.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pleidooi voor een DC (Droog Composttoilet)
---------------------------------------------------------------
Deel II
---------

In deel 1 zijn de emmer en de beerput besproken in samenhang met de
composthoop.
Als logisch gevolg is het idee van het DC ontstaan, waarvan de ervaringen zijn
medegedeeld. Ook de urineopvang is aan bod gekomen. Hier het vervolg:

Veel beter is het de urine onmiddellijk af te voeren en te verdunnen, dat kan
automatisch gebeuren door te verdunnen met het grijze afvalwater. Door als
laatste in de afvoerleiding de urine in te voeren als voorlaatste het (af)was water
en als eerste het textielwaswater houden we ook de leiding intern schoon. Het
eind van de afvoerleiding (of slang) kan dan gaffelvormig zijn en op verschillende
plaatsen buiten weggelegd worden zodat een groot gedeelte van het land kan
profiteren van de bevloeings- en voedingswaarde van deze vloeistof. Wel dienen
de nodige filters en de juiste wasmiddelen gebruikt te worden. Bij natuurlijk verval
is een pomp niet nodig. Vorst kan echter roet in het eten gooien.
Een helofytenfilter zou ook met succes toegepast kunnen worden. Omdat het
grijze afvalwater er al praktisch bacterieel schoon ingaat, door de afwezigheid van
faecalien, is een septic tank overbodig en zelfs niet gewenst! Een nadeel van een
helofytenfilter is toch wel dat alle bevloeiings- en voedingsstoffen op een plek
geconcentreerd terecht komen. Hierdoor ontstaat na 10tallen jaren een
fosforverzadiging en dient het filter vervangen te worden.
In praktische zin dient hier het een en ander nog uit te kristalliseren maar ik blijf
jullie informeren.

Helaas ben ook ik verplicht gesteld me aan te sluiten op het riool, het is landelijk
zelfs zo gesteld dat een put en/of septictank gemeld dient te worden en zelfs
verboden is als hij opgenomen is in de lozingsleiding van het particuliere
afvalwater op het riool. Dit staat in de wet op de bodemverontreiniging. Nu moet ik
eerlijk bekennen dat de putten die ik hier op heb moeten ruimen verre van fris
waren, dus had ik geen problemen met de verordening , zoals door de gemeente
opgelegd. Een septic tank, maar ook de vloeistof uit zijn overloop, kunnen een
bron van infektie vormen. Zij zijn niet bacterieel schoon. Bacterien in de septic
tank zijn juist goed, maar niet als er zich pathogene bacterien in de
overloopvloeistof bevinden! Een moeilijk te controleren iets. Door frequenter
gebruik van het toilet is de doorvoersnelheid groter en daarmee ook de
contaminatie van de overloopvloeistof groter. Een septic tank dient, om
voornoemde kwalijkheden zoveel mogelijk te voorkomen, groot te zijn en vele
tussenschotten te bevatten. Een kostbare aangelegenheid.
Toch blijft ook dan nog het euvel bestaan dat ook een septic tank wel eens
geleegd dient te worden i.v.m. het bezinksel dat zich ook hier langszaam in gaat
vormen en dan de schotten afsluit.
Een ander verhaal is dat je, bij een normale aansluiting op het riool, een
ontluchtingspijp moet hebben. Eerst had ik daar van afgezien omdat ik het een
vies idee vond de lucht van een ander over mijn land te krijgen.
Toen werden echter mijn sifons regelmatig leeggeblazen door de overdruk in het
systeem en stonk het in huis naar het riool. Nu ruik ik die indringende stank
buiten via de toch maar aangelegde ontluchtings pijp. Lijkt me verre van
hygienisch, zo'n niool!

Mijn bovenvermelde methode is altijd goed toe te passen zonder gebruik te
maken van putten; septic tanks of de verplichte aansluiting op het niool en is
letterlijk en figuurlijk schoon door zijn eenvoud.
Als je er wat langer bij stilstaat is het eigenlijk een vreemde gewoonte om binnen
te poepen en te plassen. En nog vreemder als je weet wat de mens voor dit
ritueel allemaal nodig heeft.
De DC is evenwel door zijn flexibiliteit ook makkelijk buiten te plaatsen.

Theo Mohaupt
--------------------

Bij het droge composttoilet
---------------------------------------

Is de 'droogton' voldoende stankvrij (1) dan lijkt ie wat voordelen te hebben op de
compact composteur (CC) met aftapkraantje en ventilatieslang (2) voorzover de
gescheiden toiletgang voor lief word genomen.
Het om de zoveel tijd ledigen en schoonmaken van de tonnen, de zorg voor
gehakseld stro, zijn wellicht nadelen.

Een alternativ zou de persoonlijke, dagelijks in en bij de composthoop te spoelen
toiletemmer zijn, een ander de eco-latrine.

Aan de opstand niettemin tegen de WC (watercloset) doen septic tank - fyten
(planten) combinatis (3) met spoelwater van was, regen, grond of uit de recycling
slechts gedeeltelijk mee.
Kwalijke chemo's er niet in, pathogene bio's zoals vliegen, muggen, bacterieŽn,
..., op argumenten er uit.
Gegeven zelfvoorzienende situatis met aanliggende tuin en zonder al aanwezige
faciliteiten scoort het veiligst, minst hinderlijk, minimaal extralocale materialen
benuttend, gemakkelijkst zelf te maken systeem uiteraard hoogst.     pp.

1. In ' Leeftuin' (Netwerk Ecologische Landelijke Kernen, Mussel), 7, blz. 8, word melding gemaakt van absoluut weinig hinder van stank bij droogton-aarde gebruik.
2. Zie ' De Twaalf Ambachten Compact' (De Twaalf Ambachten, Boxtel), 75.
3. Zie ook ' Leeftuin', 7.

De buitenhellingen waterdicht met folie, klei of leem (10) waartegen een laag composterend materiaal (11).
Goten (12) indien van toepassing.

3. Gevels
--------------

Evenals de tussenwanden hangend aan het dakprofiel en veerkrachtig steunend op de grond geven ze de constructie aanvullende stabiliteit.
Eendere glasplaten (84x54), enkele ventilatiegaten, een deur en doorlaten voor aanwatering, electra, tele erin.
                                                                                               peter piscaer

(4. Binnenshuis) 
                                                
ZELFVOORZIENING tijdens UTOPIA 98
----------------------------------------------------------

Waar veel zelfvoorzieners zich vaak toe beperken is de tuin. Zonder meer erg belangrijk bij een zelfvoorzienend huishouden. Wil je de eigen voedsel en grondstoffenproduktie op een hoger niveau brengen dan is akker- en bosbouw echter onontkoombaar. Voor velen is ook veeteelt een must. Je kunt met de
eigen produktie heel ver komen. Veel tijd voor de ontwikkeling van een andere
technologie blijft er dan niet over. Er dient noodgedwongen gekozen te worden
voor een normaal huis, de normale voorzieningen en het gangbare gereedschap.

Omgekeerd als iemand ecosofische technologien wil dan ligt hier nog zoveel
terrein braak dat hij zijn hele leven hier aan kan wijden zonder tijd te vinden om
ook maar 1 zaadje in de grond te stoppen. Op technologisch gebied is
zelfvoorziening welliswaar de wieg ontsproten maar staat helaas nog altijd in zijn
kinderschoenen.

Ik stel nu de 2 extreme kanten van zelfvoorziening. Het moge duidelijk zijn dat
voor een eenling of gezin, hede ten dage, een optimale synthese van beide
extremen onmogelijk is. Hoewel ikzelf geloof in een werkelijke doorbraak van
zelfvoorziening middels technologie en spiritualiteit, geven deze hun geheimen
zeer langzaam en moeizaam prijs. De tuin daarentegen geeft al direkt een tast-
en eetbaar resultaat.
Mogelijk dat daarom en om gezondheidsredenen bij de meeste zelfvoorzieners
de tuin prioriteit heeft.

Nu zult u tegenwerpen dat er al heel wat alternatieve techniek te koop is. Dit is
juist, maar zelfvoorziening beaamt niet een nieuwe consumeerbehoefte, waar veel
geld voor nodig is, maar veeleer de zelfproduktie uitgaande van eenvoudige en
goedkope basismaterialen waar dientengevolge minder geld voor nodig is en een
schonere weneld oplevert. In feite sluit Stichting TOOL in Amsterdam in dat
opzicht naadloos aan op de behoefte van de zelfvoorziener. Zij ontwerpen zeer
doeltreffende en eenvoudige technologien voor de derde wereldlanden, wat mijns
inziens ook voor Nederland prima ontwikkelingswerk kan zijn indien eventueel
aangepast aan de situatie hier ten plekke. Daarnaast dient de 12-ambachten ook
niet onvermeld te blijven.

Het is voor mij de laatste 20 jaar tot een vaststaand feit geworden dat optimale
zelfvoorziening, vandaag te dag, nooit tot stand kan komen door een individu of
gezin tenzij men kiest voor een soberheid die de meesten niet aankunnen. Willen
we voortgang boeken op het totale pad van de zelfvoorziening dan is het meer dan
ooit nodig de handen ineen te slaan en onze verbondenheid te verstevigen. In het
alleen of met een gezin en verspreid werken hieraan schuilt een grote mate van
inefficientie op veel gebieden.

Omdat zelfvoorziening zo allesomvattend is, is geestverwantschap en intensieve
samenwerking mijns inziens de enige mogelijkheid om tot bevredigende
resultaten te komen. Waarom vele kachels stoken als je met z'n allen aan 1
kachel ook voldoende hebt? Waarom zoveel graanmolens als 1 graanmolen
voldoende is voor meerderen? Waarom tig maal hetzelfde wiel uitvinden?

Het grootste probleem voor de zelfvoorziener is mogelijk de verregaande
individualisering die ontstaan is door het huidige maatschappelijke bestel en
waarvan wij, zonder het vaak te beseffen, het slachtoffer zijn geworden.
Het EGO wordt heden ten dage dusdanig hoog gewaardeerd en gestreeld dat
enige communicatie en/of samenwerking op *hart* niveau uitzonderlijk begint te
worden. Toch ligt alleen in het *hart* een enorme kracht om van deze wereld een
betere wereld te maken.

Theo Mohaupt
--------------------  
Maar zou ook de enkeling of het gezin in stad op flat qua zelfvoorzienende
lifestyle niet vťr kunnen komen ?.
Overwegend locale en mogelijk locaal biologise grondstoffen en halffabricaten,
stap voor stap, mettertijd.
Weinig huishoudelijke electra met uitzondering wellicht van gloeilamp, tele,
alternativ wassen en nog wat.
Innovativ doe het zelvend toekomstige huisvlijt zo langzaam maar zeker
geheimen ontfutselend.
Alhoewel van illustere, communaler UtopiŽrs op punten van huisraad, kleding,
voeding niet zeer verschillend.      pp.
                                                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                WALWONING
2. Dak
----------

Zijn de aardwerken aangestampt, ingeklonken, afgevlakt dan kunnen dakbalkdragende tegels (1) of anderszins worden aangebracht.
De eventuele dakankers en luchtcirculatiekokers voorlopig achterwege gelaten, desgewenst later te plaatsen, te graven, boren.
De dakprofielen (2) onderling verbonden door dwarslatten en of -platen (3), zoldervloer.(4)
Het dak mogelijk slechts bedekt met nabij groeiend riet (5), of pannen en ramen (6).
Isolatie ook tussen de balken plus uitgekiend vuurgebruik kan in verwarmingsfunctis soms verder voorzien.
Aanvulling wellicht door zonnewarmtevangplaat op zuidgevel of tussen benedenramen (7) op zuiddak.
Waarschijnlijker echter kan het zijn de gehele dakkant met warmtevangplaat te dekken, op ramen, voordelige zonnecelplaat (8) en ruimte voor schoorsteen, ventilatie (9) na.
Esthetis nog wel verenigbaar met een noorddak van riet of pannen, maar dicht bij een noordzuid liggend uitsluitend plaatdak.

<
                               ZELFVOORZIENING    6                                  jul 98
---------------------------------------------------------------------

Begripsontwikkeling
Opmerkelijk
Zelfvoorziening tijdens Utopia ' 98
Walwoning, 2
Pleidooi voor een DC, 2
Bij het droge composttoilet
Buitentuin, 2
projekt ECOSTEK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Begripsontwikkeling
-----------------------------

Moderne zelfvoorziening in voorafgaande nummers geintroduceerd aan de hand van een studie over traditionele 'zelfvoorziening' (1), met geestelijke zelfvoorziening als onderscheiden van materieele zelfvoorziening (2) dreigt oeverloos zwemmen geblazen.
Geen woord overboord lijkt voorlopig devies, (materieele) zelfvoorziening nog nauwelijks begrepen, voorbeeldige daden anders dan woorden niet echt in zicht.
Zelfvoorziening gevat in het huishoudelijk stoffelijke (goederen) en semi stoffelijke (diensten) heeft verder het voordeel veel meer te betekenen dan onder andere voor zich uitzien.
Zelfproductie en wel van levensmiddelen, inclusiv die in de provisiekast en exclusiv doordeweeks de minder stoffelijke voor het geestelijk leven, legt de koers overeenkomstig wat bij.
En zelf toch al een stukje geestelijk leven, wat te eten, hoe te kleden, waar te wonen.          pp.

1. zelfvoorziening tussen aanhalingstekens want beperkt tot enkele producten en gedeelten van producten, in een niet zelfvoorzienende context (marktafhankelijkheid alom) en zonder zelfvoorziening als cultureel ideaal : van troon, kansel, leerstoel, lessenaar, zeepkist werd het den volke zelden voorgehouden.

Waren van Gogh's  'Aardappeleters'  zelfvoorzienend dan was ook Ivens' 
' Borinage'  misschien een ander plaatje geworden.

2. Zelfvoorziening en ecosofie, no.5 .

MEDEDELING

Zelfvoorziening 7 per september. De walwoning binnenshuis. Zelfvoorziening bij Plato. En meer. Wegens ziekte zijn de bijdragen van Rein de Jong voor onbepaalde tijd uitgesteld. Copij op eenzijdig a5 gaarne voor de laatste week van augustus.Opmerkelijk
-----------------
ZOZ, tijdschrift voor doen-denkers, vat ingezonden brieven soms samen tot in het ongerijmde. Ter vergelijking betreffend gedeelte van het origineel (Utopische traditie) :
                                                                        INGEZONDEN BRIEVEN

Ruimtelijke ordening

In 'De verleiding van utopieŽn' (ZOZ 25) schrijft Marius de Geus:
'Opvallend is het algemene gebrek aan vernieuwende denkbeelden in onze tijd.'
Mijn visie op ruimtelijke ordening is dan mogelijk een uitzondering, die de regel bevestigt. Gemeenten zouden moeten beschikken over een gebied
dat naar grootte evenredig is aan het aantal inwoners. De bevolking kan
daar voeding, kleding en woningen voor zichzelf produceren, wat ook de
vruchtbaarheid van de grond ten goede komt. De bewoners zouden daarbij alle invoer en uitvoer van produkten en het bestuur van de gemeente
zelf in handen moeten krijgen. Kleine gemeenten zouden kunnen groeien,
grote zouden moeten slinken. Zo zou een samenleving in vreedzame,
onderlinge verbondenheid ontstaan.

Dalen, Peter Piscaer
---------------------------------------------------------

Ruimtelijke Ordening                    (' 76)

De gemeenten,
beschikken over een gebied
naar grootte evenredig aan
het aantal inwoners
de vruchtbaarheid van de grond,
bevorderen het door de bevolking
voor zich produceren van
de voeding, de kleding, de woningen,
begunstigen het door de bewoners
zelfstandig beheren van
invoer uitvoer, bestuur,
groeien naarmate ze klein zijn
slinken naarmate ze groot zijn
en wel weloverwogen zorgvuldig
ingetogen verlicht in vreedzame
onderlinge verbondenheid.
                                                                                                           
Buitentuin, 2
-------------------

Veelal zal een gevarieerde houtwal (1) de lagere gewassen wat uit de wind
houden.
Er om of er achter bij geschikte grondwaterstand en vooral misschien wanneer vis
op het menu staat mogelijk een vijversloot (2) voor nuttige waterplanten ook, recreatie en dergelijke.
Teelten van bijvoorbeeld hazel- en walnoot, tamme kastanje, groot- en kleinfruitsoorten, hardhout robinia, scharrelei, vullen het boom- en struikgaard gedeelte.


Een strook (3) peulvruchten, granen, wortel- en knolgewassen, kruiden in luwte aanliggend aan opslag- en droogschuur (4).
In een coŲperativ project kunnen onder meer radiaalpaden (5) verkaveling terwille van koop of pacht vereenvoudigen.     pp.


PROJEKT ECOSTEK

Meedoen aan een buitentuin, althans aan het project dat tot voorafgaande schets
inspireerde ?
Onderhandeling over de mogelijke aankoop van max. 5 ha. naast de landelijk gelegen woning van Theo Mohaupt is gaande.
Wijze van inrichting overigens nog open: ' Natuur, buitenplekken met overnachting,
wonen, werken, biologische bedrijvigheid, welzijn, creativiteit, spiritualiteit, zelfvoorziening en edukatie zijn de trefwoorden voor projekt ECOSTEK'.
Info: Elly Scholtens, ... Oude Pekela.


-------
Uitgave: Studio zelfvoorziening,  Dalen.
Copij: per eenzijdig a5. Advertenties: f 1.00 per regelruimte, abonnees 4 r. gratis.
Prijs: f 3.00, zes vooruit 15.00, vijf ineen 10.00 .
--------                                                                                         
^
schaalaanduidingen  bij benadering