<                  Z E L F V 0 0 R Z I E N I N G    8                                 nov 98
---------------------------------------------------------------------

Bladverslag 
Vereniging Syntax 
Vrijen met het appeltje 
Terrasflat 
Zelfvoorziening bij Aristoteles 
Raapzaadolielicht 
--------------------------


Bladverslag
-----------------

Kwam het Netwerk Ecologische Landelijke Kernen met een nieuw blad, Leeftuin,
diervriendelijk tuinieren vooral geleek ervan het voorland.
Gelukkig was er De Zelfvoorziener, een nieuwsbrief initiativ dat minder gelukkig na
vier nummers stil viel.
Als Bladeren Zelfvoorziening het voortzettend, edoch, taal noch teken van
voormalige leeskring, overige presentexemplaren geven 1 abonnee, donateur,
correspondent.
Een tweede correspondent, 4 abonnementen en 26 aanvragen van proefnummers
zijn het resultaat van vier volgende editis plus advertentis: 'meer integraal doe het
zelven', 'nieuwe huis en tuin vlijt', 'locaal biologisch'  in Kleine Aarde, Twaalf Am-
bachten, Parool, Trouw, Volkskrant, Zoz en Vogelvrije Fietser.
Leeftuin (nr.7,' 98) en Zoz (nr.21, Omslag,' 97) inmiddels brachten themanummers
zelfvoorziening (van Lao Tse, Gandhi tot Schumacher, Seymour), jammer genoeg
zonder vermelding van gelijknamig blad of studio, de redactis der periodieken niet
onbekend.
Nummer 5 als 'Zelfvoorziening', vastbladig en onder motto 'nieuw beroep, nieuwe
kunst'  vooral in de losse verspreiding (Utopia ' 98, Zoz), tilt abonnementen op 7
en aanvragen proefnummers op 36. Vermeldende besprekingen in Twaalf
Ambachten en Leeftuin, maar 1 correspondent minder, autonome promotie komt
niet echt op gang. Advertentis in Kleine Aarde en Twaalf Ambachten voor no. 7,
gaandeweg vorm krijgend als voorlaatste aflevering, 1 abonnement af, 3 abonnement bij, overige aflopend, proefnummerscore naar 50.

Mooi moment om standbij te gaan, al is medescribent nog vol goede moed.
Deze dank, als ook de andere, aanvragenden proefnummers, abonnees, een mo-
gelijk minder halfzacht antwoord op ' energie, milieu, werkloosheid, derde wereld,
... ' weer wat verder.
Voorwaardelijke lichtpuntjes een binnengekomen bericht betreffende zelfredzame
anticonceptie en het uitblijven van advertentienotas Twaalf Ambachten.   pp.


---------------
staatsman tegenop. In 1980 hebben
een stel Afrikaanse economen het zo-
genoemde Lagos-plan ingediend om
Afrika er weer bovenop te helpen. De
essentie daarvan was zelfvoorziening.
Van grondstoffen tot eindprodukten,
reserve-onderdelen, management,. fi-
nanciering en technologie, Afrika
zou het zelf gaan doen. Minder import,
meer produktie.
'De Wereldbanken het IMF zeiden
nee en kwamen met een eigen plan,
geheten Structurele Aanpassing: deva-
luatie en meer exporteren. Een absur-
de gedachte, omdat ze alleen maar
leidt tot nog meer competitie op de
internationale markt voor goederen
die het toch al slecht doen. Dus de
prijzen dalen verder met als gevolg
nog meer verarming.'
---------------Vereniging Syntax : ... Je kunt bij ons terecht voor Alternatief en thuisonderwijs. Ecologische woongemeenschappen, alternatieve land- en tuinbouwmethoden en achtergronden over natuurvoeding. lnformatie over medische ingrepen als inentingen, amalgaamvullingen en anti-conceptie pil. Natuurgeneeskundige en astrologische adviezen. Informatie over de start van LETS systemen. Subsidie mogelijkheden op het gebied van ecologische woonkernen en aanverwante projecten.
Vereniging Syntax, ...  Ulft.


Vrijen met het appeltje.

Op zoek naar een natuurlijk, eenvoudig, effectief en goedkoop anti-conceptie middel ? Kijk naar de fruitschaal en zie daar, het appeltje!
Ben je een vrouw die in de vruchtbare periode wil vrijen zonder zwanger te worden,
breng dan een stukje appel of ander fruit ter grootte van een luciferkopje in de vagina, voor of binnen een uur na de zaadlosing. Hoe komt het dat je niet zwanger
wordt door dit toe te passen?
Met appelzuur lokt de eicel zaadcellen. Het kleine stukje fruit bevat duizenden malen meer appelzuur dan de eicel.
Zonder uitzondering zwemmen de zaadcellen naar de sterkste bron van het appelzuur, naar het stukje fruit in plaats van de eicel.
Deze appelzuur methode was in de vorige eeuw al bekend o.a. in Frankrijk en op
Java. Medisch wetenschappelijk onderzoeker Bart Huges deed tevens deze ontdekking 35 jaar geleden. Sinds oktober 1995 probeert ' de ecodromische vrijpartij ' uit Zwolle wetenschappelijk onderzoek op gang te brengen, zodat deze methode aangeraden kan worden aan mensen die uit medische, religieuze, ethische, culturele of financiele overwegingen andere anti-conceptie methoden
niet zien zitten.
Wil je uitgebreide informatie over vrijen met fruit en de ecodromische vrijpartij,
stuur dan je naam, adres en f 2,60 aan postzegels naar:

Saskia, ...  Zwolle.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   .


TERRASFLAT

Is de walwoning bij hoger gewenste woondichtheid ook rijstaand in diverse aanpassingen uitvoerbaar
Bovenaanzicht walwoningen, rijstaand in langsverband, excl. ramen, deuren enz.


En kan op hellend terrein trapsgewijs worden gebouwd, de klim of lift omhoog gecompenseerd door fraai uitzicht over bijvoorbeeld vruchtbare dalgrond
Doorsnede walwoningen op terrassen


Platgedakte terrasbouw zou bij ongeveer dezelfde materiaal-, bouw- en energiecriteria aanvullende pluspunten geven.
Doorsnede terrasflat, vier woonlagen


Evenals de walwoning invang en zekere opslag van zonnewarmte in de grond
goed accomoderend, ofwel de koelte ervan prefererend, opvang van regenwater,
wasdrogend de wind en verder wat ruimte voor bewoners buiten.

Zijn natuurlijke hellingen ertoe uitnodigend, cultuurlijk talud zoals dat van dijken is
over het algemeen slechts voor een enkele woonlaag (5.50 m) geschikt en kan de
ruimtewinst van de terrassen meestal missen.
Grond apart ervoor opgehoogd en uitgegraven, terwille van warmtewinst of koelte, uitzicht en wat compactheid, vraagt stevige ondergrond en heeft misschien het volume tegen, vooral als overwegende zuidoriŽntatie de relativ schaduwrijke noordkant onbebouwd laat.

Zonder intelligent grondverzet zou met aanzienlijk meer technologie in de vorm
van heipalen soms, staal, beton, kunststof, de aantrekkelijke terrasvorm eveneens\
kunnen worden bereikt.
De verzamelde warmte dan mogelijk dieper de grond in en met daglicht
gedeeltelijk ontstane binnenruimte verlichtend.
Een mindere keuze niettemin zo lijkt het, omdat bij redelijke kleinschaligheid, bijvoorbeeld drie woonlagen in onder meer vlak piramideverband, noord-, oost- en westzijden voorzien ook van daklicht, bouwmateriaal aarde natuurlijker ophoogt.
Volgens eerdere omschrijving, ' 78 : Energieandere nieuwbouw : een door gevels en daken opstijgende koeling voert zomerse warmte in de heuvel vol holten
waarop de terrasflatgebouwd is. Aanliggende tuinen bevatten gewassen die de
bewoners verzorgen.
                                                                                            peter piscaer.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zelfvoorziening bij Aristoteles
------------------------------------------

Werd in The Republic (Politeia, Plato) de polis of stadstaat verklaard uit het niet zelfvoorzienend zijn van de enkeling en een ' ideale ' polis beredeneerd vanuit een beginsel van arbeidspecialisatie, in Politica (Aristoteles) een opmerkelijke bespreking van betreffende passage.

.. Daarom vind ik de behandeling van dit onderwerp in Politeia meer knap dan juist.
Want Socrates zegt dat een stad bestaat uit vier beslist wezenlijke elementen en dat dit zijn de wever, de boer, de schoenmaker en de bouwer; vervolgens, deze niet zelfvoorzienend achtend, voegt hij metaalbewerkers en degenen belast met onmisbare levende have toe, vervolgens de koopman en de winkelier.
Dit word de gehele bezetting van de eenvoudigste polis, klaarblijkelijk in de veronderstelling dat iedere polis tot stand kwam om te voorzien in minimum behoeften en niet eerder voor een hoger doel; ... Aan verdedigers in geval van oorlog kent hij geen rol toe totdat territoriale expansie ze in contact brengt met buren en oorlog uitbreekt.
Maar zeker behoort er bij de vier, of welk ander aantal geassocieerden ook, een te zijn wiens taak het zal zijn rechtsbesluiten te nemen en uit de voeren. ... Het is irrelevant voor mijn argument of deze kwaliteiten ieder in verschillende mensen worden gevonden of in dezelfden; het is heel normaal dezelfde personen wapens te zien dragen en het land bewerken.

Aan het zelfvoorzienend zijn of behoren te zijn van een polis overigens word niet getornd, integendeel.

.. Want natuurlijk kan geen polis zo genoemd worden als deze een slaaf is van andere: een polis is zelfvoorzienend wat precies is wat een slaaf niet is.

.. Het is hetzelfde met een polis : heeft deze te weinig inwoners dan kan die niet zelfvoorzienend zijn, terwijl een polis een zelfvoorzienend iets Ūs.

.. Wat de kwaliteit van het land betreft, eenieder zou voor het meest zelfvoorzienende zijn; dat wil zeggen, het moet meest algemeen productiv zijn, want alles bij de hand te hebben en niets ontbrekend is het zelfvoorzienend te zijn.

.. De associatie tenslotte gevormd uit verscheidene dorpen is de polis. Practis gesproken is het proces nu compleet; zelfvoorziening is bereikt, en terwijl de polis tot stand kwam om leven zelf veilig te stellen, gaat deze voort met verzekering van het goede leven.
                               
.. Het is derhalve duidelijk dat de polis zowel natuurlijk is als bovengeschikt aan het individu. Want als een individu niet volledig zelfvoorzienend is na losmaking ervan, staat het in dezelfde relatie tot het geheel als de delen in het andere geval. (lichaamsdelen-lichaam)

Citaten uit The Politics, Aristotle, Penguin Classics ' 86, blz. 247-248, 247, 404, 405, 59, 61 respectivelijk.
Meer zelfvoorziening althans 'self-sufficiency' op blz. 405, 78, 82, 105, 171, 198, ... Zoals in het voorafgaande  (Zelfvoorziening bij Plato)  polis voor 'state'.

Een voetnoot geeft toelichting bij 'self-sufficiency' in het voorlaatste citaat : 'Autarkeia, politieke en of economise onafhankelijkheid. Aristoteles' gebruik van het woord hier is echter wat ruimer en omvat mogelijkheden het 'goede' leven te leven, in overeenstemming met de menselijke deugden.'

Volgens andere bron: 'Autarkeia, zelfgenoegzaamheid, onafhankelijkheid, van autos-zelf, en arkeoo-afweren (beschermen, helpen, vandaar ook: opgewassen zijn, uithouden, in staat zijn, voldoende zijn).'

Was 'autarkeia' voorwerp van onderzoek en niet op enigerlei wijze de polis, dan zouden betekenissen vooral zijn te vinden bij autos-zelf als mens, individu, als mensen, polis, afgeleiden ervan.

Arkeoo-afwerend wat het te na komt of zou kunnen komen, zij het mens, dier, plant, ding, ..., zij het dorst, honger, kou en ander onwelzijn.
Logiserwijs voor het zelf, of welk zelf ook, en wel het goede leven, doch niet geheel en al of noodzakelijk door het zelf.
Onafhankelijk of vrij van uitwendige en inwendige wereld(en) is het immers niet, erdoor, ermee, erin bestaand, het slechte slechts, zo wil het onderzoek, afwerend.
Als zodanig zelf, met dien verstande dat samen met ander(en), dier, plant, werktuig, als zelf ook kan worden uitgelegd, terwijl zonder zelf, bijvoorbeeld vanzelf, in voedsel, kleding, huisvesting, gezondheid, veiligheid en overig welzijn soms deels eveneens kan worden voorzien.

Het zelf te specificeren, zo ook de verdere 'afweer' inzake onderscheiden levensterreinen, gedifferentieerd als deze is.

Associatie in diverse verbanden zoals gezin, familie, dorp, polis, associatie van polissen (wapenbedrijf wederzijds besparend, onderlinge hulp bij rampen en misoogsten, culturele uitwisseling), meer arbeidsverdeling of minder of anders, veel of weinig handelsverkeer, onderwijs enz.enz. er op punten toe bijdragend des te beter, per zelf zou met toereikend land en goed zelf- en samenbestuur een mate van autarkeia eenvoudigst zijn bereikt.
                                                                                        peter piscaer.
                                                                                 

Raapzaadolielicht
--------------------------

Als je kiest voor windmolen- of zonneelektriciteit dan is het voor de hand liggend dat je wel eens zonder stroom komt te zitten. Een alternatief zou dan een (Stirling)motorgenerator kunnen zijn. De Stirlingmoter heeft als voordeel op alle brandstoffen te kunnen lopen.
In mijn zoektocht naar een alternatieve lichtbron stuitte ik op het olielampje. Na schaarse en negatieve ervaring opgedaan te hebben met het zelf gieten van kaarsen: verkeerde lontdikte; in of scheef afbranden en lekken, ging ik over tot de aanschaf van waxinelichtjes. Die waren vrij van deze problemen.
Ik kwam ik tot de conclusie dat het kopen van paraffine niet de oplossing is voor de zelfvoorziener. En paraffine zou ik nooit kunnen maken. Maar wat dan?

Ik heb de "snotneus" uitgeprobeerd die zou branden op plantaardige olie. Deze ging lekken en walmen.
Ook waren er drijvertjes te koop waarin je los verkrijgbare lontjes kon plaatsen. Deze drijvertjes moesten in een schotel met olie. De drijver; de schotel en de olie absorbeerden teveel licht. De lontjes waren moeilijk zelf te vervaardigen.
Ik heb een lonthoudertje gemaakt door op het uiteinde van een koperen pijpje draad te tappen en deze in een revet/waaier, met in het gat draad, te schroeven. Bij het ontwerp was het lastig dat het lont verzadigd moest blijven met olie. Let op! Ik heb het hier niet over zg. lampenolie, maar over normale raapolie die dikker is en daardoor moeilijker in een lont omhoogtrekt. Als lont gebruikte ik ca.10 cm haakkatoen. Deze haalde ik door de lonthouder en plaatste het geheel in een waxinelichthoudertje. Deze vulde ik met raapolie. Voor het afknijpen van het, door roet ontstane, maantje en het omhooghalen van het lont gebruikte ik een puntig pincetje.

4 tot 6 uur hield zo'n lampje het vol. Geen hinderlijke walm. Veel licht. Weinig kosten. Waxinelicht is zeker 3x zo duur als raapolielicht. 1 ltr raapolie kost bij de Aldi ca. F 1,50. En bovenal: veilig. Als zo'n lampje omvalt wordt de vlam onmiddellijk gesmoord door de olie. Het licht zorgt ook voor wat warmte. Mogelijk horen, met een juist ontwerp, koken, bakken en warmhouden ook tot de mogelijkheden van raapolie. Een alternatief voor flessengas of petroleum?
Ook had ik nog ideeen om spiegels als reflectoren te gebruiken en zelfs hele kroonluchters te ontwerpen. Maar dat is er tot nu toe nog niet van gekomen.
Naast de bijenwaskaars, waar ik helaas nog geen ervaring mee heb tav de produktie lijkt raapolielicht ideaal voor de zelfvoorziener. Raapzaad is in principe zelf te telen en te persen.

Theo MohauptMededeling
-----------------
Laatste nummer. Voorafgaanden per Studio Zelfvoorziening beschikbaar.Uitgave: Studio zelfvoorziening, ... .
===================================================
schaalaanduidingen bij benadering                         
                                                                                                   
^