.


                 
                      Walden vijf

pc en internet 

                                                                     
                                                                                                               
1  

                                                                         
                                                                 
   duurzaam ...inzage, 1e blz.cijfer terug, 2e vooruit.01                                                                                                                                                                                                              .


Inleiding                                
3

                               Studio.    

Vrijheid en deugd                        
4
noten                                    
5
bijlage 1                                
6
bijlage 2                                
8

Duurzaam                                
12
noten                                   
16
bijlage 3                               
16
bijlage 4                               
18
bijlage 5                               
20

                               Website.

Zelfvoorziening                          21
Nieuwsbrief                              23
Netwerk                                  26
Boeken,tijdschriften                     27
Sites,linkuitwisseling                   28
bijlage 6                                32
uitgave, datum                           41
--------------02                                                                                                                                                    .
Inleiding                                 ^

Voor redactionele, typografise en andere
toelichting, zie Bij Walden vijf. Veelvul-
dig:
.. staat voor Zelfvoorziening.nl, als link
naar de website of een aangeduide plek erin
: onder een adres, bericht aan dat adres.
: achter een adres, bericht van dat adres.
... gedeelte weggelaten/in te vullen, niet
aangegeven voor en na een zinsnede.

Weergegeven teksten zijn soms licht bewerkt
op leesbaarheid, ontdaan van veel groet- en
dankwoorden, overwegend geanonimiseerd en
waar mogelijk op volgorde van tijd.

Inhoudelijk een voortzetting van eerdere
Waldens 3 en 4, pc en internet daarbij fac-
toren van versnelling, verbreding, verdie-
ping. Van woorden op geduldig papier naar
woorden op beeldscherm en web.

Tekst- en navigatietekens spreke zoveel mo-
gelijk voor zich, op- en aanmerkingen, .. ,
Studio.


03


                                                                                                                      .
 
Studio.

Studio zelfvoorziening dankzij Nelk mede-
lid en p.c zelfbouwer
1 op het digitale pad
gebracht en dit, meer instrumenteel dan ge-
lovig nog immer bewandelend.
Typ- en tekstverwerking, email, beeld- en geluidsoverdracht, internet, ..., als er geen voordelen waren zouden nadelen van ap-
paraatafhankelijkheid, grondstof- en ener-
gieverbruik, van de zeeŽn van tijd, geld en specifieke aandacht wereldwijd de
2 mega contraptie toegedaan, overwegen.

Enkele vergaderingen van de Alliantie voor inspiratie en duurzaamheid
3 intussen, ge-
heel anders dan die in de loop der jaren van het Nelk, wierpen vrucht af. Belasting ideeŽn van Grondvest, geld en rente noties van Strohalm, de Tobin tax en meer, vere-
nigd met een nog niet unaniem basisinkomen:

Vrijheid en deugd                         ^

Van iedere monetaire transactie ontvangt elke burger en door deze de staat een vari
-


04


                                                                                                                       .


abele fractie.
Belastingen, basisinkomen aldus volautoma-
tis, innen en uitkeren nagenoeg gratis.
Tegelijkertijd onrecht, onzin vermeden,
loonslavernij, ratrace bestreden.
4

Met sinterklaas per email aan het secreta-
riaat van de Alliantie gestuurd en, er niets op gehoord of op website van gezien, in feb'02 naar een twintigtal adressen van
het gezelschap, waaronder de stichtingen Aarde, Grondvest, Mw2, Sdn, Strohalm, Uno-
inkomen, Wereld delen, en verder Alterna-
tieve konsumenten bond, De kleine aarde,
Integer consult, Kuvrm, Letsland, Omslag, Wfbn.
5

Drie antwoorden, een van onbegrip, een van begrip en discussie, een vraag om uitleg.
6
-----------------------
1. Walden vier 3,79. Netwerk ecologische landelijke kernen.
2. Merendeels overbodige.
3. W.vier 3,74 en Bijlage 1 > David alli-
antie.


05


                                                                                                                      .


4. Typografie aangepast.
5. Mens- en milieuvriendelijk wonen en wer-
ken, Sociale databank Nederland, Kunste-
naars voor de universele verklaring van de rechten van de mens (W.vier 3,76), Wereld federalisten beweging Nederland.
6. Bijlage 2 > Vrijheid en deugd.

                                         
Bijlage 1                                 ^

David alliantie, intentieverklaring '01,
1e alinea.

Het gevoel dat ontwikkelingen als globali-
sering, verdere individualisering en ver-
hitte concurrentie onvermijdelijk zijn, neemt af. De wereld is meer maakbaar dan we
denken. Het gevoel van 'het moet en kan an-
ders' neemt toe. Dan gaat het om eerlijker

delen en zingeving, om menselijke warmte en
onthaasting, om spiritualiteit. Om een meer
groene, sociale, vreedzame wereld. Er zit verandering in de lucht !
...06
                                                                                                                      .

Voorbeelden van het toenemend bewustzijn:

hoopgevende campagnes als Jubilee 2000, At-
tac (o.a. Tobintax), Trek de groene grens
*, Voor een democratisch Europa, Geen 24-uurs economie, En dan nu: Ťchte welvaart, Stop globalisation.
...
Nieuwe samenwerking, nieuwe activiteiten.


Ondertekenaars '02, zesenveertig, waaronder
Animal freedom, De kleine aarde, Goede waar
& co, Integer consult, Internationale ver-
eniging Bellamy, Kritisch landbouwberaad, Kunstenaars voor de Universele verklaring van de rechten van de mens, Letsland, Ne-
derland anders, Netwerk alternatieve reizi-
gers, Netwerk ecologische landelijke kernen
, Nutopia, Sociale databank nederland, Aar-
de, Aarde-werk, Dea, Grondvest, Mens- en

milieuvriendelijk wonen en werken, Milieu-
bewustzijn, Oase, Uno-inkomen, Wereld delen
, Studio zelfvoorziening, Werelddorp, We-
reld federalisten beweging Nederland. 
<

* vergl. .. Voorbij de groene grens.


07
                                                                                                                      .
Bijlage 2  Vrijheid en deugd                                   ^

Onderstaande licht bewerkt en geanonimi-
seerd. Veel kon door de 20 adressen worden meegelezen en eventueel van reacties voor- zien.

O.P : Beste, ik begrijp helemaal niets van wat jullie hier hebben geschreven. Kunnen
jullie het nog eens proberen te verklaren ?

S.Z (studio zelfvoorziening) : Misschien wordt het bericht wat duidelijker aan de hand van antwoord(en) op anderen.

I.C : Beste vrienden, wie zijn jullie ? Dit
spreekt mij aan en heb ik in het bijgevoeg-
de stukje tekst (Het Ei van Henry George en
James Tobin) iets vollediger verwoord. Ik

ga verder dan alleen deze monetaire trans-
actie = tobin tax, zoals door Attac wordt nagestreefd. Dit maakt een al heel lang - zonder veel succes - nagestreefd basisinko-
men een logisch resultaat van het erkennen dat de natuur (incl. klimaat en monetaire
stabiliteit) een global common, dus van ons


08
 

                                                                                                                      .

allen is: alle burgers zijn aandeelhouders
van de NV Aarde en hebben recht op hun di-
vidend, dat is de opbrengst van het vrucht-
gebruik - binnen de duurzame grenzen na-
tuurlijk. ... Nb. Waarom zou die fractie in

jullie voorstel 'variabel' moeten zijn ? Ik
denk juist per persoon gelijk.

S.Z : Met -iedere monetaire transactie- wordt in beginsel verwezen naar alle af/
bijschrijvingen op rekeningen van personen en rechtspersonen. Nader onderzoek van het transparant te maken veld wijst ongetwij-
feld op uitzonderingen, te ontvangen frac-
tie 0, en zoals bij de btw, meerdere tarie-
ven, te ontvangen fractie 0-100 procent. ... Mogelijk ook worden de aftakkingen cen-
traler (grootschaliger) verzorgd. Het sub-
veld van de geldschepping in de transparan-
tie opgenomen. Een pragmatise, geldtechnise benadering die het belastingformulier niet-
temin overbodig maakt en, voorzover een uitkeringen vervangend basisinkomen inbe-
grepen, een ongekende administrative ver-
eenvoudiging en een waarlijk nieuwe econo-09


                                                                       .

mie impliceert.

Bij het Ei van Henry George en James Tobin:
Zeker, -democratische privatisering- , of-
tewel basisbezit. Toch heeft bv. Grondvest
een en ander misschien niet echt scherp nog
, zoals moge blijken uit het prijzenswaar-
dige jubileumnummer 1999 of uit haar motto waarin -alle mensen hebben recht op een ge-
lijk aandeel in alle natuurgaven- wordt ge-
volgd door -wie voor persoonlijke doelein-
den beschikt over een natuurgave, bijvoor-
beeld grond, dient daarom het voordeel uit
dit voorrecht ten volle te vereffenen met de gemeenschap-. Neen, gelijkwaardig grond-
bezit zou in deze neutraal zijn, bovenge-
middeld betalen en ondergemiddeld ontvangen

S.G (Grondvest) : Zou je mij kunnen uitleg-
gen wat je bedoelt met: "Neen, gelijkwaar-
dig grondbezit zou in deze neutraal zijn, bovengemiddeld betalen en ondergemiddeld ontvangen"

S.Z : Gelijkwaardig grondbezit: gelijkwaar-
 


10
                                                                                                                                                          .


dig in bodemvruchtbaarheid. Wie meer heeft
dan het gemiddelde huurt dit meer van dege-

nen die minder hebben. De marktproducerende
boer huurt de grond van de marktafnemende
klant. Hoe dit precies spoort met de afro-
ming van elke geldtransactie ten gunste van
eenieder (Vrijheid en deugd) is voorwerp
voor verder onderzoek. Gelijkwaardig grond-
bezit: gelijkwaardig in geldwaarde en wel van woonkavels, bedrijfskavels, agrarise
kavels, andere kavels. Woonkavels: wie meer
heeft dan de gemiddelde waarde betaalt
hiervoor aan degenen die minder hebben.
Mogelijk huurt eenieder de grond van koning
, staat, gemeenschap, alle (volwassen) me-
deburgers, en ontvangt bij gemiddeld ge-
bruik z'n huur geheel terug, bij onderge-
middeld gebruik z'n huur plus, bij bovenge-
middeld gebruik z'n huur min. Zo ook, naast
tal van andere 'democratis geprivatiseerde'
natuurgaven, bijvoorbeeld vlieg- en zend-
rechten. Wie meer dan gemiddeld vliegt be-
taalt, wie minder vliegt ontvangt. Evenzo
zou het zendrecht van omroepen zijn opge-
bouwd uit de individuele zendrechten van


11
                                                                                                                                                            .


allen, die dan bij minder radio/tv gebruik
netto ontvangen, zoals de meergebruikers
netto betalen.   
Hiermee de vraag wellicht voorlopig beant-
woord. (vergl. Walden vier 2,17) Het -alle
mensen hebben recht op een gelijk aandeel
in alle natuurgaven- zal bij uitwerking tot
uiteenlopende exegese leiden, hetgeen in de
geschiedenis van sociale ideeŽn zal zijn
terug te vinden ook. Belangrijk en eveneens
verder uit te zoeken punt: de natuurgaven
bv. grond zijn niet zozeer van de gemeen-
schap (de koning, de staat) als wel van al-
le individuen afzonderlijk: het gelijke
aandeel.
<

Duurzaam ...                              ^

Op de gelijktijdig en erna ontwikkelde
dichtreeks Duurzaam ... , waarin Vrijheid
en deugd' onder de titel Geld' opgenomen,
zullen de Alliantie bijeenkomsten eveneens
enige stimulans hebben uitgeoefend. Een
eerste tekstje Mobiliteit, beleid' dec'01
gepubliceerd op de Duurzaamlijst van digi-


12
                                                                                                                                                            .


zo'n beetje bekend en wellicht zwak als
antwoord op de verschrikkingen, ook in In-
dia, van het neoliberalisme (Reaganomics).
... Een koppeling van de lage inkomens aan
de hoge is wellicht een goed idee. Aparte
site verder, merkwaardige video montage.
5


Opmerkelijk: Tijd voor de Nobelprijs voor
duurzame ontwikkeling. ... Tweede Kamerlid
Van der Ham, Brits europarlementariŽr Davis
, Amerikaans congresman Greenwood en Ingrid
Aaldijk pleiten voor een nieuwe Nobelprijs:

De Nobelprijs voor Duurzame Ontwikkeling.
... Begin maart 2003 sturen wij daarom een
brief naar de Nobel-stichting in Stockholm
met het verzoek de nieuwe Nobelprijs voor
Duurzame Ontwikkeling in overweging te ne-
men. Burgers, bedrijven, organisaties, en
politici uit de hele wereld zijn uitgeno-
digd deze brief te ondersteunen via www.
sustainable-prize.net"
                  (Volkskrant oa, 10.12.02)

-----------------------


15
                                                                                                                                                           .


1. Een 'tijdrijm' ook op Rede rijk' uit '73
(in Een reis naar de rand ... , zie Studio)
2. Bijlage 3. Alternatieve konsumenten bond
3. Bijlage 4 > Lezende gegroet.
4. Bijlage 5 >
5. Louwrienwijers.nl

                                          ^

Bijlage 3. Alternatieve konsumenten bond

A.K : Heb je/jullie net via de duurzaam-
heidslijst leren kennen. Ben nieuwsgierig
naar wie je bent, en hoe en wat je doet be-
halve deze mailtjes sturen. Roept vragen op
als, heeft de studio een eigen website?

S.Z : Wordt aan gewerkt, .. .

A.K : En zelfvoorzienend in de 21e eeuw...
kan dat ?

S.Z : Uitgaande van 100 % zelfvoorziening

zou bv. 80% tot in lengte van dagen op goe-
de natuurlijke voorwaarden gemakkelijk kun-16
                                                                                                                                                           .
5. Voedsel
                              
Zoals de terrasflat veiliger is bij aard-
bevingen, zo heeft overwegend locale/ regi-
onale en natuurlijker productie van voe-
dingswaren het aanvullend voordeel van meer voedselzekerheid bij extreme misoogsten of
schaarsten als gevolg van ziekten, conflict
, klimaat en overige atmosferise, kosmise
of andere invloeden.
--------------------
hoe eenvoudig het is.         
daar wonen waar
het voedsel groeit.  
            (uit Walden drie, poŽtis essay)

6. Reizen 
 
Louter lopen, zwemmen, drijven, roeien,
zeilen, in zacht werktuiglijk vervaardigde
vaartuigen, iets fietsen, vederlicht vlie-
gen, bijgeval motoris mobil af en toe, doch
niet meer dan halverwege.
   (uit Zelfvoorzienend wandelen, politiek)
------------
veel, velen, veelvuldig van overal naar o-
veral is overbodig en illusoir.  
   <


20                                                                                                                     .
 

Bijlage 5. Het Duurzaam ...' bericht op a-
dressen na gestript. Sprekers en debaters zullen de toepasselijke tekst niet hebben meegekregen.
: Tumult organiseert op 12 nov. in Utrecht en op 14 nov. in Felix Meritis, Amsterdam, Snelheid of reiskwaliteit ? Reizen in de toekomst. De trein is overvol, de wegen slibben dicht - mobiliteit is gemeengoed  geworden. Hoe moet dat verder in de toe-
komst ? Blijft snelheid van verplaatsen de norm ? In de beleveniseconomie wordt het doen van boodschappen winkelen en verandert
conditietrainen in lifestyle-skaten. Wordt reistijd dan waardevolle tijd ?      
Onder voorzitterschap van oud Tweede kamer-
lid GroenLinks debatteren docent Hoge school voor toerisme en verkeer en adviseur
verkeerdeskundige, beleidsmedewerker Anwb
, mobiliteitsmanager regio Amsterdam en sa-
mensteller van 'de toekomstreis', en econo-
misch geograaf fac. Ruimtelijke wetenschap-
pen universiteit Utrecht.  

                                                                                                                   ^


20a                                                                                                   


                                                                                                                   .


taal Den Haag, Sociamedia. Volgden soortge-
lijk tot mei een zevental andere.
1

Respons van de Alternatieve konsumenten bond' op nr. 5, Duurzaam voedsel' leidde tot een verhelderend maar plots gestopt vraaggesprekje.
2

In november '02 de dichtreeks in z'n geheel
op de lijst alsmede naar een aantal andere adressen. Inclusiv abonnees Duurzaamlijst een kleine vierhonderd al met al (cc), min of meer gekwalificeerd, sommige engelstalig
3. Een viertal reacties:

: Leuk en bedankt voor deze lijst van duur-
zaamheidsfans, die hopelijk slechts duur-

zaam, dus zeer selectief zal worden ge-
bruikt. (Integer consult)

: Hoi, kunnen jullie ons van jullie lijst afhalen, bedankt. (Groenfront)

: Ik ben zo vrij- debat voor duurzaam geÔn-
teresseerden.
4


13
                                                                                                                     .


: Ik denk me te herkennen in wat u schrijft
Ik zou graag in plaats van basisinkomen,

spreken over een basiskrediet en wel we-
reldwijd, voor iedereen. Zoals we honderd jaar geleden waterleiding naar ieder huis wilden brengen, zo moeten we nu geldlei-
dingen in ieder huis aanleggen. Geen poes-
pas. Je hebt net als bij water vrij recht over een bepaalde hoeveelheid geld. Daarna ga je betalen. Zoiets. We moeten werken aan
een Compassionate Economy. Darwin is uit en
competition ook, maar compassio, samengaan,
met de nadruk op samen, is in.

Volgde een wat langs elkaar heen praten.
Een laatste woord : Eens wellicht met een regelmatig geldbedrag dat eenieder, al naar
gelang nationaal prijspeil en leeftijd, zonder verplichting tot terugbetalen, op rekeningnummer ontvangt. In het ene geval wordt stilzwijgend verondersteld dat men er
toch iets voor terugdoet, in het andere geval niet. (basiseigendom, waaruit het be-
drag voortvloeit). Compassionate Economy:
als Seminar indrukwekkend, inhoudelijk wel


14
                                                                                                                     .


nen.

A.K : Je refereert aan Walden - nog steeds actueel ? en misschien nog wel interessant-
ste: poetise benadering... hoe vul je dat in. Als je meer info hebt, kun je die door-
sturen? Misschien ook interessant voor ons blad Kritisch Consumeren van de Alternatie-
ve Konsumenten Bond.


S.Z : Dank voor reactie, zie Bijlagen.  (infoblad Studio, Voorbij de groene grens plus)

Vragen en antwoorden in de twee mailtjes ineengeschoven. Als antwoord een 'Re', geen vermelding van, of dank voor de bijlagen, die nu geheel 'uitgerold' onder aan het re-
tourmailtje aanwezig zijn.

A.K: Pas jij/ passen jullie je ideeen zelf ook toe in praktijk? Hoe? Woonwerkgemeen-
schap ?


S.Z: Voor antwoord zie onder. ... Sommige


17 
                                                                                                                     .


wel, andere niet. Velen ook om toegepast te worden c.q  te overdenken. Qua woon-werk
gemeenschap bv. Plan Leeftuin.
<


Bijlage 4.  Lezende gegroet               
(english language reader hello, a transla-
tion of Duurzaam ...' (Sustainable ...)
below not yet available though possibly
worthwhile to run your translation software
, to demand one, to supply one)

Duurzaam ...' is een licht bewerkte weerga-
ve van bijdragen aan de duurzaamlijst van ddh.nl, dec'01-mei'02. Geadresseerden zijn verzameld uit dezelfde lijst, uit een ande-
re, david-alliantie en uit een daaruit voortgekomen werkgroep, platform-nederland-
se-burgers. Als zodanig er wellicht mee ge-
diend zijnd. Indien geheel misplaatst, gaarne verontschuldigingen ertoe. Studio zelfvoorziening, nov'02. Info: .. .
                       
Volgden acht duurzaam tekstjes waarvan hier

1, 5 en 6 weergegeven. Voor de anderen zie


18
             
                                                                                                       
.

.. Studio.


1. Mobiliteit, beleid       

Werken bij wonen, wonen bij werken: plus plus.
Locale/regionale grondstoffen en producten
: plus.
Overig mobileren: min.
Ontwikkeling autobuslijnen, autobussen (non
stop, rol aan rol af) eenpersoonsauto's, schone motoren, tunnels onder in plaats van
bruggen over ? rivieren enz. enz.: plus.
Spoorwegen: min min.         
------------                 
toelichting Spoorwegen: uit voorafgaande resulteert een overcapaciteit aan vervoers-
faciliteit. Uit esthetise (ruimer land-
schap, afname kermiskwaliteit van de samen-
leving) zowel als economise overwegingen is
het dan aantrekkelijk het railwegenstelsel achterwege te laten.

19