigram, mobilogram, mobiminderen, nokturbine, non stop rol aan rol af bus, sociotax,
stripschip, terrasflat, vanzelfvoorziening, walwoning, warmtevangplaat,
windpaneel, windwiel, woestijnbevloeier, zelfproductie ... .

                       
                                                                                 
                                                                              

                                                                   
 
                                                                                                                                                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
zelfvoorziening

Het door enkeling, gezin of andere bijeenwonenden (woongroep, leefgemeenschap
, of zelfs dorp, stad) zo volledig mogelijk zelf, ter plaatse en voor zich produceren
van voedsel, kleding, woning en dergelijke op een sociaal gelijkwaardig oppervlak.
Voor wat aanvullend wordt geruild of gekocht wordt enigerlei goed of dienst
geleverd en of uit vermogen, uitkering, deeltijd- dan wel basisinkomen geput.
Een overwegend locaal, biologis, ambachtelijk, natuurlijk, kleinschalig consumptie
/ productie patroon al met al waarin problemen van energie, milieu, werkloosheid,
... , goeddeels zijn opgelost. 
------------------                                                   
Zal het in werkelijkheid veelal gaan om benaderingen en afgeleiden van optimale
modellen van zelfvoorziening, onderzoek in theorie en praktijk van de laatsten
komt tegemoet aan de eersten.
Meer hieronder, in de Nieuwsbrief en via Studio,
Literatuur of Sites beschikbare informatie.


' Gebruik van computer en kabel, zender, satelliet is weinig zelfvoorzienend op
bediening en enig onderhoud na, brengt extra marktafhankelijkheid met zich mee
en is, zoals veel technologie, merendeels overbodig.

                                                                           
v  Schrift en zelfvoorziening
'' Nogal eens wordt zelfvoorziening, vooral qua agrarise producten, betrokken op
regio (van continent tot land, streek en localiteit). Echter, zonder een meer
huishoudelijke zelfvoorziening plus andere maatschappelijke innovatis zoals
hierboven en elders geschetst mee inbegrepen, zou dat nog geen duurzame
druppel op de globaliserende plaat kunnen blijken.
''' Qua energie vooral is hetzelfde met 'autarkie' het geval. Dat, ook in betrekking
tot enkel huis, gebouw of wijk, de autarkie daarbij niet wordt toegepast op ertoe
aangewende bouwmaterialen, constructietechnieken, veelheid van (dure)
apparatuur plus erop aangesloten gebruiksproducten, wordt gewoonlijk buiten
beschouwing gelaten.                                                                           
^
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
te koop

Website inhoud, met name de Nieuwsbrieven tot nu toe (80 plus pag's, eu.15)
en of overige teksten, prijs nader overeen te komen. Zie Studio uitgaven en
Studio info.

Eveneens
:

zelfproductie.com      domeinnaam, nieuw geavanceerd doe-het-zelven. 

loc-shop.com            domeinnaam met bijbehorend website concept.

Loc shop                   Benelux gedeponeerde merknaam plus franchise formule.

loc, local origin certificate. locale producten (...) , en diensten.

-------------------------------------

aanbevolen

Zelfvoorziening en biologise land- en tuinbouw                           
Nieuwsbrief 1

Programma zoekt partij                                                          
Nieuwsbrief 21

engelstalig

www.self-production.org    
             
                                                                                                         
zinsneden                                    

Het argument voor zelfvoorziening, door classice filosofie waar het naadloos in
lijkt te passen aldus op een haar na gemist, ging sindsdien aan wijsbegeerte
en wetenschap goeddeels voorbij. 
---
Zelfvoorziening bij Plato,
Bladeren zelfvoorziening 7.

De vergelijking laat-negentiende eeuwse land-, fabrieks- en mijnarbeid versus
doordachte en ontwikkelde zelfproductie op niet al te veel eigen grond voegt
een dimensie aan sociale geschiedenis toe.
---
Bij jaargang 016, nwsbrf 43.
                                                         
                                                ^
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHRIFT EN ZELFVOORZIENING

Me bezinnend op het schrift in een zelfvoorzienende leefwijze. Hoe geef ik m'n
schrijvens over zelfvoorziening uit ?
De zelfvoorziener zal schrijfmiddelen en papier aanvankelijk van buiten af betrek-
ken. Inkt wellicht vervaardigt hij spoedig zelf. Een eenvoudige papiermaker een
ander. Maar waartoe pen en papier. Veel kan worden gezegd en gezwegen.
Minder middelen, eenvoudiger middelen, voor de hand liggender middelen.
Vlugschriften, handgezet en gedrukt ?  Typemachine, stencil- en fotocopieerappa-
raat valt op het eerste gezicht af. Handgeschept, eenvoudig kringlooppapier ?
Handschrift lijkt het medium bij uitstek in de zelfvoorzienende schrifteleke
communicatie. Lees en geef door. Lees, schrijf over. Betaal, lees.
Druk komt ter sprake wanneer een tekst in veelvoud wordt gemaakt. Druk ook is
duideleker, objectiever. De typemachine vertegenwoordigt vooral dit laatste aspect
van druk. Een letterorgel in het verlengde waarvan onder andere de fotocopieerma-
chine het veelvoudaspect van druk laat zien. De drukletter blijft op toetsenbord en
beeldscherm in electronica verder geruststellend aanwezig.

Schrift en zelfvoorziening  2

Daadwerkelek aan het zetten geslagen, voorafgaand stukje nagenoeg persklaar.
De letterbak, de loden letterstaafjes, met wat fantasie aan de vooravond van de
zetselgietmachine, eind vorige eeuw.
Een compromisvol oponthoud, van korte of langere duur, voorlopig medium, voor-
dat zelfvoorzienend drukwerk verder schijnbaar terugschiet in de tijd.
De uitspraak over de geruststellend aanwezig blijvende drukletter intern achter-
haald. Letters opgebouwd uit open o en punt, heel wel gelijkend, zouden het zet-
werk een eindweegs naar zelfvoorzienende eenvoud kunnen voeren. Een voorge-
boord gaatjesblad, een o omringd door puntjes, voor elke letter voorzien van een
punt- en of c staafje in acht standen. Inkt erover, blad eronder, zetsel zakt, zetsel
stijgt, blad eruit, nieuw blad eronder.
Dag letterbak (-kast ), dag ondersteboven, dag op te bouwen bijeen te houden
blok uit zoveel 26 staafjes. Dag zware gietijzeren lichtrollende mooie mechanise
pers.
Maar zover is het nog niet. Het handschrift, gegeven pen, inkt en papier, betrekke-
lek onproblematis. Moeizame samenstelling, maar snel en relatief arbeidsexten-
sief een goed leesbare veelvoud opleverend, druk.

Zelfvoorziening

De opwekkende en wonderleke gedachte, ingegeven onder meer door energie-,
milieu- en werkgelegenheidsproblematiek, dat het mogelek zou zijn vrijwel geheel
zelf in voeding, kleding, woning en wat dies meer zij te voorzien.
Afhankelek van oplossingen overeenstemmend met natuurleke gegevenheden ter
plekke zowel als met wensen en noden van het zelf, zal een dergeleke huishou-
ding een kleinere of grotere marge niet zelf te produceren goederen en diensten
behoeven.
In principe wordt hierin voorzien door aan de totstandkoming ervan mee te werken,
door in directe of indirecte ruil ervoor goederen of diensten aan te bieden.
De huishouding wordt verder gedefinieerd door zoveel grond in gebruik te hebben
als een gelijkwaardig oppervlak per inwoner toestaat.
Met behoud van belangrijke kenmerken voorts kan zelfvoorziening worden gepro-
jecteerd op huishoudingen waarbij onder zelf niet zozeer de enkeling als wel de
groep, het dorp, de stad wordt verstaan. Ook dan een aantal goederen en werken
waarin het niet of slechts gedeeltelek mogelek, wenselek is 'zelf' te voorzien. Zo
zal een verregaand zelfvoorzienende stad, het merendeel van de stoffen benodigd
voor voeding, kleding, woningen, werktuigen in de onmiddelijke omgeving voort-
brengend, een aanzienlek aantal grond- en hulpstolfen, heel- en halffabricaten zo-
als ijzer, koper, cement, glas, rijwielen, een enkel automobiel, electronica, kunst-
en medise stoffen, ongetwijfeld van elders betrekken.

Een invoer die overeen zou kunnen komen met de invoer die overblijft bij omvor-
ming van een actuele stadseconomie in een zelfvoorzienende. Aangevoerde stof-
fen en producten, in samenhang met wijzigingen van consumptie-, constructie- en
productiepatronen, worden successivelek vervangen door 'zelf' geproduceerde
grondstoffen en fabricaten.
Eenzelfde lijn van weglating en vervanging kunnen separate consumenten in
overigens niet zelfvoorzienend stads- of agglomeratieverband volgen.
Merendeels van en uit het virtuele stadsland op 'loopafstand' te winnen,
gewonnen, stoffen voor voeding, kleding, woning. Evenzo die producten en
productiewijzen die ter plaatse in de regio, zoveel mogelek zelf kunnen.

Schrift

Zij een stad van enige omvang het grootste nog zinvol zelfvoorzienend groepsver-
band, een of enkele in deeltijd onderhouden mediaplaatsen, bevattende onder
meer beeldschermen, dataopslag en transmissie zowel als de juiste en gelukkige
op zich onstoffeleke* en als zodanig overwegend buiten de scope van zelfvoorzie-
ning vallende software, zouden er in noodzakeleke en gewenste funkties: medis,
bestuurlek, wetenschappelek, cultuurlek, educatief, productief, kunnen voorzien.
Voor het overige, naast andere deeltijdbetrekkingen, de separate en in vormen van
arbeidsverdeling dagelekse 'zelfvoorzienende' zorg door eenieder voor eten, drin-
ken , wassen, kleden, wonen.
Vanuit en in actuele economise verbanden naar meer zelfvoorziening toebewe-
gend zijn in de eerste plaats tal van besparingen op het gebruik van niet of minder
'zelf' te produceren goederen zoals drukpersen, typmachines, fotocopieerders,
beeldschermen, en op de producten ervan, waarschijnlek.
Tegelijkertijd kunnen wel of meer 'zelf' te verzorgen media zoals zeggen en schrij-
ven, voortzeggen, overschrijven, luisterzaal, leeszaal, in de regio te scheppen pa-
pier en overige schrijf- of drukmiddelen worden aangewend en ontwikkeld.

-------------------------------------------                                                                         
Studio Zelfvoorziening' 85,' 02.

Voor het origineel en aanvullingen erop, waaronder Economie van spelling, zie
Studio.  * minimaal stoffelijke.
                                                                                                 
           ^
   .
zoek site web