<                                               nieuwsbrief
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              
Bij jaargang 019

Over zijn, het zijnde en het kennen ervan

Publigrafie 017
.
Zelfvoorziening als banenplan

Non stop rol aan rol af bus

Over zijn, het zijnde en het kennen ervan (slot)
  .
Archief           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bladeren zelfvoorziening/Zelfvoorziening 
0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , X
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwsbrief  
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , X , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 15a
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 , 17 , 18 , 19 , X , 21 , 22 , 22sub , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , X ,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 , 32 , 33 , 34 , X , 36 , 37 , 38 , 39, X , 41, 42 , 43 , 44 , X , 46 , 47 , 48
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49 , X
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                       
 
 
 
Bij jaargang 019                                                     feb 019                             

Een eindje op weg alweer, maar nog geruime tijd te gaan bij jaarlijkse in plaats
van halfjaarlijkse regelmaat van de nieuwsbrief.

Voortgaande klimaat en migratie commotie.
'Zelfvoorziening' echter nogal afwezig, al wordt het hier en daar wel genoemd, in combinatie veelal met locale productie van voedsel.
Meer uitgesproken en doordachte vormen van zelf-productie
1 verkeren vooral in
het rijk der fabelen, zoals zoeken op de term ook aangeeft. 

Is het probleemoplossend vermogen in theorie enorm (naast genoemden ook
armoede, leegloop, bevolkingsgroei, ...) overeenkomstig politiek-economis beleid
(recht op grond, basisinkomen) of, waar mogelijk, individueel huishoudelijke
toepassing, zal een kwestie zijn van lange termijn.

Delen van publieke fondsen aangewend voor 'stimulering duurzame energie', high
tech, ruimtevaart
2, ..., zouden 'zelfvoorziening' een brede start kunnen geven en
toekomstige publieke besparingen (milieu, mobiliteit, ...
3)  meervoudig opleveren.

Meer practis en concreet liggen diverse 'doe het zelf' oplossingen voorhanden, van
'klussen' tot 'eetbare tuin'.
4

Terwijl overeenkomstig consuminderen, denk aan voedsel, kleding, mobiliteit,
recreatie, ..., aanzienlijk gezonder, voordeliger, eenvoudiger kan zijn.

Vraag van het jaar: Waarom zijn generaties filosofen, wetenschappers, politici en
niet te vergeten sociologen, er niet in geslaagd per huishouden een min of meer
gratis woonplek te bedingen ? 
Zoals deel uitmakend van een algemeen maar beperkt (kindertal) recht op grond
en andere natuurlijke hulpbronnen. Grond voor levensonderhoud, indien niet
gebruikt, kan daarbij worden verpacht.
-------------------------------------------------------
1 Nwsbrf 47, Zelfproductie. http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_47.html#zel
2 Met een factor x te vertragen ?. Afgezien van opruimen ruimtepuin (raket- restanten) en bescherming tegen mogelijk desastreuze meteoren.
Door grootmachten en publiek daarbij bespaarde gelden aan te wenden voor 'aardevaart' wil een nauwelijks leefbare aarde tzt niet samengaan met idem ruimtekolonies. 
3 Vergl. Duurzaam ... .
http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_3.html
4 Nwsbrf 47, Zvz (vereniging, club).
http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_47.html#zvz

-----------------------------                                          ^
--------------------------------------------------------------------------
Redactie, peter piscaer. Bijdragen in overleg.
post, studioeen at zelfvoorziening.nl

Leden/donateurs ( > ) ontvangen zogewenst per email een link naar de brief bij nieuwe plaatsingen.
                                                                                           . mrt.apr 019
10. Direct en indirect kennen van zijn en zijnden. 1

Direct en indirect kennen
2 van intersubjectiv (objectiv) zijnden van natuurlijke dan
wel van culturele aard ter verdere analyse terzijde gelaten evenals een overzicht
van soorten zodanig zijnden. 
Hun uitsluitende kennisname middels 'zijn' is voldoende aanleiding dit laatste
nader te verkennen.  

Is het waargenomene (beeld, geluid, tekst...) als zodanig zonder uitzondering in
waarnemende en kan keer op keer worden vastgesteld dat het op een of andere
wijze ook buiten waarnemende is, hoe het geheel buiten waarneming of
overdenking zou zijn, is onbepaald.

Wordt gedurig veranderend 'zijn' middels bewustzijn gewoonlijk alleen door de
persoon (het organisme) zelf
3 ervaren, aanduiding ervan door
gezichtsuitdrukking, gebaar, klank, woord kan als zodanig worden opgenomen
in de ervaring, beleving van anderen.
4 

Wijzen van handelen ook kunnen aan worden aangegeven om aangeduide of
beschreven ervaringen, gevoel, gedachten, zelf op te doen. Gaat dat zien, proef
dit eens, wat dacht je hier van.
Waarnemingen of ervaringen in de intersubjective buitenwereld en of in het
individuele innerlijk.  

Niet altijd zal duidelijk zijn of het veelal per woord of schrift (indirect) aangeduide
zoals bedoeld wordt waargenomen, begrepen, beleefd door betreffend subject.
Weergave door deze van de waarneming, ervaring of begrip vormt dan een mate
van toetsing. 

Wat niet door anderen direct wordt waargenomen, beleefd en eventueel begrepen,
gedacht kan als indirect kennen per woord of geschrift door hen worden overdacht,
onthouden, begripsmatig uitgewerkt. 

Veel populaire en andere wetenschap maakt zo als indirecte kennis of weten deel
uit van individuele denk- en voorstellingswerelden. Gedragen door en vergezeld
van uiteenlopende gevoelens, motivatis en temidden van tal van andere dagelijkse
activiteiten en ervaringen.

--------------------------------------
1 Zie evt. ook 3. Kennen van zijn, vtnt 5, en 4. Herinneren, laatste alinea.
2 Kennen. Ook waarnemen, weten.
3 Verschijnselen van telepathie vormen hierop een uitzondering.
4 Voorzover een zijnsgegeven, een gevoel of stemming, gedachte of denkbeeld, deels wordt onthouden (erbij wordt stilgestaan ipv. in de voortspoedende zijnsstroom opgegaan) kan de herinnering eraan worden opgevat als indirect, als weergave van het oorspronkelijke gevoel of denkbeeld.

11. Onderzoek van 'zijn'. 
  

Verwijst 'zijn' in deze context naar vormen vooral van gevoel (al dan niet
samengaand met gedachten, zintuiglijke waarneming) die middels bewustzijn
worden ervaren, opgemerkt.
Zo ook naar wat niet wordt opgemerkt of onderscheiden, maar wel onbewust
ervaren.

Onbewust zijn dat buiten bereik van directe zelfwaarneming ligt, dwz. niet opvalt
als het verandert of wegvalt, kan alleen indirect door anderen aan de hand van
lichamelijke kenmerken worden verondersteld.

Onophoudelijke ervaring en verkenning van dit zijn, samengaand overwegend met
lichaam, omgeving, wereld, maar ook met geest (introspectie, mentaal
zelfonderzoek, zelfinzicht) gedurende opgroei en veroudering geschiedt deels
onwillekeurig, nagenoeg vanzelf.

Gevoelens en zintuigelijke ervaringen, gedachten, in wisselwerking met
lichaamshandelingen zoals eten, slapen, lopen enz., sturen en vormen in een
gedurig leerproces overeenkomstig gedrag. 

Gericht veelal op 'uiterlijke' resultaten zoals leren lopen, fietsen, voedsel
voortbrengen, uitrusten, dorst lessen, genezen, presteren (sport), ..., maar ook op
meer direct beinvloeden van innerlijk wel- en onwelbevinden zoals beheersen van
driften, lusten.

Uiteindelijk is in alle gevallen de aanzet tot doen of denken, het bijsturen en de
eventuele beoordeling ervan, een innerlijk, mentaal en buitengewoon complex
gebeuren.  
  

Expliciet onderzoek van wat in diverse situatis in zich omgaat begeleidt deels als
spel dit practis leren en ervaren.
Wat te zien met gesloten ogen, te ervaren bij ingehouden adem,  bij vasten, drank
of drugs gebruik, ... . 

Sommigen zetten dit voort in meer gevorderde vormen van introspectie en
zelfonderzoek.
Aan de hand van diverse religieuze, levensbeschouwelijke of meditative
1 richtlijnen, in het kader van psychologie, of intuitiv, vrijblijvend, al dan niet ten
behoeve van literaire of andere creatis.
2
-------------------------------------------------------
1 Yoga onder meer.
  
2 Meditatie.
   Totaal onbewogen
   de wereld waait door me heen
   alleen, zelfs niet meer alleen.
   Mijn arm wordt koud, het tocht
   ik kruip onder de dekens
   ik ben niet van steen. 

   All is one
   one is all
   I, I figure
   I am small.
---------------------------
Te volgen: 12. Zijn.
Voorafgaand : 0. Inleiding, 1. Zijn en het zijnde, 2. Zijn en bewustzijn, 3. Kennen van 'zijn', 4. Herinneren, 5. Denken, 6. Vooruit denken, verlangen, willen, 7. Taal,
8. Meer taal, 9. Nog meer taal.

                                                                               
^  .
Publigrafie 017                                                        mei.jun 019
                                                                
Eenvoudiger en beknopter verslaglegging dan in voorafgaand Walden drie, vier, vijf.  Een keuze van uitgaande berichten: contactformulier, comment, email. Inhoud
van aanschrijvingen soms aangeduid.
De adressen her en der verzameld, http. en www. eruit weggelaten.

Publigrafie '011: nwsbrf 38, '012: nwsbrf 41, '013/14: nwsbrf 43, '015.1: nwsbrf 46,
'015.2: nwsbrf 47, '016: nwsbrf 48.
Systematiek nu ('017) wat gewijzigd.

Website.  Nieuwsbrieven 45, 46, 47.
   
.. staat voor Zelfvoorziening.nl
Getallen tussen haakjes [ ] achter de titels: nummer van de Nieuwsbrief waarin.
,  onder adres : mededeling aan.
:         ,,         : (relevante) mededeling van. (geen)
---------------

Vrijheid en deugd.
--------------------------
Van iedere geldelijke transactie
ontvangt elke burger en door deze de staat
een variabele fractie.
Belastingen, basisinkomen, aldus volautomatis
innen en uitkeren nagenoeg gratis.
Tegelijkertijd onrecht, onzin vermeden
loonslavernij, ratrace bestreden.
------------------
Dec.'01. Titels ook wel Geld' en Sociotax.

Duurzaamnieuws.nl, ontwikkelingshulp-maar-dan-van-arm-naar-rijk.
Netwerk politieke innovatie, pleio.
Watbezieltons.nu, de-burger-beweging.
Sargasso.nl, wat-als-we-iedereen-gratis-geld-zouden-geven.
Voordewereldvanmorgen.nl

Zelfvoorziening.nl
-------------------------
Hivos.nl.
Movisie.nl
Sociale vraagstukken.nl
Blijeeconomie.nl
 
, bekend met De blijde wereld' van Frederik van Eeden, 1903. ?
Buurtmoestuin.nl 
Bewustverbruiken.be
Letscontact.nl  (local exchange trading system)
Zuinigheidmetstijl.nl
 
, doe meer met minder middelen en dichtstbijzijnde stoffen.
Consumer360.org
Drift.eur.nl
Transitieweb.nl, ecodorpen, honderd-zelfvoorzienende-enclaves-een-plan-om-
  natuur-en-mens-te-dienen.
Permacultuurnetwerk.eu
Groenplan.
Groenbeweegt.nl
Groengelinkt.nl
Zelfvoorzienendleven.me

Loc shop.     (zelfvoorziening.nl/#vier, te koop)
--------------
loc-shop.com , domeinnaam met bijbehorend website concept.
Loc shop , Benelux gedeponeerde merknaam plus franchise formule.
loc, local origin certificate. locale producten (...) , en diensten.

Ecologieforum.eu, te koop aangeb./gevr.
De groene eetwinkel. (Idealenkompas.nl)
Buurt Bruist.                      ,,
DoeGoed.                          ,,
Groen Beweegt.                 ,,
Made in Moerwijk.              ,,
 
Self-production.org, studio
--------------------------------------
Letscontact.nl  (local exchange trading system)
Consumer360.org
Drift.eur.nl
Noticias.nl
 
, basic property.
Moralmarkets.org
 
, basic property.
Zelfvoorzienendleven.me

Voorbij de groene grens.  [2]
-----------------------------------
Haricots.org
Ecopolis.be
Tuinsteden.nl
Denatuurlijkestad.nl

Duurzaam ...  [3]  deep transition.
-------------------
Zeronaut.be
Rug.nl, research, sustainable-society.
Ecopolis.be
Pala.be
 
, naast duurzaamheid meten ook duurzaamheid doen ?
Ecocool.nl
Decorrespondent.nl, Jelmer Mommers, klimaat en energie.
Duurzaamnieuws.nl, ontwikkelingshulp-maar-dan-van-arm-naar-   rijk.
Netwerk politieke innovatie, pleio.
 
, onverbiddelijk sociaal.
Watbezieltons.nu, de-burger-beweging.
Sargasso.nl, wat-als-we-iedereen-gratis-geld-zouden-geven.
Voordewereldvanmorgen.nl
Heteibernest.nl
Nederlandwordtanders.nl, duurzame stad.

Kloostertuinen 2  [4]
------------------------
Soundtoll.nl
 
, verrast de Sonttol registers online aan te treffen.
    Ze van toepassing geacht op een eerder artikel over Vroege handel.
    Zie nwsbrf 4, laatste alinea.

Sociologie, utopische verkenningen.  [15]
---------------------------------------------------
Ned. sociologische vereniging.
Facebook.com, worstelende wetenschap.
Movisie.nl
Sociale vraagstukken.nl
Huisvoorklokkenluiders.nl
 
, mogelijk interessant als achtergrond informatie. Ook update sociologie.
Denatuurlijkestad.nl

Tuinstad.  [16]
-------------
Tuinsteden.nl
 
, een artikel Groene planologie' met vooral woonwerktuindorp/stad' als onderwerp
    misschien niet verkeerd.

Basic property.  [21]
----------------------
Wot.utwente.nl

Koop minder, koop anders, produceer zelf.  [21]
--------------------------------------------------------------
Watbezieltons.nu, diy-maker-movement.
  , worden de digitale middelen “microcomputers, 3D-printers en sensoren” ook
    zelf geproduceerd ?
Bewustverbruiken.be
Milieucentraal.nl
Kl.nl, kennisland, sociale innovatie.

Programma zoekt partij.  [21]
-----------------------------------
Devrije.nl
Decorrespondent.nl, Marc Chavannes, politiek.
Mensenspirit.nl

Anarchisme en economie.  [22]
--------------------------------------
Decorrespondent.nl, Jesse Frederik, economie.

Zelfvoorzienend bedrijf.  [22]
---------------------------------
Buitenkansen.nu

Files 1, werken bij wonen beleid.  [24]
Werken bij wonen, wonen bij werken, bloemlezing.
-------------------------------------------------------------------------
Decorrespondent.nl, Talia Verkade, stad, mobiliteit.
Erfdelen.nl
Woonwerkgemeenschapwalcheren.com
Denatuurlijkestad.nl
Milieucentraal.nl
Kl.nl, kennisland, sociale innovatie.

Vereniging voor zelfvoorzienend levensonderhoud.  [32]
-----------------------------------------------------------------------
Dutch-ede.nl  (mini ecodorp educatie cursus)

Meer tuinstad.  [33]
---------------------
Tuinsteden.nl

Voor ieder naar behoefte.  [33]
------------------------------------
Vonk.org

Over Marx, marxisme, bloemlezing, 1.  [34]
-------------------------------------------------------
Vonk.org

Loonsalaris organigram.  [37]
-----------------------------------
Decorrespondent.nl, Marc Chavannes, politiek.
Decorrespondent.nl, Jesse Frederik, economie.
Vonk.org
Somo.nl (st. onderzoek multinat. ondern.)
Kl.nl, kennisland, sociale innovatie.

Zeespiegelstijging en rurale repopulatie.  [38]
---------------------------------------------------------
Decorrespondent.nl, Jelmer Mommers, klimaat en energie.

Bloemlezing basisbezit.  [41]
-----------------------------------
Linkerwang.nl
Devrije.nl
Somo.nl (st. onderzoek multinat. ondern.)
Ned. sociologische vereniging.
Decorrespondent.nl
Globalincome.org
Socialisme.nu
Noticias.nl
Nederlandkantelt.nl
 
, in het verlengde van Basisinkomen, top innovatie !
Moralmarkets.org
Facebook.com, worstelende wetenschap.
Sargasso.nl, utopisch-en-radicaal.
Sargasso.nl, wat-als-we-iedereen-gratis-geld-zouden-geven.
Denktank basisinkomen.  (google-group)
Duurzaamnieuws.nl, ontwikkelingshulp-maar-van-arm-naar-rijk.
Netwerk politieke innovatie, pleio.
 
, onverbiddelijk sociaal.
Watbezieltons.nu, de-burger-beweging.
Voordewereldvanmorgen.nl
Rug.nl, research, sustainable-society.
Zeronaut.be
Hivos.nl.
Blijeeconomie.nl

Basisbezit en migratie.  [42]
---------------------------------
Ruralsociologywageningen.nl
Sargasso.nl, als-derdewereldlanden-vluchtelingen-kunnen-opvangen-dan-       
  kan-europa-dat-ook.
 
, over het algemeen zullen migranten dan wel vluchtelingen bij voorkeur ter
    plekke blijven. Dit economisch, politiek, militair te faciliteren zou prioriteit
    hebben.
Ecocool.nl

Zelfvoorziening en kunst, cultuur.  [43]
-----------------------------------------------
Sargasso.nl, kunst-op-zondag-hands-off-our-revolution.
 
, nu ook een mars voor de kunst ? Of zelfs revolutie ?
   'Zijn er weinig rijken en veel armen, in het sociale veld van de kunsten zijn de
    verhoudingen tussen geroepenen en uitverkorenen niet minder navrant.
   Tegenstrijdig aan het humaan en progressiv (zelf)beeld van de sector, een
   oplossing van de wel zeer ongelijke verdelingen lijkt inherent onmogelijk, al
   komen naarmate het fenomeen verder in kaart gebracht deeloplossingen beter
   in zicht.'

Notitie Oosterwold.  [44]
----------------------------
Ned. sociologische vereniging.
Hivos.nl
Jongegeesten.nl
 
, schoonheid in de bouw, citaten nwsbrv 43 en 44.

Groene kernen.  [44]
-----------------------
Ruralsociologywageningen.nl
Tuinsteden.nl
Ideewinkel.nl
Eetbaarnederland.nl
Degroenen.nl
 
, in studie: Van onvoorwaardelijk naar voorwaardelijk basis-inkomen.
    Inkomen, vermogen, woonsituatie, verblijfsland, ... .
Groengelinkt.nl
Groenplan.
Groenbeweegt.nl
Nederlandwordtanders.nl, krimp.

Zelfproductie / Zvz. (vereniging, club).  [47]
-----------------------------------------------------
Ecocool.nl
Pala.be
 
, goed die microkrediet bevestiging: 'De storm van microkredieten deed de
    armsten geweld aan.'
Olst.in.transitie
Voedselbosbouwnl.nl
 
, uit Een nieuwe tuin. ('92)
    Paradijssocialisme.
    langs wegen en paden
    is het wachten op zaden
    per miljoen
    van vruchtdragend groen.
Proeftuinerasmusveld.nl
Onkruidenier.nl
Heteibernest.nl
Duurzaamnieuws.nl
Dezoetewildernis.nl
Groeneavonturen.nl
Voedselkollektiefamersfoort.nl
Ecolife.be
Werkhuismaastricht.nl
Socialecooperatie.nl
Socialealliantie.nl
Groen-plus.be
Platformdse.org  
Avaaz.org/nl, de grootste waarschuwing ooit voor de mensheid.

Plan leeftuin.  [
../studiopl-leeftuin.html]
-------------------
Erfdelen.nl
Zininbuiten.eu
Woonwerkgemeenschapwalcheren.com
Dutch-ede.nl  (mini ecodorp educatie cursus)
Buitenkansen.nu

Walwoning. 
[../studiopl-walwoning.html]
-----------------
Proeftuinerasmusveld.nl, woningen.
 
, qua woon-of verblijf anderszins zou een experimentele Walwoning de proeftuin
    geavanceerd op de kaart kunnen zetten.
Ideewinkel.nl
Erfdelen.nl
Zininbuiten.eu
Woonwerkgemeenschapwalcheren.com

Alle uitgaven.  [../studio_uitgaven.html]
-------------------
Wot.utwente.nl


----------------------------------------------------------------      ^       .
Non stop rol aan rol af bus                                                   

Bij het naderen van een halte haakt het achterste gedeelte van de (langere af-
stands-) bus, met betreffende passagiers erin, los en rijdt naar de halte.
Het voorste gedeelte met overige passagiers gaat verder.
Van de halte vertrekt een vervangend busdeel met inzittenden en voegt zich wat
later aan het voorste busdeel.
Reizigers voor de volgende halte blijven zitten, uit het voorste busdeel komen
anderen erbij en weer anderen verplaatsen zich naar het voorste busdeel.

De bestuurder of -ster van aanhakend busdeel zit wellicht voor in het midden en
links en rechts ernaast loopruimte voor uit- en ingaanden.

De bus met zoveel aan- en afhakende deelbussen als er haltes zijn, kan zo
nonstop forse afstanden afleggen en een nader vast te stellen aantal reizigers ver-
voeren.

Mogelijk sneller dan per trein. Bij een aanzienlijke aantal reizigers van halte tot
halte kunnen gewone bussen het vervoer verzorgen.

Achtergrond.

Voortgekomen uit een Werken bij wonen, wonen bij werken (1) concept: Aan-
zienlijke winsten aan tijd, geld, voertuigen, brandstof, gezondheid, milieu (2) liep
de werkende naar het werk.

Treinen op termijn te verdwijnen' indien bij een dergelijke mobiliteitsbesparing (3)
vermelde bussen resterend personenvervoer overnemen.

Beleid.

Analyse van vervoersstromen, personen en goederen, plus onderzoek van moge-
lijkheden tot meer locale producten, diensten, grondstoffen, al dan niet op termijn.
Aanvang van wonen en woningbouw nabij kantoren en bedrijven en waar mogelijk
plaatsing van de laatsten bij woonlocaties.
Subsidies ertoe voorrang, bijvoorbeeld in onderwijs, overheidsdienst, bedrijfsleven
en dergelijke.

Planologische kernbeslissing.

Hetgeen 'werken bij wonen, wonen bij werken' al geruime tijd had kunnen zijn.
------------
1. Zie evt. Werken bij wonen, wonen bij werken, bloemlezing. (nwsbrf 24).
Ook nwsbrf 3, 21, 43.
2. Tot in lengte van dagen.
3. 50 % ?

                                                                                                  
^ .
Zelfvoorziening als banenplan                       jul.aug 019

' Een stukje grond, wat geld en een arbeidsplaats zelfvoorziening is in beginsel aanwezig. '

Onder voorwaarden dé mondiale remedie tegen armoede, werkloosheid, loon-
slavernij, migratie, krimp of leegloop platteland, milieuvernietiging, ... .

Oorspronkelijke uitgave 1973, 17 blz. a5.
' Maatschappij staat met miljoen werklozen voor vuurpoef '.
Nu in licht bewerkte digitale versie op aanvraag vrij beschikbaar.

Nog immer top prioriteit voor experimenteel onderzoek.
Hoe goed en verantwoord te leven op plm. 2500 m2 redelijk vruchtbare grond per
volwassene.

Minimaal gereedschap, huishoudelijke apparatuur.
Geen electra ? Kleding ?
Hout onder meer voor woningbouw. (aarde, zie Walwoning)

Spaarzame import/export van niet/wel zelf geproduceerde artikelen.
Een of twee dagen per week extern werk.

Minimaal geldinkomen dan wel basisinkomen.

Meer info : 

Zelfvoorzienend bedrijf
http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_22.html#zel

Zelfvoorziening en laagdrempelig rentenieren. > jong geleerd
http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_24.html

Vereniging voor zelfvoorzienend levensonderhoud.
http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_32.html

Zelfproductie.
http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_47.html#zel

Alle uitgaven.
http://www.zelfvoorziening.nl/studio_uitgaven.html
-----------------------------------------
                                                  ^  .
12. Zijn

Bewustzijn weliswaar 'subjectief' maar eventueel aan te duiden als 'objectief', als het enig zeker zo zijnde, zij het gedurig veranderend, in beperkte mate kenbaar en (zeer) gedeeltelijk beheersbaar.
Vooralsnog raadselachtig (voor niet gelovigen), verbonden met, maar wellicht ook los en zelfstandig van het zenuwstelsel, eveneens na de dood. (1)
Niettemin, gedachten/gevoelens erover (juist of onjuist) vallen binnen en zijn afhankelijk van het actuele bewustzijn.

Lichamelijke invloeden op 'zijn', zoals honger, dorst, pijn,
vermoeidheid, ziekte, maar ook genot, ontspanning, lust, ..., zijn gedurig aanwezig. 
Meer psichise zoals angst, wil, verlangen, plezier, ..., minder opvallend soms, eveneens.

Menselijk gedrag in de natuurlijke en de sociale omgeving ligt in het verlengde ervan: economie, medise zorg, defensie, sport, spel, ..., psychologie, psychiatrie.

Religie en verwante meditatieve opvattingen zijn wellicht terug te voeren op het menselijk denk- en voorstellingsvermogen. Verwondering over de (levende) natuur en er op zeker moment niet meer te zijn, voor zover.

Sommige dieren in de vrije natuur zouden het gemakkelijker kunnen hebben. Met geringe materiële aanpassingen (een nest, een hol) hun leven min of meer nemend zoals het is, minder ziek vaak, eerder dood indien.
-------------------------
1. Externe zijnshypothese. Interne zijnshypothese: (bewust)zijn ligt op nog onbekende wijze verborgen in het organisme.  

Voorafgaand : 0. Inleiding, 1. Zijn en het zijnde, 2. Zijn en bewustzijn, 3. Kennen van 'zijn', 4. Herinneren, 5. Denken, 6. Vooruit denken, verlangen, willen, 7. Taal,
8. Meer taal, 9. Nog meer taal, 10. Direct en indirect kennen van zijn en zijnden, 11. Onderzoek van 'zijn'.

Resp: nwsbr. 44, 46, 47, 48, 49, 51.

Tot zover deze overdenkingen over Zijn, het zijnde en het kennen ervan.
Over enige tijd en op aanvraag als .txt document beschikbaar.

-------------------------------------                                                           ^