<                                         nieuwsbrief   49
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Over zijn, het zijnde en het kennen ervan. (5)


      
  .
archief           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bladeren zelfvoorziening/Zelfvoorziening 
0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , X
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwsbrief  
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , X , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 15a
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 , 17 , 18 , 19 , X , 21 , 22 , 22sub , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , X ,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 , 32 , 33 , 34 , X , 36 , 37 , 38 , 39, X , 41, 42 , 43 , 44 , X , 46 , 47 , 48
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                        
Redactie: peter piscaer. Bijdragen in overleg.

                                                         
post: studioeen zelfvooriening.nlLeden/donateurs (
> ) ontvangen zogewenst per email een link naar de brief
bij nieuwe plaatsingen.
 
 
 
..
                                                                                         jul.aug'018  .
Over zijn, het zijnde en het kennen ervan.  (5)

8. Meer taal.

Woorden en zinnen, duidelijker nog dan gedachten, opgevat als beschrijvende, indirecte of schijnbare, denkbeeldige werkelijkheden.
1

Dit in tegenstelling tot of ook samengaand met directe, zintuiglijke, aanzienlijk minder denkbeeldige waarneming, ervaring, beleving.

Denkbeelden, helder of vaag, micro of macro, naturel, fantasievol, abstract, al dan
niet in gedurige opeenvolging en vergezeld van een spectrum aan gevoelsmatige 'lading' of inhoud.   

Is het aangeduide, bijvoorbeeld 'de aarde' of 'bacterie', louter denkbeeldig of schijn
in relatie tot het aangeduide, de ermee samengaande begripsmatige, gevoelsmatige of emotionele 'inhoud' daarentegen is als zodanig reŽel, zij het in meer of mindere mate veranderlijk, vluchtig.                                              .

Evenzo, zoals dromen kunnen worden ervaren als werkelijk, kunnen woorden en gedachten worden beleefd als het werkelijke waarnaar ze verwijzen of, indien
meer abstract of algemeen (god, geschiedenis) eenzelfde gevoelsmatige
realiteitswaarde benaderen dan wel passeren.
2

Opgaan in wat gedacht, gelezen wordt, er waarheid
3, echtheid aan toekennen alsof het nabij is, wordt overzien, zich ermee vereenzelvigen, het zich toe-eigenen,
is mogelijk een meest verbreide filosofische, wetenschappelijke, culturele, welhaast dagelijkse zij het relatieve want over het algemeen zeer tijdelijke 'dwaling'.
4

De grenzen van het hier en nu van lezende worden, verdiept in ruimte- en tijdloze schijn van het woord, gemakkelijk en soms gretig vergeten
5, wat ertoe zou doen
in wereld en werkelijkheid overzichtelijk, boeiend, gebed in alfabet.
6               
----------
1 Beschrijvend, maar ook vragend, verklarend, scheppend. 
2 Dit raakt aan de kwestie van begripsnominalisme versus begripsrealisme.
3 In geval van krant of landkaart, waaraan eveneens een groter belang kan worden
toegekend dan betekende bladen papier, is Ďjuistheidí van de abstracties, overeenkomst met onderliggende individueel meer concreet lichamelijk waar te nemen werkelijkheid, een koelere term. 
4 Soms klein, soms groot: wereld, heelal, natie, natuur, aarde, geschiedenis, ..., vooral wanneer geschreven met hoofdletter en al dan niet voorafgegaan door 'de'.
5 Indien er sprake is van louter letters, klanken, gedachten.
In geval van telepathie kunnen gedachten evenals dromen deels of ten diepste
van buiten komen of naar buiten gaan, grenzen van hoofd en brein overschrijdend.
Meer hierover tot nu toe in par. 1, 2, 3, 4.
6 Of ander schrift.

9. Nog meer taal.                                                                                    .

Taal als beschrijving van binnen- en buitenwereld
1, maar ook als bedachte, gecreŽerde stelsels van woorden, begrippen of tekens, veelal als zodanig geleerd,
die ergens ooit aanknopingspunten in directe ervaring van wie dan ook hadden en
dit deels weer krijgen als gelezen, overdacht, verder uitgewerkt
2 , uitgevoerd of toegepast, in de meer directe ervaring van diegenen.  

Wetenschappen, kunsten en wat al niet voorzover, in dit verband, een gelezen woordelijke weergave dan wel neerslag ervan.
3

Bij practise beoefening van de disciplines zoals waarneming, experiment met apparaat of instrument en eender toepassing in talloze concrete situatis ligt het denkbeeldige meer aansturend op de achtergrond in gedachtegang van uitvoerenden. 

Diverse spellen en spelen maar ook bouwsels, werktuigen, techniek met hun spelregels, (bouw- en technise tekeningen),  handleidingen, gebruiksaanwijzingen plus talrijke regels, voorschriften, wetten die richtinggevend zijn voor gedrag en handelingen. 

Kortom, waar de relative schijn van het lezen overgaat in of samengaat met concrete meer uitgesproken lichamelijk hier en nu activiteiten van deze of gene. 

Al met al een aparte categorie: de niet natuurlijke, door mensen voortgebrachte, cultuurlijke, direct waarneembaarheden: gesproken taal, zang, muziek, tal van teksten, en ermee samenhangende voorwerpen, dingen, handelingen. 

En temidden van deze bedachte, verwoorde, gemaakte zijnden (in de zin van aanwezigheden) de lezende, denkende,  gevoelsmatig aangedane mensen in werkelijkheden van zijn.
------------
1 Het binnenlichamelijke van buitenaf waargenomen te plaatsen onder de intersubjective (objective) buitenwereld. Al is ook die waarneming in laatste instantie subjectief.  
2 Bijv. wiskundige verhandeling ooit opgesteld. Idem gelezen, bestudeerd. Idem aangevuld, gecorrigeerd.
3 Grafieken, plaatjes, afbeeldingen, vergen (evenals luisteren, muziek, luisterbewustzijn) analyses apart. 
-----------------------
Te volgen: 10. Direct en indirect kennen van zijn en zijnden. 11. Onderzoek van 'zijn', 12. ... .
Voorafgaand : 0. Inleiding, 1. Zijn en het zijnde, 2. Zijn en bewustzijn, 3. Kennen van 'zijn', 4. Herinneren, 5. Denken, 6. Vooruit denken, verlangen, willen, 7. Taal.


                                                                                                       
^