.

plek erin.
: onder een adres, bericht aan dat adres.
: achter een adres, bericht van dat adres.
@ van emailadressen vervangen door spatie,
letters ervoor vrijelijk naar bron.
... gedeelte weggelaten/in te vullen, niet
aangegeven voor en na een zinsnede.

Weergegeven teksten zijn soms licht bewerkt
op leesbaarheid, zoals nwsbrf voor veel
voorkomend nieuwsbrief, www en diverse
groet- en dankwoorden weggelaten, overwe-
gend geanonimiseerd en waar mogelijk op
volgorde van tijd. ('09.10)   
De indeling in hoofdstukjes is overeenkom-
stig Walden vijf 4, wel veranderden soms
aanduidingen en of bijbehorende webpagina's
licht.
Diverse items te lezen als voortzetting van
het voorafgaande.
Zoals eerder vrij volledige weergave van
publicatie en correspondentie activiteiten.
Enkele zeurdialogen werden niet opgenomen,
in langere wat meer geschrapt.
03
                                                                                                                      .
 
Ingekomen algemeen                        ^

Netwerk ecologische landelijke kernen.
(Nelk). Uitnodigingen voor vergadering in Giethoorn '09 en Harderwijk '10. Wat cor-
respondentie over Nelk website, pastinaak- zaad, zaadechtheid, met de onvermoeibare het netwerk overeind houdende Jan Husslage.

Stg. zelfvoorzienende leefhectaren.
Mrt'10 een uitvoerig, bevlogen schrijven van op Anastasia dorpen (zie internet) ge-
inspireerd initiatief: Hartelijke groet, naar aanleiding van uw zelfvoorzienende websites en het artikel van Rein de Jong (Bladeren zelfvoorziening 4) schrijf ik u. Want de meest voor de hand liggende oplos-
sing wat grond betreft voor zelfvoorzienen-
de leefhectaren, is dat overheden en ge-
meenten blij zullen zijn, dat er uberhaupt mensen zijn die zichzelf willen voorzien, ... . Daarbij zullen deze mensen overprodu-
ceren en zodoende de omwonenden van biolo-
gische voeding uit de directe omgeving kun-
nen voorzien, waardoor deze mensen, die zelf-voorzienende leefhectaren willen be-


04


                                                                                                                       .


wonen, een belangrijk element gaan vormen in en dichtbij steden, zodoende de steden gezond, schoon, zelfvoorzienend, olie- en importonafhankelijk maken.
Ook is dit een ideale oplossing voor de mensen zelf als voor de overheid en over-
heidsgelden, voor het toenemend aantal men-
sen in uitkeringspositie; Deze mensen leren zelfvoorzienender te leven, waardoor op termijn hun uitkering omlaag kan, terwijl zij een zeer belangrijke bijdrage aan de maatschappij leveren. ... En gezien de mens zijn scheppende en tot realiteit vormende gedachtekrachten, kunt u het beschikbaar stellen van grond en of financieren vanuit de overheid zich levendig in gedachten ne-
men."

Merkwaardig dat .. niet verder verkend werd
Op een antwoord dat grond hoogstwaarschijn-
lijk in eerste instantie zelf gefinancieerd
zal moeten worden, geen respons. In Groene
ontwikkelingen 2, nwsbrf 32, aandacht voor
een eetbaar plantsoen actie van de stich-
ting.


05


                                                                                                                      .

Nieuwsbrieven                             ^
Avvn  natuurlijk tuinieren.
Tweemaandelijks, vluchtig doorgekeken veel-
al. In verband met een lezing Alternatieve
voor riolering, nov'09: Behalve de regulie-
re Wc’s zijn er ook andere systemen uiter-
mate geschikt om als riolering te fungeren en bijvoorbeeld in tuinhuizen en op tuin-
parken te implementeren. Het composttoilet
..." de vereniging attent gemaakt op Com-
pool, nwsbrf 28 en op Studio, projecten, biool en compool.

Samenhuizen.be
In verband nog met het Wandelhotel project in '09 een aantal berichten van de gemeen-
schappelijk wonen/cohousing vereniging.

Pro-werelddorp.nl
Werelddorp' van ver terug in de Nelk-tijd. Eco- en Anastasiadorp, Earthship, Transi-
tietown en ander alternativs er nu in opge-
nomen door in woonbusje her en der reizende
, gemeenten en anderen activ benaderende, samenkomsten verzorgende propagator.


06
                                                                                                                      .

Zelfvoorziening evenwel, diverse aanschrij-
vingen ten spijt, er niet in benoemd.
 
Mailinglijsten                            ^

Aktielijst antenna.nl
Geselecteerde berichten voortgaand onderge-
bracht in mappen Algemeen/divers, Economie, Landbouw, Media/centra, Milieu/energie, Po-
litic.
In Algemeen onder veel meer Marxisme festi-
val '09. Bericht over reizende Gandhi ten-
toonstelling van Museum voor vrede en ge-
weldloosheid, maar swadeshi dan wel zelf-
voorziening ?. Eveneens, nieuwe voorzitter Vereniging basisinkomen.

In Economie de diverse submappen waaronder

Voor de verandering (Vijfde dag van alter-
natieven) en het gedeeltelijk eraan geli-
eerde Platform duurzame en solidaire econo-
mie.
Als vervolg op de Comfortabele waarheid conferentie in Tilburg '08, in Antwerpen '09: De omslag, groeien tot de laatste07


                                                                                                                      .

druppel ?'. Focus op groei evenwel redelijk
afwezig, in verband met de heftig ingetre-
den kredietcrisis was een Hoera, krimp' misschien meer to the point geweest.

Een Appèl van Antwerpen' vervolg op de eer-
dere Verklaring van Tilburg.
"De tekst meldt allereerst dat er meer aan de hand is dan de economische crisis alleen maar dat die samenvalt met andere crises
(voedsel, milieu, klimaat, armoede, ener-
gie). Vervolgens wordt opgeroepen tot een 'breed samenlevingsberaad' tot vorming van een urgentieprogramma met bijbehorend in-
strumentarium en 'een beleidsinzet waarbij een aanbod tot absolute terughoudendheid ten aanzien van de materiële consumptie-
groei gepaard gaat met gedurfde plannen
voor een hernieuwde technologische inzet
ten bate van zowel de solidariteit als de
duurzaamheid in deze wereld.' Het Appèl werd ondertekend door een dertigtal econo-
men, politici en andere personen, waaronder tal van 'bekende namen'"


                     
08
 
                                                                                                                      .

De daad bij het woord voegend was een 10 of 5 procent inlever gebaar van dezelfden ex-
emplaris geweest met navolging en concreet resultaat tot gevolg wellicht.
Voorbereidingen inmiddels voor een derde conferentie in Tilburg met alweer een web-
site Alliantiefairgreendeal.org en een voorstel urgentieprogramma voor een duurza-
me en solidaire weg uit de crises. "Het voorstel omvat een breed spectrum aan be-
leidsmaatregelen. Bijzonder aan dit voor-

stel is dat het zich niet beperkt tot
'groene' maatregelen, zoals in sommige 'new green deals' in het buitenland. Er is min-
stens zoveel aandacht voor de mondiale en lokale eerlijke verdeling van inkomens, macht en grondstoffen."


Verslag van de jan'10 conferentie in Groei-
stuip 21. Plm. 300 deelnemenden. "Opvallend was dat de meningen sterk uiteen liepen. Sommige mensen waren teleurgesteld over het gebrek aan concrete resultaten en toezeg-
gingen door panelleden. Anderen wensten meer mogelijkheden tot inbreng vanuit het


09
                                                                       .

publiek. Vaak werden bepaalde onderdelen inhoudelijk positief gewaardeerd en an-
dere weer minder. Duidelijk zal zijn dat het onmogelijk is om een programma aan te
bieden dat voor iedereen even bevredigend is, daarvoor lopen de achtergrond en wensen
van deelnemers te zeer uiteen."


Een vervolgcursus Economie voorbij de cri-
sis' en introductie van een 4e conferentie,
Routeplan voor een eerlijke economie.
"Naast enkele plenaire debatten en toespra-
ken, zal een serie werkgroepen centraal
staan. ... De werkgroepen gaan over uiteen-
lopende thema's als duurzaam investeren, e-
nergie, belastingen, mondiale bestaansze-
kerheid, eerlijk meten, vredeseconomie en conflictpreventie, voedselzekerheid en

landbouw, onderwijs, en economische groei."

Tot zover het Platform. In de map Landbouw betrekkelijk veel over ggo's (genetis gema-
nipuleerde organismen). Aseed Europe (ac-
tion for solidarity, environment, equality
and diversity) met kantoor in Amsterdam


10
                                                                                                                  .


komt keer op keer fris uit de hoek. "Ondertussen wordt in Europa gewerkt aan
nieuwe patenten op voedselgewassen, worden nieuwe genetisch gemanipuleerde gewassen toegelaten en staan er grote veranderingen in het landbouwbeleid op stapel. ... Een reactie kon natuurlijk niet uitblijven: er is een groeiende tegenbeweging van politie-
ke actiegroepen tot constructieve initia-
tieven voor zelfvoorziening van voedsel als
gemeenschappelijke moestuinen en voedselko-
öperaties in opkomst."


De map Media/centra wat halfslachtig ont-
wikkeld. Berichten ingedeeld volgens thema-
tiek geeft bij indeling volgens media/cen-
tra meervoudige overlapping. Erin bladen als Fabel-krant, Klasse, Ravage, De socia-
list, Alert, een festival aan films, werk-
plaats voor duurzame ontwikkeling Omslag
met blad Zoz en weinig kieskeurige of prijsbewuste vergaarplaats Anders wonen an-
ders leven. Niettemin, in samenwerking met oa. Groenfront een verbazingwekkende Tran-
sition town' ontwikkeling.
  


11
                                                                                                                    .


Transition Towns zijn lokale gemeenschappen
(grote en kleine steden, dorpen en wijken) die zelf aan de slag gaan om hun manier van
wonen, werken en leven minder olie-afhanke-
lijk te maken. Piekolie en klimaat-verande-
ring zijn de belangrijkste drijfveren om in
actie te komen voor verandering van onderop
... Er zijn inmiddels lokale initiatief-
groepen of contactpersonen in 27 grote en kleine plaatsen."

Nu '11 lijkt de hype wat ingezakt. Niets van de Towns zelf ook vernomen. Dit ondanks
het feit dat .. sinds jaar en dag met een-
dere problematiek in de weer is en desbe-
treft nogal wat nieuws en bruikbaars heeft liggen.  


Onder Milieu' submap Energie met biobrand-
stof, kernenergie en submap Klimaat, waar-
onder Kopenhagen. In Klimaat een kamp, mar-
sen, een karavaan, activisten, blokkade. Een lezing Klimaatverandering als oorzaak van (toekomstige) oorlogen. In Kopenhagen de ziedende zeemeerminprijs, acties, een


12
                                                                                                                                                            .

    
------------------------------------      ^
1 Zie bijlage 1 > 
2 Dag allemaal, hier moet ik toch even mijn
hart over luchten. Ik wordt inmiddels be-
hoorlijk moe van die berichten als zouden
elektrische auto's beter zijn voor het mi-
lieu. Olie-onafhankelijk nog wel. Wat een
volksverlakkerij. Ik moet de eerste keten
van benodigde grondstoffen tot eindproduct
nog zien waar geen olie aan te pas komt bij
winning, productie en transport. En dan die
elektriciteit waarop ze gaan rijden. Voor-
lopig hebben we het in nl. nog steeds over
ca 90% fossiele brandstoffen die onze stop-
contacten voeden. Wordt het niet eens tijd
om deze mythevorming een halt toe te roepen
? Dit is er nl weer eentje uit de koker 'we
noemen het groen en verder doen we business
-as-usual'.
3 Centrum voor een duurzame leefstijl'
sinds geruime tijd. Bericht van beleidsme-
dewerker mondiale duurzaamheid met specia-
lisatie mondiale voetafdruk
4 Walden vier 2, 42. Zie evt. ook Op het
verkeerde paard, Walden vier 1, 66.


15
                                                                                                                                                           .


Rationalisering van personen- (wonen bij
werken, werken bij wonen, ...) en goederen-
stromen (meer locaal-regionale grondstoffen
, consuminderen, ...) geeft overcapaciteit
vervoersfaciliteit.
Meer over electrise auto, nwsbrf 25, Files
2, vnt 3.
5 Trein en tram als synoniem voor openbaar
vervoer blijkt bijzonder hardnekking. Zo
ook weer in radio verkiezingspraatje groen-
links/vvd, Utrecht, '11.


Bijlage 1.  ^  
Planologise kernbeslissing, voorstel tot.
Werken bij wonen, wonen bij werken(wbw.wbw)
Aanzienlijke energie-, grondstof-, werk-,
tijd- en geldbesparing
  tot in lengte van
dagen.
------
nwsbrvn 25-29. Vergl. evt. Programma zoekt
partij, nwsbrf 21.

Globaal locaal.
Zelfvoorziening als banenplan. ('83)

Zelfvoorzienend bedrijf. ('06)


16
                                                                                                                                                            .


denswaard. Zoals een Hyves groep, Groene
Amsterdammer filmbesprekingen waarin het
woord wat negativ gebruikt, enkele boeken,
artikelen
1.

In huishouding algemeen' een boek, middel-
eeuwen, klooster, ruinedorp, artikel van
filosoof De bedriegelijke idylle van zelf-
voorziening.
Submap bouwen' vrij omvangrijk, veelal vor-
men van autarkie qua energie en waterge-
bruik, enkele drijvende bouwsels. In submap
energie ook 'off the grid' en wijk of dorp
als zodanig.
Stad/regio: stad moet radicaal anders
(Volkskrant), klimaatvriendelijke stad,
Brugge vroeger, en Autarkie: wat als het
jaarbeursterrein een autarkische community
zou herbergen en een ongekende manier van
stedelijk wonen genereert ?"

Natie algemeen' omvangrijk. Veel over han-
del (import/export) of niet, wat Europa.
Submappen energie en landbouw/voedsel. E-
veneens submap Hitler, derde rijk, natio-


20
                                                                                                                     .
 

naal socialisme.

Veel info verzameld aldus. Vooral 'circum-
stantial'. Hoe zoal met de woorden omge-
sprongen, denkwijzen ook, opinis. Van be-
lang eveneens voor eigen discours, zie bij-
voorbeeld Autarceia.
-----------------------                   ^
1 Zoals Autarkie de romantiek ontstegen.
(Trouw.nl, Happynews.nl, 2.09) of Moderne macroeconomen moeten eens goed in de spie-
gel kijken. (Mejudice.nl, 3.09) 

20.1
                                                                                                                   .


top, dagboek, demonstranten, petities, com-
mentaren, nabespreking, arrestanten, ... .

In Politic onder meer de mappen Leegstand en Migratie. Voor leegstand/kraken zie evt. nwsbrf 28, Kraken en andere zaken.
Bij Migratie, de nogal uit de hand gelopen immigratie wil als zodanig hier en daar,
bv. meerverdienend links en progressiv, maar moeilijk doordringen. De fout niet zo-
zeer bij zichzelf zoekend en oplossingen anders dan meer immigratie, waaronder
'kansrijke', komen niet aan de orde. "Bij sommigen ontstaat een gevoel van onmacht dat zich kan vertalen in agressie en het afwijzen van de multiculturele samenleving,
of van onbegrepen zijn en geen kansen te krijgen. Niet willen communiceren als reac-
tie op een omgeving die als bedreigend wordt ervaren. Hoe kunnen we elkaar gaan horen en verstaan ?", Symposium De angst voor de ander.

Meer woede waarschijnlijk dan angst, deze

echter niet zozeer op instromers als wel op


13
                                                                                                                  .


verantwoordelijk beleid/beleidsmakers te richten.

Studio posts op de Aktielijst tot mei '09. Planologise kernbeslissing, Globaal locaal, Nieuwe veren, Frederik van Eeden update 2.
1

Klimaat-energie ddh.nl

Meer over klimaat en energie. Het abonne-
ment tot '10 voortgezet. Begin '09 een e-
lectrise auto 'draad'. Veel pro, wat contra
2. Op tegenwerping van immer verwaterend De
kleine aarde
3, dat gezamenlijk electris vervoer (trein) toch al best is en ieder een voertuig (China, India) niet best, Auto
en trein' uit '88 gepost
4 en kort erop
Planologise kernbeslissing.
Mobiliteits innovatis Autobus als enkel o-
penbaar vervoer
5 en Werken bij wonen/wonen bij werken' passeerden aldus schijnbaar on-
opgemerkt. Afgezien van blijkbaar wat in de wiek geschoten windmolencoöperatie. Dit door de critise, energie besparende windmo-
lenpark benadering in Auto en trein.


14
                                                                                                                     .


Zelfvoorziening en laagdrempelig rentenie-
ren. ('07)
en andere publicatis.
---------
.. studio. ps. Goed voor de werkgele-
genheid, nwsbrf 27.

Nieuwe veren.
Een (gelijk) recht op grond.
---------
.. studio, Bloemlezing recht op grond.


Frederik van Eeden update 2.
Over zelfvoorziening, 1897, en meer.
---------
nwsbrf 29.
          <


Google alerts                             ^

Zelfvoorziening.
Meldingen 'zelfvoorziening' in eerste in-
stantie verdeeld over de map zelf (alge-
meen) en submappen volgens schaal: huishou-
ding, project/ecodorp, stad/regio, transi-


17
                                                                                                                     .


tiontown, natie.
Een restcategorie voor (woord)definitis en website (..) verwijzingen.
In de submappen zelf weer algemeen en sub-
subs voor meer specifieke vormen van zelf- voorziening zoals tuin/landbouw/voedsel, energie, water, ... , anderen.

Huishouding algemeen: divers practis/con-
creet en meer beschouwelijk. Huishouding specifiek: tuin/voedsel, energie, water, maar ook forum en blog. In forum vooral de webcommunity De aarde een tuin.


Project/ecodorp onder te delen in bestaand dan wel gepland, in diverse stadia van or-
ganisatie. Onder gepland: Sociale coöpera-
tie, project Calabrië, Terra madre, Riven-
dellvillage, Anastasiadorp, ecodorp Brabant Onder stad/regio vooral (stads)landbouw en -energie, een enkel water. Merendeels wen-
selijkheden, voornemens.
Een voorbeeld: Partij voor de dieren bouwt ook lokaal aan 'revolutionaire' beweging.
We zetten in op zelfvoorziening qua energie


18
                                                                                                                      .


, stadsboerderijen voor voedselvoorziening en vergroening van de hele stad.
Nu.nl, 17.2'10.

Voornemens ook: Transitiontown berichten waarin het woord zelfvoorziening van 'tran-
sitiontowns' Nijmegen, Zutphen, Deventer, Maastricht, enkele blogs over dezulken.
Onder natie soms ook Europa en vooral land- bouw/voedsel, energie. Wederom vooral wen-
selijkheden, voornemens, beschouwingen.
Meer concreet, natie algemeen: Hwang was de architect van het Noord-Koreaanse beleid van 'juche' of zelfvoorziening. Hij was een vroegere mentor van de Noord-Koreaanse lei-
der Kim Jong Il. Nieuws.nl, 20.10'10.

Voldoende stof al met al voor een overzich-
telijke bloemlezing van gebruik van woord en begrip.

Autarkie.
Geselecteerde berichten ingedeeld min of
meer overeenkomstig 'zelfvoorziening'.
In de map zelf (algemeen) weinig vermel-


19

                                                                                                                   .                                                                              
Walden vijf
pc en internet

                                                                                                                 
5


                           
            walden goodbye

inzage, 1e blz.cijfer terug, 2e vooruit.


01 
                                                                                                                   .

Inleiding                                 2
Ingekomen algemeen                       
4
Nieuwsbrieven                            
6
Mailinglijsten                           
7
noten                                   
15
Google alerts                           
17

Uitgegaan algemeen                       21
Nieuwsbrief                              23
Prikborden,forums                        25
Dossiers                                 41
Studio                                   49
Literatuur                               52
Linkuitwisseling                         53
Self-production.org                      55
Webhosts,uitgave,datum                   60
-----------------------Inleiding

Voor redactionele, typografise en andere toelichting, zie Bij Walden vijf. Veelvul-
dig: .. , staat voor Zelfvoorziening.nl, als link naar de website of een aangeduide 


02