.
                                                                              
Walden vijf
pc en internet

                                                                                                                 
4


                           
frederik van eeden updateinzage, 1e blz.cijfer terug, 2e vooruit.01  
                                                                                                                     .

Inleiding                                 2
Ingekomen algemeen                       
4
noten                                    
7
Nieuwsbrieven                            
7
Mailinglijsten                          
10
noten                                   
13
Google alerts                           
16
Uitgegaan algemeen                      
16

uitgegaan algemeen,vervolg               21
Nieuwsbrief                              27
Prikborden,forums                        36
Dossiers                                 46
Studio                                   57
Literatuur                               74
Linkuitwisseling                         78
Self-production.org                      89
Webhosts                                 98
Uitgave,datum                           101
--------------  
               
Inleiding

Voor redactionele, typografise en andere toelichting op de teksten, zie Bij Walden vijf. De belangrijkste:


02                                                                                                                                                    .
.. staat voor Zelfvoorziening.nl, als link
naar de website of een aangeduide plek erin
: onder een adres, bericht aan dat adres.
: achter een adres, bericht van dat adres.
@ van emailadressen vervangen door spatie,
letters ervoor vrijelijk naar bron.
... tekstdeel weggelaten/in te vullen, niet aangegeven voor en na een zinsnede.

Weergegeven teksten zijn soms licht bewerkt
op leesbaarheid, zoals nwsbrf voor veel
voorkomend nieuwsbrief, www en diverse
groet- en dankwoorden weggelaten, overwe-
gend geanonimiseerd en waar mogelijk op
volgorde van tijd. ('07.08)   
De indeling in hoofdstukjes is overeenkom-
stig Walden vijf 3, wel veranderden soms
aanduidingen en of bijbehorende webpagina's
licht.

Diverse items, bv. Wandelhotel, te lezen als voortzetting van het voorafgaande.
Evenals eerder vrij volledige weergave van  publicatie en correspondentie activiteiten.
Enkele zeurdialogen werden niet opgenomen,
in langere iets meer geschrapt.


03
                                                                                                                      .
 
Ingekomen algemeen                        ^

Sd fac.nhl.nl: ...
-: ??
: Sorry, ik drukte op een verkeerde knop toen ik op je site zat. Komplimenten daar-
voor trouwens, ik doe er altijd veel inspi-
ratie op.
-: Ok.


Netwerk ecologische landelijke kernen.
Bericht over de nu bijna voltooide zelfbouw ecowoning in Steenwijk. Publiciteit alom. Artikelen in Nrc, in Gevelbouw (technis), Technisch weekblad, Jaarboek architectuur, rapportage in Nova, in Vroege vogels, op Wereldomroep.
: Telkens komen er nog weer steunbetuiging-
en binnen op het weblog van mijn woning waar je achtergrondinformatie en foto's kunt vinden. Het is nog zeer onzeker of de woning niet zal moeten worden gesloopt!

Enige tijd later een uitnodiging voor de Nelk jaarvergadering ter plekke en bericht over rechtszaak in verband met voorgenomen04


                                                                                                                       .


sloop door gemeente.
Studio zelfvoorziening hield het vooralsnog bij email en zag de stofwolken om de Ecowo- ning liever opgetrokken. Bij bericht van verlies kort geding, noodoproep en petitie.
: Zeer treurig allemaal. Petities schrijven is niet m'n sterkste kant, vermoedelijk ook te controversieel, Studio zelfvoorziening. De open brief wel geforward op Aktielijst antenna.nl. Voor het overige sterkte en uitziend naar volgende, hopelijk positiever berichten.

Een vastketenactie van Groenfront om de
sloop tegen te gaan, maar
: Beste Nelkleden, nadat mijn woning te Steenwijk is gesloopt, ben ik in een vol-
gend avontuur gerold. Een goede vriend heeft mij zijn leegstaande boerderij in bruikleen gegeven, alwaar ik nu aan het op-
ruimen en inruimen ben. Ook hier wil ik graag weer samen met anderen ecologisch
verantwoord gaan leven. Daarom stuur ik jullie onderstaande advertentie. ... Ook hoop ik jullie hier al dan niet ter gele-


05


                                                                                                                      .


genheid van een Nelk-bijeenkomst spoedig of later te mogen ontvangen. Er is ruimte ge-
noeg in en om de boerderij en schuren om te kamperen.
-: Goed te horen dat je weer met iets voort kan. Mocht er ooit sprake zijn van 'meer officiŽle woonruimtes' dan ben ik mogelijk geÔnteresseerd.


Gepost op Yahoo-pagina Nelkpost.
Aankondiging/inzage Walden vier 3, Autar-
ceia' en Eco innovatis
1 .

Owaze.
Diverse berichten nog van Owaze.
: Eindelijk is het zover. Een groep mensen in Deventer gaat voor earthships. Een eco-
wijk met recreatieve, educatieve en ambach-
telijke aspecten. Je kunt je aanmelden om mee te doen en zelf in een earthship te wo-
nen via Aardehuis.nl

Op aankondiging/inzage Walden vier 3, Au-
tarceia.

: Bedankt, ik zal het aandachtig doorlezen.


06
                                                                                                                      .

Ik heb trouwens een adres waar e.e.a. in de praktijk gebracht wordt. Zie Casadaribeira. no.sapo.pt voor de lokatie.
-: Niet helemaal mijn formule Casadaribeira
Jammer dat ik in Murodesolana.org voorals-
nog geen kavel kan kopen. Verlaten dorpen trekken me wel, met aow wordt eea. betaal-
baar. Al iets uitgegeven bij de (twijfel- achtige) Free musketeers ?

En verder over festival C4real 2 in Eva- Lanxmeer, ufo's, biodiesel van algen, de geet machine (zou brandstofgebruik halveren
), nulpunt energie, ... .
-----------------------
1 Compool, nwsbrf 28.
  Nokturbine, nwsbrf 27.
  Andere: Nieuwe woorden en of begrippen,
  index/homepage.
2 Merkwaardige aanduiding. See for real.Nieuwsbrieven                             ^

Een vervolgfactuur nu toch van Altned.nl,07                                                                                                                      .

gids voor alternatieve geneeswijzen en be-
wustwording. Nieuwsbrief en vermelding Zelfvoorziening op de website gestopt.


Lichthinder. 
Een citaat van Al Gore.
We stand in support of the control of light pollution which is the unneeded and unne-
cessary wastage of artificial light into the sky. Not only does it obliterate the natural beauty of the night sky but it is extremely wasteful costing Americans seve-
ral billion dollars per year. It is part of our American carbon footprint because we e-
mit 1 million tons of CO2 every year. Other environmental studies indicate that this excess light may cause cancer in humans and also causes bird populations to decrease as well as problems with the life cycles of turtles." 
Een rubriek Licht en gezondheid. Derde nacht van de nacht.

E-kompas.  tweewekelijks, Vlaamse Groenen.
Nr.50. Film Our daily bread. Alle lichten08
 

                                                                                                                      .

uit, L'alliance pour la planŤte. Groen! roept op tot een klimaatpact, een ecologi-
sche 'New deal'.
Nr.60. Klimaat, armoede en open samenleving Die drie hoofdthemaís vertaalden we in tien speerpunten voor een ecologische overheid.


Commentaar op speerpunt 3.
: Meer treinen = minder vrachtwagens. Bouw  het spoornet en de voorstadsnetten uit. Waardeer stations en halteplaatsen op in plaats van ze te schrappen.
-: ?. Een wegenstelsel, dat van de spoorwe-
gen, achterwege te laten. Zie oa. Werken bij wonen, wonen bij werken, bloemlezing.
.. , nwsbrf 24.

Osiris.tudelft.nl  communicatieplatform voor duurzame ontwikkeling: Bestaat onder-
tussen bijna 5 jaar en heeft in de loop der jaren een database opgebouwd met zo'n 350 mensen die in duurzaamheid zijn geÔnteres-
seerd. ...
  Osiris opheffen of doorstarten
? het lustrumjaar van de TU dat in het te-
ken staat van duurzaamheid is een uitgele-


09
                                                                       .

zen kans om (drastisch) koers te wijzigen. 
Nieuw bestuur, website, licht gestoord Osi-
ris magazine. Op posts op het platform:
Voorbij de groene grens, Programma zoekt
partij (W.vijf 3, 69) geen reactis.

Ecodorp.nl  ecologie, spiritualiteit, ge-
meenschapsvorming.
Nieuwsbrieven '07,08. Voor- en najaarsweek-
enden, C4Real festival ... Het wat irreŽle 'dorp' regelmatig naderend tot woongroep-
project en zelfs wijk. Jammer dat zelfvoor-
ziening buiten de doelstellingen valt.

Mailinglijsten                            ^

Aktielijst. Ruim 250 min of meer gekwalifi-
ceerde abonnees. Enkele berichten per dag.
Rijk scala aan onderwerpen. Geselecteerde
berichten ingedeeld onder Algemeen, Econo-
mie, Landbouw, Media/centra, Milieu, Poli-
tiek.
In Algemeen onder veel meer de 9e Domela10
                                                                                                                                                          .


Nieuwenhuis lezing, nov'08. Zie evt. Walden
vijf 3, 11,19.
In Economie een bericht toch van Vereniging basisinkomen. Antwoordde eerder op Studio zelfvoorziening berichten niet. Jubileum-
conferentie 'Basisinkomen: een houdbaar i-
deaal' bij gelegenheid van 15 jarig bestaan

In submap Voor de verandering (globalalter-
natives.nl) diverse activiteiten nu van de
club. Waaronder persbericht publicatie De
grote leugen van ontwikkelingssamenwerking,
tal van workshops Regionalisering als al-
ternatief voor neoliberale globalisering,
uitvoerig ingeleide
1 Conferentie over eco-
nomische groei.

Een oproep tot energiebesparing Doof de 
lichten' inspireerde tot
: Reminiscenties, bij Alle lichten vijf mi-
nuten uit, 1 feb'07, L'alliance.fr
'In verband met dit alles en met Lamp in
het byzonder, is het zaak aan zakenlieden
werkgevers werknemers, scholieren student-
en sociologen, producenten politici psycho-


11
                                                                                                                                                            .


logen, ondernemers onderwijzers, konsumen-
ten, juristen, ingenieurs, geleerden gods-
dienaren, filosofen, economen, boeren bur-
gers buitenlui, arbeiders artiesten ambte-
naren.
2'

Volgden nog enkele andere posts.
Zelfvoorzienend bedrijf, aankondiging/inza-
ge Walden vier 3 Autarceia, Duurzame voet-
afdruk. Zie ook Nieuwsbrief.

Als reactie op Stop de bossenroof, plant
een illegale boom! Parijs, Amsterdam en
Brussel gingen je al voor. Wil jij ook een
statement maken tegen illegale kap? Plant
dan zelf een boom. Bekijk het instructie-
filmpje en download de handleiding van

Stopdebossenroof.nl." (Milieudefensie)
: Plantplan. Als je dan toch een boom plant
doe dan een noot of een vrucht en beter nog
, koop, huur, bestem grond ertoe. Zie evt.
Buitentuin, Bladeren zelfvoorziening 5 en
6. Of ook Paradijssocialisme, inzage Walden
vier 3, 11.
12
                                                                                                                                                            .


vanzelf, een expertmeeting van hetzelfde
Platform duurzame en solidaire economie'
met een motie: ... een nationaal en Euro-
pees economisch activeringsplan, waarin de
ruimte die door mogelijke consumptieve be-
stedingsuitval kan gaan ontstaan wordt ge-
compenseerd door publieke investeringen en
publiek ondersteunde particuliere initiati-
even...". (eerdere groei, W.vijf 3, 107)
<

2
Te vragen en te blijven vragen, waarom en
waarvoor, we in ons huidige eet slaap koes-
ter systeem gebruik maken van zoveel kos-
tend kunstlicht. Want het kan anders met
het licht. Het in de morgen zien komen. Het
in de avond zien gaan. Des nachts vertoeven
, onder het licht van de maan. En de ster-
ren. Maar dan moeten we wel tussen de ge-
vels uit. Terug naar de natuur. Vrij uit-
zicht op hemel en horizon.'
---------------------------
uit Aan alle utopisten, de windmolen, nader
belicht. ('73). Eerdere posts aan Platform
Lichthinder, Walden vijf 2, 14.15
                                                                                                                                                           .

Google alerts                            

Zelfvoorziening' en kort erop 'autarkie'
genereerden tal van nuttige berichten. Ge-
lijkgezinden, navolgers en anderen trace-
rend, woordbetekenissen plus critis en ne-
gatief gebruik en passant in kaart brengend
Uitgegaan algemeen                        ^

Infotheekgent yahoo.com
: Mogelijk interessant, .. Studio. Ook aan-
bevolen de Nieuwsbrief, op dezelfde site.

Vm spiegelvrienden.nl
: Mogelijk interessant bij 100 jaar Walden,
.. Studio. Erg mooi schetsje overigens, Fa-
miliegeluk. Al eerder viel me zo'n krabbel-
tje op in De Amerikaanse droom van Frederik
van Eeden, u welbekend wellicht.
Eveneens een talentvol tekenaar ? Voor een
eigentijdse, toevallig genoeg gelijkende
versie van de Walden-hut: .. Studio, walwo-
ning. Ertoe sponsors gezocht.
: Fw. Mogelijk bereikte u onderstaand be-
richt niet. Het daarom nogmaals verstuurd.


16
                                                                                                                                                            .


ontbreken van woonadres. Zelf, over enkele
jaren aow, zou een te betalen bankservice
als zodanig wel zien zitten. Beter uiter-
aard nog een postbus. Enfin, zal eens een
rechtswinkel hierover raadplegen. Wie weet.
------------
1 De hypothese, waarschijnlijk bewezen,
plaatst de vroege geschiedenis van Neder-
land aanzienlijk zuidelijker.
Ooit aangetroffen als goed gedocumenteerde
en overigens buitengewoon gekwalificeerde
proeve van wetenschappelijke dissidentie,
waarin met Sociologische' (zie Studio) een
zekere verwantschap bevonden.  
2 Lees verder, De Delahayehypothese is mij
bekend. Wat ik mij steeds afvraag is de ma-
te waarin mediŽvisten en speciaal archeolo-
gen voor identificatie van plaatsen nog
daadwerkelijk exclusief uitgaan van bronnen
als het Itinerarium Antoniani en de Tabula Peutingeriana. Middeleeuwse plaatsnamen
zijn lastig te identificeren, ook door de
verhaspeling van namen. Ik geloof niet in
een complot van aldan niet nationalistische
historici om bepaalde gebeurtenissen perse20
                                                                                                                     .
 

in een bepaalde regio te plaatsen. Van e-
ventuele vervalsingen zal men moeten aanto-
nen wie en in welke omstandigheden tot zo'n
(geschied)vervalsing kwam. Er is grote
voorzichtigheid nodig bij het zondermeer aannemen van continuÔteit tussen Romeinse plaatsen en middeleeuwse bewoning op die plekken in Noord-Frankrijk. Het is niet eenvoudig om de Delahaye hypothese volkomen
te weerleggen, want daarvoor is uitgebreid archeologisch en historisch onderzoek nodig
Frappant is wel dat de voor de hypothese relevant kleine Noordfranse plaatsen verder
zo'n geringe ontwikkeling hebben gekend on-
danks hun veronderstelde vroeg-middeleeuwse
bloei en belang. ...

Het idee voor een mooie wandeling buiten U-
trecht hoop ik snel te realiseren: zondag is er daarvoor waarschijnlijk goed weer.

: Dank voor antwoord. Majuskel duidt blijk-
baar meer op een lettertype dan op Grote of
Hoofdletter. Onjuist dan te zeggen: in Klein kapitaal' zijn de majuskels qua vorm gelijk aan de minuskels.
Enige tijd terug nu dat ik Vraagstukken in


20.1


                                                                                                                   .


Stop sloop ecowoning Steenwijk' geforward en geruime tijd later de posts Eco innova-
ties, Frederik van Eeden update, Groen uit-
roep- en vraagteken.
--------------------                      ^
1 Met oa. Groeistuip 1-6 de gefaseerde
Duurzaam ...' publicatie op de Duurzaam-
lijst, zie W.vijf 1, sterk gelijkend. Niettemin, voorzover geen reactie ook op .. (Sinks, Inwikkelingslanden, Voorbij de groene grens(nwsbrf 15, 5, 2), zou vermel-
ding op enigerlei wijze van de geavanceerde
content voor de hand liggend zijn geweest.
Werd de conferentie (Een comfortabele waar-
heid) georganiseerd door Voor de verande-
ring, leden Derde kamer, Oikos, De kleine
aarde, Xminy, Insnet, Attac-nl en Vlaams
overleg duurzame ontwikkeling, allen ooit email info van Studio zelfvoorziening onbe-
antwoord latend, veel overeenkomstige be-
kenden eveneens bij de workshops Regionali-
sering.  

De breed georkestreerde aanpak, 300 deelne-
menden, tal van sprekers en deskundigen,
resulteerde in vage algemeenheden, zoals


13
                                                                                                                  .


"Al bleven voorstellen tot concrete oplos-
singen veelal uit, toch was het zeer opval-
lend hoe hoge prioriteit alle forumleden, met inbegrip van de vertegenwoordigers van de vakbeweging, verklaarden te hechten aan de noodzaak van een effectief milieubeleid vanuit een doorleefde urgentie en met oog voor solidariteit tussen arm en rijk. De aanwezige politici onderstreepten die ur-
gentie door te verklaren dat het toegroeien van de economie naar een grotere mate van duurzaamheid en solidariteit boven het be-
houd of de groei van het bestaand nationaal inkomen mocht prevaleren."

Eenzelfde waterige vrijblijvendheden in de later met niet minder tamtam omgeven Ver-
klaring van Tilburg. (Economischegroei.net)
Maar werkloosheid ?? een cruciale bekommer-
nis toch, vooral bij nulgroei en krimp.
Ook een fonds daartoe vast gevormd door o-
verwegend uit gemeenschapsgeld meerverdie-
nende conferentiegangers bleef achterwege.

Kwam krimp middels kredietcrisis eind '08


14
                                                                                                                   .

antwoord

Ov hetnet.nl
: Via Klopgeest.nl de Inleiding paleogra-
fie' aangedaan. Vroeg me onlangs af of er Lettertypen zijn waarbij de majuskels qua vorm gelijk aan de minuskels. Overigens bi-
lineair en quadrilineair ? ... Vergelijk .. Schrift en zelfvoorziening.
Persoonlijke website indrukwekkend. De De-
lahaye hypothese
1 zal bekend zijn. Zie evt
nwsbrf 3, Kloostertuinen. Leuk er ook U-
trecht te voet' aan te treffen. Daarbij .. Wandelhotel' mogelijk een extra. Recente wandelgedachte: een stad doorkruisen. Bv. Utrecht naderend vanuit de weilanden en vervolgens buitenwijken, centrum, buiten-
wijken, weilanden.
-: Vriendelijk dank voor uw e-mail. Ik zal op mijn webpagina de termen bilineair, tus-
sen twee lijnen, en quadralineair, tussen vier lijnen, toelichten. De termen majuskel
en minuskel maken onderscheid tussen de
vorm, daardoor is het per definitie onmoge-
lijk dat ze aan elkaar gelijk zouden zijn. ... De linksverzameling bij die website is17
                                                                                                                   .


trouwens ook een goudmijn. Er is een let-
tertype waarin de 'kleine' en 'grote' let-
ters qua vorm gelijk zijn, namelijk klein kapitaal.
2

Hk varendewoonschepen.org
: Hallo Netwerk, mooi die varende woonsche-
pen. Vraag me af hoe ze omgaan met hun woonadres, inschrijving in het bevolkings-
register. Een postbusadres is waarschijn-
lijk niet voldoende voor officiele in-
schrijving en papieren voor paspoort, ver-
zekering enz. Dit analoog aan rijdende woonauto's. Ben er nog niet in geslaagd hier een goed antwoord op te vinden, anders dan dat inschrijving bij familie of vrien-
den gebruikelijk is.
Wellicht weten anderen hier meer van en aardig misschien ook voor een artikeltje in de Scheepsnar.
-: Er zou inderdaad wel en aardig artikel-
tje in kunnen zitten, rond het thema in-
schrijvingen en officiele instanties. He-
laas is er bij mijn weten geen waterdichte formule om dit probleem het hoofd te bieden


18
                                                                                                                      .


Ik ken een aantal mensen die hun recht heb-
ben proberen te halen bij de instanties, maar welke capriolen je ook uithaalt: je trekt altijd aan het kortste eind. Voor mij
, maar ook voor veel anderen een reden om slapende instanties niet wakker te maken
... . De uiterste consequentie van nergens ingeschreven staan is de status van 'sta-
tenloze'; nieuw paspoort krijg je dan al-
leen via een advocaat en je betaalt (voor zover van toepassing) het hoogste belasting
tarief. Jullie link geef ik door aan de webmaster -die is er even tussenuit, dus het kan eventjes duren maar dat komt wel voor elkaar!
: Heb wel eens gehoord van een Reizigersre-
gister waar je je als zodanig in kunt
schrijven. Daar zal dan wel een postbus bij
horen. Moet er eens achteraan. Mensen met voldoende geld kunnen voor een vast (admi-
nistratief) adres wellicht ook terecht bij hotels of zelfs banken. Voor dakloze uitke-
ringstrekkers schijnt er nu alweer tal van jaren eveneens een oplossing te zijn. Voor die tijd liepen ze hun uitkering mis wegens


19                                                                                                                     .


de historische geografie van Nederland, 1 en 2, las. Ook op zich uitermate boeiende literatuur. Van de talrijke argumentlijnen staat me die van de afstanden op de Peu-
tingerkaart nog min of meer bij. Complot is
wat tendentieus. Halstarrig volgehouden vergissing(en) verplaatst het verdomhoekje naar het andere kamp. Zou een 'uitgebreid archeologisch en historisch onderzoek' toe-
juichen en critis volgen.
'Frappant is wel ... ' aan de Delahaye

stichting voor te leggen en uzelf van enig antwoord daarop uiteraard op de hoogte te stellen. Maar ach, is Duinkerken niet ver-
uit waarschijnlijker dan Dokkum, gegeven ook Dockynchirica ? 

Geen antwoord van de stichting om enigerlei reden, maar wellicht: 'diep onder het slib'                                                                                                                   
^

20.2