<                                           nieuwsbrief 51
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                         

Bij jaargang 019

Over zijn, het zijnde en het kennen ervan
.

  .
Archief           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bladeren zelfvoorziening/Zelfvoorziening 
0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , X
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwsbrief  
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , X , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 15a
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 , 17 , 18 , 19 , X , 21 , 22 , 22sub , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , X ,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 , 32 , 33 , 34 , X , 36 , 37 , 38 , 39, X , 41, 42 , 43 , 44 , X , 46 , 47 , 48
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49 , X
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                        
 
 
 
Bij jaargang 019                                                     feb 019                             

Een eindje op weg alweer, maar nog geruime tijd te gaan bij jaarlijkse in plaats
van halfjaarlijkse regelmaat van de nieuwsbrief.

Voortgaande klimaat en migratie commotie.
'Zelfvoorziening' echter nogal afwezig, al wordt het hier en daar wel genoemd, in combinatie veelal met locale productie van voedsel.
Meer uitgesproken en doordachte vormen van zelf-productie
1 verkeren vooral in
het rijk der fabelen, zoals zoeken op de term ook aangeeft. 

Is het probleemoplossend vermogen in theorie enorm (naast genoemden ook
armoede, leegloop, bevolkingsgroei, ...) overeenkomstig politiek-economis beleid
(recht op grond, basisinkomen) of, waar mogelijk, individueel huishoudelijke
toepassing, zal een kwestie zijn van lange termijn.

Delen van publieke fondsen aangewend voor 'stimulering duurzame energie', high
tech, ruimtevaart
2, ..., zouden 'zelfvoorziening' een brede start kunnen geven en
toekomstige publieke besparingen (milieu, mobiliteit, ...
3)  meervoudig opleveren.

Meer practis en concreet liggen diverse 'doe het zelf' oplossingen voorhanden, van
'klussen' tot 'eetbare tuin'.
4

Terwijl overeenkomstig consuminderen, denk aan voedsel, kleding, mobiliteit,
recreatie, ..., aanzienlijk gezonder, voordeliger, eenvoudiger kan zijn.

Vraag van het jaar: Waarom zijn generaties filosofen, wetenschappers, politici en
niet te vergeten sociologen, er niet in geslaagd per huishouden een min of meer
gratis woonplek te bedingen ? 
Zoals deel uitmakend van een algemeen maar beperkt (kindertal) recht op grond
en andere natuurlijke hulpbronnen. Grond voor levensonderhoud, indien niet
gebruikt, kan daarbij worden verpacht.
-------------------------------------------------------
1 Nwsbrf 47, Zelfproductie. http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_47.html#zel
2 Met een factor x te vertragen ?. Afgezien van opruimen ruimtepuin (raket- restanten) en bescherming tegen mogelijk desastreuze meteoren.
Door grootmachten en publiek daarbij bespaarde gelden aan te wenden voor 'aardevaart' wil een nauwelijks leefbare aarde tzt niet samengaan met idem ruimtekolonies. 
3 Vergl. Duurzaam ... .
http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_3.html
4 Nwsbrf 47, Zvz (vereniging, club).
http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_47.html#zvz

-----------------------------                                          ^
--------------------------------------------------------------------------
Redactie, peter piscaer. Bijdragen in overleg.
post, studioeen at zelfvoorziening.nl


Leden/donateurs ( > ) ontvangen zogewenst per email een link naar de brief bij nieuwe plaatsingen.
                                                                                           . mrt.apr 019
10. Direct en indirect kennen van zijn en zijnden. 1

Direct en indirect kennen
2 van intersubjectiv (objectiv) zijnden van natuurlijke dan
wel van culturele aard ter verdere analyse terzijde gelaten evenals een overzicht
van soorten zodanig zijnden. 
Hun uitsluitende kennisname middels 'zijn' is voldoende aanleiding dit laatste
nader te verkennen.  

Is het waargenomene (beeld, geluid, tekst...) als zodanig zonder uitzondering in
waarnemende en kan keer op keer worden vastgesteld dat het op een of andere
wijze ook buiten waarnemende is, hoe het geheel buiten waarneming of
overdenking zou zijn, is onbepaald.

Wordt gedurig veranderend 'zijn' middels bewustzijn gewoonlijk alleen door de
persoon (het organisme) zelf
3 ervaren, aanduiding ervan door
gezichtsuitdrukking, gebaar, klank, woord kan als zodanig worden opgenomen
in de ervaring, beleving van anderen.
4 

Wijzen van handelen ook kunnen aan worden aangegeven om aangeduide of
beschreven ervaringen, gevoel, gedachten, zelf op te doen. Gaat dat zien, proef
dit eens, wat dacht je hier van.
Waarnemingen of ervaringen in de intersubjective buitenwereld en of in het
individuele innerlijk.  

Niet altijd zal duidelijk zijn of het veelal per woord of schrift (indirect) aangeduide
zoals bedoeld wordt waargenomen, begrepen, beleefd door betreffend subject.
Weergave door deze van de waarneming, ervaring of begrip vormt dan een mate
van toetsing. 

Wat niet door anderen direct wordt waargenomen, beleefd en eventueel begrepen,
gedacht kan als indirect kennen per woord of geschrift door hen worden overdacht,
onthouden, begripsmatig uitgewerkt. 

Veel populaire en andere wetenschap maakt zo als indirecte kennis of weten deel
uit van individuele denk- en voorstellingswerelden. Gedragen door en vergezeld
van uiteenlopende gevoelens, motivatis en temidden van tal van andere dagelijkse
activiteiten en ervaringen.

--------------------------------------
1 Zie evt. ook 3. Kennen van zijn, vtnt 5, en 4. Herinneren, laatste alinea.
2 Kennen. Ook waarnemen, weten.
3 Verschijnselen van telepathie vormen hierop een uitzondering.
4 Voorzover een zijnsgegeven, een gevoel of stemming, gedachte of denkbeeld, deels wordt onthouden (erbij wordt stilgestaan ipv. in de voortspoedende zijnsstroom opgegaan) kan de herinnering eraan worden opgevat als indirect, als weergave van het oorspronkelijke gevoel of denkbeeld.

11. Onderzoek van 'zijn'. 
  

Verwijst 'zijn' in deze context naar vormen vooral van gevoel (al dan niet
samengaand met gedachten, zintuiglijke waarneming) die middels bewustzijn
worden ervaren, opgemerkt.
Zo ook naar wat niet wordt opgemerkt of onderscheiden, maar wel onbewust
ervaren.

Onbewust zijn dat buiten bereik van directe zelfwaarneming ligt, dwz. niet opvalt
als het verandert of wegvalt, kan alleen indirect door anderen aan de hand van
lichamelijke kenmerken worden verondersteld.

Onophoudelijke ervaring en verkenning van dit zijn, samengaand overwegend met
lichaam, omgeving, wereld, maar ook met geest (introspectie, mentaal
zelfonderzoek, zelfinzicht) gedurende opgroei en veroudering geschiedt deels
onwillekeurig, nagenoeg vanzelf.

Gevoelens en zintuigelijke ervaringen, gedachten, in wisselwerking met
lichaamshandelingen zoals eten, slapen, lopen enz., sturen en vormen in een
gedurig leerproces overeenkomstig gedrag. 

Gericht veelal op 'uiterlijke' resultaten zoals leren lopen, fietsen, voedsel
voortbrengen, uitrusten, dorst lessen, genezen, presteren (sport), ..., maar ook op
meer direct beinvloeden van innerlijk wel- en onwelbevinden zoals beheersen van
driften, lusten.

Uiteindelijk is in alle gevallen de aanzet tot doen of denken, het bijsturen en de
eventuele beoordeling ervan, een innerlijk, mentaal en buitengewoon complex
gebeuren.  
  

Expliciet onderzoek van wat in diverse situatis in zich omgaat begeleidt deels als
spel dit practis leren en ervaren.
Wat te zien met gesloten ogen, te ervaren bij ingehouden adem,  bij vasten, drank
of drugs gebruik, ... . 

Sommigen zetten dit voort in meer gevorderde vormen van introspectie en
zelfonderzoek.
Aan de hand van diverse religieuze, levensbeschouwelijke of meditative
1 richtlijnen, in het kader van psychologie, of intuitiv, vrijblijvend, al dan niet ten
behoeve van literaire of andere creatis.
2
-------------------------------------------------------
1 Yoga onder meer.
  
2 Meditatie.
   Totaal onbewogen
   de wereld waait door me heen
   alleen, zelfs niet meer alleen.
   Mijn arm wordt koud, het tocht
   ik kruip onder de dekens
   ik ben niet van steen. 

   All is one
   one is all
   I, I figure
   I am small.
---------------------------
Te volgen: 12. Zijn.
Voorafgaand : 0. Inleiding, 1. Zijn en het zijnde, 2. Zijn en bewustzijn, 3. Kennen van 'zijn', 4. Herinneren, 5. Denken, 6. Vooruit denken, verlangen, willen, 7. Taal,
8. Meer taal, 9. Nog meer taal.

                                                                               
^