<                                     nieuwsbrief zelfvoorziening
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
26                                                          sep - dec 07

werken bij wonen op het web, 2

werk-scheppings-coöperatie

zelfvoorziening en zelfvoorziening

groene uitroeptekens ?

      

               
  .
                                                                                                                   
Werken bij wonen op het web, 2                                           sep' 07
                                                          
Gezocht middels Google en Ixquick, apr' 07. Vooral treffers uit eigen koker, zie
voorafgaande bloemlezing. Daarnaast een viertal die werken bij wonen zowel als
wonen bij werken geven, drie werken bij wonen, vijf wonen bij werken.

b. Werken bij wonen
                  
1. Gedachtewisseling A6/A9 problematiek

... "De Uitweg denkt de keuzes te kunnen maken die gelden tot 2030. Als er niets
wordt gedaan ontwikkelt het gebied zich tot één file zoals wordt getoond met over-
wegend "groene" wegen in 2000 en hoofdzakelijk "rode" wegen in 2030. Dat alles
te bestrijden kan niet alleen in wegtracés worden opgelost. Er dienen ook flanke-
rende maatregelen, zoals het terugdringen van mobiliteit, werken bij wonen en o-
penbaar vervoer initiatieven te worden ontwikkeld.
Als we de 60% forenzen die nu gebruik maken van het OV willen behouden, dan
moet er fors worden geïnvesteerd in het OV. Flexwerken geeft een reductie van
10% en verplaatsen van werkgelegenheid eveneens. Dus als Almere in 2030,
200.000 inwoners heeft (en het zijn er waarschijnlijk meer) dan zal ondanks alle
maatregelen de automobiliteit toch fors toenemen. De files zullen blijven. De deel-
nemers aan de Uitweg beseffen wel dat de alternatieven zoals bedacht voor de
Gaasperdammerweg van 2x3 baans niet voldoende zijn en naar 2x6 baans moeten
worden uitgebreid. Zelfs De Milieugroeperingen vragen zich af of dat wel allemaal
kan. (Wij weten allang dat dit niet kan en bovendien door verscherpte Europese
wetgevingen ook niet mogelijk is.) ... .
...
Niemand komt met de volgende stellingen die de AGG al lange tijd propageert: ...
[zie Verslag]
Na de toekomstverkenning 1961, het structuurplan 1969, het provinciaalplan 1994,
Streekplan NH Geintunnel 1997, de Exprestunnel 1998, het CRAAG overleg 1998,
project de Zuidflank 2000, streekplan der 3 alternatieven 2003 is de Uitweg het 8e
rapport wat verschijnt. Wat een verspilling. [1]
----------
uit Verslag van de Openbare Ruimtelijke Ordening Commissievergadering van het
Stadsdeel Zuidoost op 13 februari 2003.
http://www.gaasperdammerweg.nl/doc2/pers140203.html

Commentaar: AGG zal staan voor ActieGroepGaasperdammerweg. Niet duidelijk
in het citaat is, of het Uitweg rapport dan wel tevens commentaar van Agg erop
wordt weergegeven. De flankerende maatregelen 'terugdringen van mobiliteit' en
'werken bij wonen' komen er in ieder geval wat bekaaid van af. Openbaar vervoer
initiatieven zijn er deels tegenstrijdig aan.  
------------
[1] vergl. Nwsbrf 24, Files 1, alinea 4, noot 4.


2. Reacties op Masterplan Stormeiland

Strikt genomen 1 'werken bij wonen', al is de pagina-zoekfunctie in I.E niet al te
betrouwbaar:

13.7.06  Laat de Stormpolder een industriegebied blijven.1.Goed bereikbaar over
water van grote binnenvaart schepen. 2.Mensen uit de Krimpenerwaard kunnen
werk vinden en hoeven de brug niet over. 3.Woningbouw kan elders in de Krimpe-
nerwaard plaatsvinden. 4.Werken bij wonen geeft overlast.

'Werken en wonen' geeft meer treffers, evenals 'wonen en werken', 'werken & wo-
nen', 'werken in combinatie met wonen', 'woon-werk balans', 'woon-werk gebied-
(en)'.
Meer van de (overwegende) 'wonen bij werken' critic:

22.6  Eerst werd het bijna verboden om te wonen in de polder vanwege gevaar voor
gezondheid, en nu kan men ineens overal woningen bouwen. Is nu het gif ineens
weg? En als alles schoon zou zijn worden het woningen die voor de gewone werk-
man niet te betalen zijn. Dus wij schieten er niks mee op.

4.7  Absoluut geen goed plan! Een idee om er maar weer eens drieduizend wo-
ningen bij te bouwen is volledig in lijn met wat het codewoord van de gemeente
Krimpen lijkt te zijn op het terrein van de Ruimtelijke Ordening: verdichting.
Voormalige akkers zijn in fasen volgebouwd: weet u het nog: die grote borden
langs de weg met ""Het laatste uitbreidingsplan van de gemeente Krimpen"". ...

7.7  Dat het Masterplan Stormeiland voordelen heeft voor de gemeente en een
paar grondeigenaren is wel duidelijk. Maar wat is het voordeel voor de ondernemer
om woningen naast zijn bedrijf te krijgen? Ik kan het niet bedenken. En wat is het
voordeel voor bewoners om naast bedrijven te wonen waar nu eenmaal lawaai ge-
maakt wordt en andere overlast zoals stank en vrachtverkeer etc. onvermijdelijk
zijn? Inderdaad, ook geen voordeel te bedenken.. ... Geen bedrijf dat pal naast
een woonwijk gaat investeren. ...

13.7  ... Verbetering van woon-werkbalans is een utopie.Het is een utopie te ver-
wachten dat een aanzienlijke toename van het aantal arbeidsplaatsen op Stormei-
land zal leiden tot verbetering van de woon-werkbalans. De implicite veronderstel-
ling dat de mensen die in Stormeiland gaan wonen in belangrijke mate ook in het
Stormeiland gaan werken, is vanuit verkeersoverwegingen politiek wellicht wel ge-
wenst, maar niet realistisch en reeds lang geleden achterhaald. ...

13.7  ... De grote belangen van de OGMS, eigenaar van het oude Hollandia-terrein,
en de gemeente met betrekking tot het EMK-terrein zijn overduidelijk en komen
uitgebreid tot hun recht in het plan. De belangen van de huidige ondernemers in de
Stormpolder komen echter niet aan bod en worden verwaarloosd! Alsof hier niet
meer dan 225 bedrijven actief zijn! Alsof hier niet ca. 2000 werknemers hun brood
verdienen! Het plan gaat vrijwel volledig voorbij aan de bestaande bedrijvigheid! Hier
volgen puntsgewijs enige bezwaren: Wonen & werken.Wij kennen geen enkel be-
drijventerrein in Nederland waar wonen en werken met categorie -2 en -3 bedrijven
voor langere tijd succesvol is. Overal delven bedrijven het onderspit. Goedwillende
contracten met bewoners blijken waardeloos te zijn in juridische procedures. Er is
geen juridische constructie te bedenken waaraan bedrijven in zo’n situatie houvast
vinden. ...
----------
uit Overzicht van de ontvangen reacties op het Masterplan Stormeiland  5.6.06 -
8.9.06.  http://www.krimpenaandenijssel.nl/Smartsite.shtml?id=69203

Commentaar: Zoals bij het Groene hart [1], maar duidelijker en wellicht anders,
een wat oneigenlijk en misleidend 'wonen bij werken'. Hier het letterlijke woningen
bij werkplaatsen, zonder de expliciete implicatie: voor de werkenden aldaar. In
compacte stad en verdichtingsbouw visies wel meer tegen te komen waarschijn-
lijk.
Wonen in Krimpen, werken in Groningen ermee nog niet uitgesloten, met wonen
in de Rotterdamse agglomeratie oost en werken in idem west schiet aanpak van
de diverse vervoersproblematic eveneens weinig op. 

De leuze zou geloofwaardiger zijn met flankerende maatregelen zoals voorrang bij
woon- dan wel werkgelegenheid ter plaatse, wellicht subsidis ertoe, afbouw van
kilometervergoedingen. Bij een zodanig beleid volstaan woningen op fietsafstand,
in dit geval niet persé in de bedrijfspolder.

Mobilogram [2] studies ook van woonwerk, werk en ander verkeer zouden eraan
ten grondslag dienen te liggen. En werpen op (ver)plaatsing van werk- en woonlo-
catis mogelijk een geheel ander licht. 

Zoals elders in de over-verstedelijke Randstad, bebouwing (woon en werk) selectiv
naar elders en te vervangen door multifunctioneel groen.

Om belangen en verlangens vanuit het sociale milieu der planontwikkelaars te
neutraliseren zouden de doelstellingen (of andere) ter invulling aan insprekers kun-
nen worden voorgelegd. De kans dat zo een goed en goedkoop plan ontstaat, al-
thans een basis ertoe, lijkt gegeven de inspraakreactis niet onwaarschijnlijk.    

Zie verder de website, het poldereiland zogewenst per Google earth, Microsoft live
search (2D, vogeloog zicht),  ... .
---------
[1] Nwsbrf 25, Werken bij wonen op het web.
[2] Mobilogram. Een nieuw begrip. In kaart gebrachte (gemotoriseerde) verkeers-
bewegingen van woonlocatis naar werk en vice versa. In context van mobiminde-
ren
* i.p.v verbetering en uitbreiding van infrastructuur, komen ook goederen, recre-
atie, cultuur (mobiliteitsplaatjes van sportevenementen, popconcerten, festivals,
manifestatis, conferentis, congressen, symposia, ...) en wat al niet in aanmerking
voor een zodanig betrekkelijk nieuw planologis instrument.
Overeenkomstige individuele mobilogrammen van personen dan wel van goederen
zijn, zo men het apparaatgebruik voor lief neemt, met behulp van Gps en wellicht
radiochip vrij gemakkelijk te maken.

* mobiliteitsvermindering
-----------------------------------       wordt voortgezet
                                                                                                      ^
                                                                                                       .
Werk-scheppings-coöperatie

"In Nederland en in andere landen van W-Europa is er een massawerkloosheid.
Deze massawerkloosheid wordt grotendeels ontkend door de overheid. Immers, alleen de mensen met een WW-uitkering worden als werkloos erkend en alle an-
deren, met name de mensen met een WAO-uitkering, met Bijstand en andere re- gelingen zoals de ANW, de WIA etc etc worden niet erkend als werkloos...
>> (link exit) "
                                                                                                      
^
--------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                        .
Zelfvoorziening en zelfvoorziening

In een
Gewoonboot woon je theoretis mobiel op het water, ook in afgelegen stre-
ken buiten bereik van waterleiding, riolering, electra, gas.
Een grap die je het nodige aan niet onderhoudsvrije en slijtvaste, dure apparatuur kost.

Gegeven het lifestyle profiel van de boot wordt er vanuit dat buitengebied flink af
en aan gereden per auto en ook vrij regelmatig gevlogen.
Brandstofgebruik dat de besparingen binnensboots ruimschoots teniet doet.

Wordt de drijfwoning geïntegreerd in een wonen bij werken beleid, dwz. op fietsaf-
stand van de werkplek afgemeerd, dan blijft de voorwaarde van beperkt motoris
vervoer, wil het zogenaamd 'autarkisch wonen' concept enige geloofwaardigheid
behouden.

Een draad naar het electranet aldaar, zal zonnecellen en of windmolen, accu's,
generator plus ondersteunende apparatuur, vooralsnog uit de markt prijzen. 
Wordt apparatuur afgestoten: vaatwasser, wasdroger, warmtewisselaar, (warmte-
pomp, generator), ..., dan zijn zonnecellen en of windmolentje plus accu's, tegen
extra kosten nog steeds, wellicht toereikend.
Meer zelf doen: afdrogen, een waslijn, en natuurlijker ventilatie, scoort op zelfvoor-
voorziening ook hoger.

Waterleiding overeenkomstig electra. Zelf zuiveren van drinkwater middels
osmose toestel en opslagfaciliteit is aanzienlijk duurder.
Riolering van hetzelfde, indien aansluiting op net betrekkelijk eenvoudig te realise-
ren. Een drijvend, gecertificeerd helofytenfilter (1) voor afvoer en reinigen van
zwart en grijs water loopt in de papieren.

Niettemin, zou de laatste goed geisoleerd binnenboots worden gehouden, dan is
er forse capaciteitswinst voor warmteopslag dwz. voor passieve zonne-energie.
Potentiële capaciteitswinst die sowieso een typis voordeel van waterwonen is en
in combinatie met geavanceerde houtkachel, windmolentje, zonnecellen plus qua
ruimteverwarming slim wonen, wellicht toereikend. Warmtepomp en generator
kunnen dan eveneens achterwege blijven.

Een stevige in piepschuim of zo gevatte bak, waarop een zelfbouw uitvoering van
de Gewoonboot te plaatsen, brengt de prijs verder omlaag.

Nog lang niet concurrerend evenwel met de
Walwoning qua ecologie, natuurlijk,
zelfbouwvriendelijk, kosten.

Kortom, oproep aan woonwerkers: produceer eens een Walwoning  en doe er,
groene brandstof (en voedsel) productie aan huis, een oppervlak tuin bij.
-------------------------------
1. Bij schaarse bewoning wilde helofyten alias waterplanten voldoende In het
buitengebied .                                                                             
^   .
Groene uitroeptekens ?

1. Expositie en debat Groene vingers, Arcam (1), feb-mrt ' 07.
2. Proeftuin A'dam, vanaf jun' 07.
3. Eetbare stad, expositie Nai, Maastricht,  mrt-jun' 07
4. Voedselketenstad, project van Het portaal, Rotterdam.

1. In de tentoonstelling werd de plattegrond van Amsterdam getoond als een zo-
genaamde vingerplattegrond. Hierin wordt het bebouwde stadsgebied onderbroken
door groene scheggen of 'vingers' die van buitenaf de stad in dringen: de IJmeer-,
Diemer- en Amstelscheg, het Amsterdamse Bos, de Westrand, de Zaanse Scheg
en Waterland.
Getoond werden hun recreatieve, ecologische en landbouwkundige functies, cul-
tuurhistorische achtergronden, en bedreigingen en kansen. Ook aan toekomst-
plannen werd nadrukkelijk aandacht besteed.
"

Wellicht geïnspireerd op Voorbij de groene grens (2), als illustratie bij het pamflet
is de beschikbare documentatie zeker van toepassing. Van voorgestelde beleids-
optis evenwel is niet al te veel in de groene voornemens terug te vinden, zoals ook
blijkt uit de voordracht waarmee wethoudster Vos (zorg, milieu, personeel en orga-
nisatie, openbare ruimte en groen) de tentoonstelling opende. (3) 

De groengebieden behouden, verrommeling ervan tegengaan, beter ontsluiten
voor wandelaars en fietsers, nieuwe functionaliteit toekennen in de vorm van
zorgboerderijen, streekproductie, stadslandbouw, recreatie, ..., okee.

Meer inwoners echter (4) en zelfs uitgroeien van stadsregio tot metropool (5) die
veel mensen trekt, zou de groene voornemens ernstig in de weg kunnen staan.

Bouwde de hoofdstad zich in voorbije epoc onder motto's van gatenvulbeleid, ver-
dichtingsbouw, compacte stad met veel op de borst geklop vrij fantasieloos dicht,
in een duurzaam groen traject zou (onder meer) een zich open bouwen en voort-
varende aanpak van werken bij wonen en vice versa, zijn geboden.

Uitdunningsbouw dan ook Amsterdam (en andere dichtbevolkte agglomeratis)
export van bedrijvigheid naar Almere en verder, de bewoners vertrokken vanzelf al.

2. Het actieprogramma ‘Proeftuin Amsterdam’ gaat activiteiten bundelen van over-
heden, ondernemingen en maatschappelijke organisaties uit verschillende hoeken:
onderwijs, horeca, zorg, milieu, plattelandondernemers en de overheid. Het is ge-
richt op:
· Het verbeteren van beschikbaarheid en consumptie van vers en gezond voedsel
met aandacht voor de ecologische aspecten van voedselverbouwing, dierenwelzijn
en eerlijke handel.
· Het verbeteren van eet- en leefgewoonten in brede lagen van de bevolking,
vooral bij kinderen en jongeren. (6)
· Het in de stad promoten van producten van het nabije platteland.
· Het verbeteren van de logistiek van aanlevering van lokale producten."

Als de ambitie van groene en duurzame topmetropool waargemaakt wil worden
dan zouden de laatste twee punten voorop dienen te staan.
School- en gemeentelijke kantines te voorzien met 50 plus procent biologise
streekproducten, ruime en betaalbare uitgifte van wijkgebonden, recreative nuts-
tuinkavels, slimme aanplant van fruit- en notenbomen, ... .  

Jammer genoeg geeft de wethoudster met aandeel in wijnboerderij in Z.Frankrijk
(7) hier niet geheel het goede voorbeeld. Een schapenhouderij in een van de
scheggen, boomgaard met scharrelkippen en gezellige zitjes of andere streekpro-
ductive initiativen (genootschappen voor zelfproductie, de wereldprimeur van een
Loc shop) zou de promotie overtuigender over het polderen heen kunnen tillen. (8)

3. De tentoonstelling De Eetbare Stad geeft een doorsnede van de pragmatische
voorstellen en utopische plannen voor steden en stedelingen om in hun eigen
voedselbehoefte te voorzien, van ... Pig City en Agroparken tot de urban agricul-
ture die Havana na de ineenstorting van de Sovjet-Unie heeft moeten ontwikkelen.
"

Design, kunstenaars, kunstenaressen en voedsel, het kan bijna niet goed gaan,
maar zie zelf op het misschien slechts schijnbaar chaotise Culiblog. (9) 
Ander overzicht van de tentoonstelling op internet niet gevonden, enkele 'recensis'
die het gebeuren meer thuis brengen levert een zoeken op 'eetbare stad' toch wel
op.

Voedselinname der Maastrichtenaren noch hun volkstuininbreng toegelicht of in
kaart gebracht, hetgeen de stadslandbouwgekte wat had kunnen aarden (10),
Paardebloemstad en anderen afwezig (11), links naar projecten als Fallenfruit.org
of de Organoponicos waren/zijn er desondanks wel.

4. Voedselketenstad. In opdracht van Innovatienetwerk Agro & Groen (12) onder-
zoekt Het Portaal hoe de kloof tussen productie en consumptie van voedsel in de
Randstad kan worden gedicht. Op welke wijze is het mogelijk om de verantwoor-
delijkheid voor voedselproductie en alle stappen tot aan consumptie, maar ook
afvalverwerking op meer duurzame wijze in te richten? De nadruk ligt op
gezondheid, economie en milieu.
Als belangrijke inspiratiebron geldt 'The London Food Strategy', een initiatief van
Ken Livingstone, burgemeester van London. Na een gedegen voorbereiding leidt
dit onderzoek voor de zomer van 2007 tot een Randstedelijk debat over dit
fenomeen
"

Uitroeptekens ?

Bij de Metropolitane regio, Eetbare en Voedselketenstad worde voornoemd
Voorbij de groene grens' maar ook Autarceia, local food/voedsel' en eventueel
Walden vier, 2' openingspoeem, niet gemist. (13)

Waar bezoldigde dan wel gesubsidieerde beleids- en opiniemakers redelijk vrijblij-
vend verwaterde, hier en daar halfzachte versies van des trends opgevangen teke-
nen onderzoeken, debatteren, promoten, kan kennisname van origineler concept-
ten soms verhelderend werken.

--------------------------------------------
1. Architectuur centrum A'dam 
2. Studio zelfvoorziening, 2002.
3. (exit)
4. Want de steden kampen met forse fysieke, sociale en milieuproblemen en
dreigen daardoor inwoners te verliezen. Zo is de gezondheid van stedelingen ge-
middeld slechter dan die van niet-stedelingen.
"
Ook: Maar dan moet het rijk ons wel in staat stellen binnenstedelijk te bouwen.
"
5. Laten we stad en land daarom niet langer beschouwen als twee werelden,
maar als onderdelen van een groter geheel: de metropolitane regio.
"
6.  Meer gezond voedsel in alle schoolkantines, minimaal 40% biologische
catering in gemeentelijke kantines en kinderen bekendmaken met gezond en
lekker eten.
"
7.
Http://www.domaine-de-bellevue.nl
8. Loc shop, diverse toelichting per sitezoek op http://www.zelfvoorziening.nl
9. (exit)
10. Vergt meer integrale stadslandbouw dwz. inclusiv veeteelt al gauw 25.000 ha.
(250 km2) vruchtbare grond per 100.000 inwoners, stadstuinbouw kan toe met minder.
11.
Http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_23.html#paa
12. (exit)
13.
Http://www.zelfvoorziening.nl/studio.html
                                                                                                      
^
---------------------------------------------------------------------------------------------------------