<
                                     nieuwsbrief zelfvoorziening
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2                                                              sep.oct ' 02

Voorbij de groene grens                                                   studio zelfvoorziening

Homesteading                                                                                            pp.

Deelmulchen, eind september

Cursus zelfvoorziening


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                       
       VOORBIJ DE GROENE GRENS

1.
Groen in het rood
                                                                                open plekken

Door gatenvulbeleid en verdichtingsbouw werden kansen compacte binnensteden
wat open te werken al eerder gemist. (1)
Dan maar wel zon toch, en speelplaatsen, parkjes, tuinen.
Ruimte tevens voor zonne- en wellicht windenergie, recreatie dichtstbij.

                                                                               
groene lobben

Aanvullende nabijheid van groen en uitzicht op horizon (2) geeft onder andere een
stervormige omtrek van de bebouwing.                     
Met dezelfde voordelen als die van de open plekken plus voedselproductie
(mobiliteit van goederen) deels onder handbereik.

2. Mobiliteit

Binnen een zodanige stedelijke ruimte kan vervoersnoodzaak anders dan te voet
of per fiets door een progressiv werken bij wonen, wonen bij werken beleid
aanzienlijk worden gereduceerd.                        
Zo ook veel tussenstedelijke mobiliteit, waarmee de behoefte aan zogenaamde
light rail of onzinnige zweeftrein vervalt.                 
Mobiliteit van goederen verder neemt onder meer af middels een voorkeur voor
locale dan wel regionale grondstoffen en producten.


3.
Rood in het groen                                   
        
                                                                           rode lobben

Een meer stervormige agglomeratie kan worden gerealiseerd door in lint uitlopen-
de bebouwing langs uitvalswegen en ertussen wat rood weg te nemen.
Bedrijven en kantoren daarbij ergonomis geplaatst met aanliggend woningen riant
in het groen.
                                                                                 weg uit de stad

Hoe groter en compacter de stad hoe meer migratie naar dunner bevolkt gebied
(kleinere steden, dorpen, kortom de landstad) sociaal, ecologis en economis
raadzaam lijkt.
Werkgelegenheid en of basisinkomen gaat uiteraard mee.
Voor te ontwikkelen zelfproductie van grondstoffen en producten (3) zouden langs
landweggetjes talloze kavels (2500 m2) beschikbaar kunnen zijn, het platteland
mede revitaliserend.

4. Overbodig
zwart

Met mobiliteit op deze en aanvullende wijze verminderd resulteert een overcapaciteit aan vervoersfaciliteit.
Openbaar vervoer dan per bus, wellicht ook in non stop rol aan rol af versie (3) en
een niet zeer fraai en vaak hinderlijk spoorwegenstelsel kan langzaam maar zeker
worden geschrapt.

---------------------------------
1. Buurtbewoners (' 81)
Laat de gaten, kleine pleinen in de straten
meer lucht meer licht, meer zon meer zicht
meer groen meer gras, meer dakterras.
2. vergelijk Handtekeningenactie voor de Groene Grens, 10 vragen en
antwoorden, Milieudefensie.
3. zie Economie van zelfproductie, Zelfvoorzienend wandelen politiek, Studio
zelfvoorziening.
---------------------------------------------
Studio zelfvoorziening 5' 01,' 02


4 '010 : Vergl. Kracht door krimp, opstellen over de demografische factor in de
ruimtelijke ordening, Jan Dirk Dorrepaal, Steven van Schuppen. [6 ' 04, 2 ' 05]
www.openkaart.nl/ppt/demografiekrachtkrimpdefdef.doc
Zie ook Nwsbrn 24-27 (Files, Werken bij wonen)

11 '010
: Vergl. Groene omgeving kan leven redden,
www.faqt.nl/wetenschap/groene-omgeving-aantoonbaar-gezonder  
9 '015
: Bij 'weg uit de stad' eventueel :
Duurzaam ... .  nwsbrf 3.
Bloemlezing basisbezit  nwsbrf 41.
Zeespiegelstijging en rurale repopulatie  nwsbrf 38.
1 '017
: Groene kernen. nwsbrf 45.
7 '018 : Van bijstand naar basisinkomen. nwsbrf 48.
           
Zelfproductie. nwsbrf 47.
10 '018
: Bij Buurtbewoners'. Trouw, 19.10.018, p.9 : Prix de Rome, jong talent. Architecten: Bouw de stad niet vol.
                                                                                               
^
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Homesteading

------
Karl Marx was zo verstandig echte welvaart te definiŽren als 'bezitten en of in
beheer hebben van de productiemiddelen.' Hij dacht daarbij aan industrieel
eigendom. Maar een kleine boerderij of ranch, wat tuinbouwgrond en een
bosperceel zijn eveneens productiemiddelen. Zelfvoorzienende homesteaders
trachten in wezen hetzelfde te bereiken als menig ondernemer. Homesteaders
scheppen onafhankelijke armoede in plaats van te pogen onafhankelijk welvarend
te zijn. 
-----------------------------------------------------------------------------------
http://www.soilandhealth.org   >p.s.library, homesteading

Wordt 'homestead' vertaald als 'hofstede' dan is zelfvoorziening minder en
marktvoorziening meer inbegrepen, voor zover de amerikaanse 'homesteaders'
zoals de europese kleine en keuterboeren een behoorlijke mate van
zelfvoorziening, al dan niet noodgedwongen (en afgezien van pacht, belastingen,
afbetaling) bedreven.
In ieder geval waren ze vaak noch geheel markt- noch geheel loonafhankelijk en
gaf de mogelijkheid van zelfproductie naast een beste woonplek extra
bestaanszekerheid.

Uit  'Het doel van Soil en Health (dot) org'  (homepage) : 
IndustriŽle agrarische productie heeft ook de zelfvoorzienende onafhankelijke
leefwijzen verwoest. Neem de U.S bijvoorbeeld. In 1870 leefden ongeveer 90% van
alle Amerikanen op lastenvrije boerderijen of in kleine dorpen. En genoten als
gevolg daarvan aanzienlijk meer persoonlijke vrijheid dan nu. De huidige neergang
van persoonlijke rechten in Amerika ... is een gevolg van financiŽle onzekerheid,
financiŽle afhankelijkheid en loonslavernij.
... naarmate het industriŽle voedselsysteem 'efficiŽnter' werd, werden ook de
prijzen, evenals de kwaliteit, van agrarische basisproducten lager en lager. Als
gevolg daarvan verwisselden de meeste plattelanders hun self-sufficient-farm
geboorterecht voor een betaalde baan in de stad, en geraakten spoedig in
loon-slavernij. ...   vert.pp.

Zal het verder een vraag zijn of Marx grond al dan niet begreep als
'productiemiddel', een individueel gelijk recht (...) erop, evenals op de andere
natuurlijke hulpbronnen (: basisinkomen) ging aan de meeste socialismen,
communismen, anarchismen voorbij.

En gegeven zo'n basisbezit/basisinkomen is echte armoede op de homestead
goeddeels uitgesloten.          pp.
                                                                                                         
^
------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
Deelmulchen, eind september

Niet dat het er echt lekker bij ligt nu.
De mais, pronkbonen, winterwortelen nog in de grond en ruimschoots voorzien
van onkruid.
In een, op enkele minder gelukte pompoenplanten na, onbebouwde strook waar in
het voorjaar de zwerfaardappelen stonden, is door de toch royale laag mulch
onkruid aardig opgeschoten. Zo ook de onlangs gemulchte tuinbonenstrook, waar
frambozen fors doorkomen.
Minimaal met de vork te keren, hier en daar wat onkruid verwijderen en bij
voorkeur een (niet voorradige) laag erbij.
Het gedeelte alleen waar nu, in verband met uitbreiding hazelnootaanplant, de
rabarberplanten komen, levert nog wat op.
De nodige kruiwagens bermmaaisel, als dat vrijkomt, of anders van de
tuinafvalstort nabij, dienen te worden aangevoerd.
Maar misschien kan de alweer doorgroeide laag op het gerooide aardappelveldje,
waar eind februari de tuinbonen zijn bestemd, eveneens worden aangewend. De
vierkante meters alsnog wat opschonen dan en braakliggend de winter in.
Een argument extra al met al voor compact moestuinieren: oppervlak is werk.

Een bij de composthoop weelderig uitgegroeide zwerfpompoen compenseert de
minder gelukte in de onbebouwde strook.
Het blokje nauwelijks onderhouden frambozen geeft ook nu weer puike
herfstsnoepjes.
Bij de braam is het zaak de gigantis uitgroeiende nieuwe scheuten in een vroeg
stadium in goede banen te leiden. Het tweede jaar nu met een minieme oogst die
het snoei- en bindwerk niet waard was.
De langs de rand vrij groeiende dille met rijpende zaden geurt ongeveer zoals ie
smaakt.
Van de ruim twee meter hoge aardperen toch weer eens een paar proberen
straks.          pp.
                                                                                                    
  ^
---------------------------------------------------------------------------------------------
-----

                                   
Dossier Milieu en Werkgelegenheid - Thema Onderwijs *

Wonen op het platteland (Zweden).  Een cursus zelfvoorziening
Betrokken partijen, ...
Locatie, ...
Contactpersoon, ...
Kenmerken
Hoofdactiviteit: cursussen in zelfvoorziening. Ze worden gegeven in twee parallele
sessies, met elk tien deelnemers.
Oorsprong en motivatie
De hedendaagse maatschappij staat voor een aantal uitdagingen: werkeloosheid,
milieuvervuiling en sociale problemen zoals uitsluiting door armoede. Daarnaast is
de huidige consumptiemaatschappij op de lange termijn niet duurzaam. Om deze
problemen op te lossen moet op een nieuwe manier tegen bijvoorbeeld
werkeloosheid en urbanisatie aan gekeken worden. Om het probleem van
werkeloosheid op te lossen kan meer werkgelegenheid gecreŽerd worden of het
aanbod van arbeid verminderd worden. Een zelfvoorzienende levensstijl die weinig
afhankelijk is van inkomen kan dit bewerkstelligen. Op het platteland bestaan
goede mogelijkheden voor een dergelijke levenswijze.
Beschrijving van het project
Vanaf maart 1999 worden er twee parallele cursussen gegeven. De cursus duurt
twintig weken en zijn een mix van theorie en praktijk. Daarnaast worden er
excursies georganiseerd. De cursus besteedt aandacht aan: tuinbouw, wonen en
bouwen, bereiden en bewaren van voedsel, bedrijfseconomie en
plattelandsontwikkeling, bosbouw, landbouw en veeteelt. Tijdens de cursus wordt
een tuin aangelegd en worden er kleine constructies gebouwd, zoals een

houtopslag, kippenhok en omheining.
Resultaten
                                                  Werkgelegenheid
Hopelijk verhogen de deelnemers aan de cursus hun zelfvoorzieningsgraad en
ontwikkelen ze hun eigen kleinschalige bedrijvigheid.
                                                  Milieu
Het project stimuleert een duurzame levensstijl en vermindert het
woon-werkverkeer.
Toekomst
Het is de bedoeling in de toekomst de cursus te verlengen en verder te
ontwikkelen. Ook wil de cursus meer immigranten aantrekken. Daarnaast zal er
een eigendomsinstantie komen en zullen de deelnemers aan de cursus
persoonlijk begeleid worden.
Voorwaarden voor overdracht
Het project is heel goed toepasbaar in andere landen. De inhoud van de cursus
kan gemakkelijk aangepast worden aan de plaatselijke omstandigheden.

                                                MIDDELEN EN METHODEN
>Technisch
De cursus duurt 20 weken en bestaat uit twee parallele sessies met tien
cursisten elk. De cursus is een mengeling van theorie en praktijk, ook worden er
excursies georganiseerd.
>Financieel
Het project wordt gefinancierd door de zogenaamde 'doelstelling 3' van het
Europese Sociale Fonds. Daarnaast levert het regionale arbeidskantoor een
bijdrage.
>Menselijk potentieel
Het project heeft op onderwijsgebied hulp gekregen van voorlichters en
vaktechnische adviseurs van de HushŚllningssšllskapet.

>Organisatorisch
Binnen het project wordt samengewerkt met het regionale arbeidskantoor, het
agrarisch onderwijscentrum van Všrmland en regionale autoriteiten.
>Communicatie
Er zijn advertenties geplaatst in lokale nieuwsbladen en er worden brochures
verspreid. De lokale pers heeft een aantal artikels gewijd aan het project. Verder
heeft het project veel mond-tot-mond- reclame gehad.
Succesfactoren
De betrokkenheid van de deelnemers.
Het uitgebreide netwerk van de HushŚllningssšllskapet op het platteland.
De cursus heeft zich heel duidelijk op een doelgroep gericht.
Het feit dat deelnemers na de cursus nog een vervolg kunnen krijgen.
Problemen
Hoewel er veel belangstellling bestond voor de cursus, was het moeilijk om
voldoende deelnemers te vinden. Veel mensen konden zich niet vrijmaken om 20
weken voltijds een cursus te volgen.
Sommige deelnemers kregen geen financiŽle ondersteuning van het regionale
arbeidskantoor.
Het is moeilijk gebleken immigranten (een van de doelgroepen) te bereiken.
Voor de zomermaanden was het moeilijk onderwijzend personeel te vinden.
------------------------
* Opmerkingen

Dit van ... tjes voorziene en in wat gewijzigde typografie indertijd door iemand van
het net geplukte document zegt 't weer eens, in andere context, met andere
woorden.
Zoals bij Gered Gereedschap (Nieuwsbrief 1) wat onduidelijkheid over werk- en of
inkomensgelegenheid: zie onder Oorsprong en motivatie' en onder Resultaten.
Wat onder Toekomst met 'eigendomsinstantie' wordt bedoeld, ?.
Uit de broncode: http://www.isw.agro.nl/Dossiers/JADE/Voorbeeldprojecten/Educatie/wonen.htm.

----------pp.

                                                                                                  
^

===================================================