<                                       nieuwsbrief zelfvoorziening
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
34                                                             jul - dec '11

Een ruimtestation op aarde

Walden vijf 4, frederik van eeden update

Over marx, marxisme, bloemlezing, 1

Meer zelfvoorziening

Walden vijf 5, walden goodbye

            
  .
                                                                                                                      .
Een ruimtestation op aarde                                                 jul.aug '11

Vervolg van Walden goodbye, nwsbrf 33.
Voorafgaand aan de Walden trilogie: Een reis naar de rand van het derde millen-
nium.
1 Daarin het gelijknamig verhaal, een schets voor ludieke reisvereniging Aan
alle reizigers, doe zelf ontwerp Zelf spelend theatertent maken, ultiem pamflet
Aan alle utopisten, triptiek poeem Wie kijkt ziet, gedichtjesreeks Rede rijk.

Het literair poėtise en zelfs filmise verhaal, waarin tijdgeestelijke maatschappij-
kritiek, werd aangeboden als doctoraalscriptie Sociologie
2, als inzending kerst-
verhaalprijsvraag Vrij Nederland en aan De Nieuwe Linie, dat er echte poezie in
vond zitten.

De reisverenigingschets, tevens bewijs van deelname en aandeel, nauwelijks aan
man of vrouw gebracht, wat eigenlijk jammer is, omdat het in vergelijking met
andere (televisie) reisspel programma's, best meekan. (de aardbol verdeeld in
evenzoveel gelijke gebieden als bewoners, kans op reis naar het zelf gelote
gebied).

De theatertent (samengesteld uit gelijkzijdige driehoeken, tevens mantels, slaap-
zakken, tentjes van deelnemenden
3) naar aanleiding van advertentie Zelf tent
theater spelen maken, en hiervan voorstellingen geven op rekreatiebedrijven, voor
eigen plezier en dat van anderen, feb' 73.
Uit vriendelijk antwoord bleek dat er al een tent was, een mooie ouderwetse, wel-
haast antieke.

In Aan alle utopisten, de windmolen nader belicht'
4 kernthema's verder uit-
gewerkt, culminerend in zelfvoorzienende ringboerderij 1001, waar zoveel mensen
zich in hun stoffelijke behoeften nagenoeg volledig voorzien van de 271 ha. aarde
die hen omringen.

Het pamflet in vijftigvoud verspreid, aan personen en instellingen (een zes-
entwintigtal redactis van wetenschappelijke, literaire en andere tijdschriften).
Enige respons van personen, onheuse plaatsing in De kleine aarde
5 en af-
wijzingen van Sociologische gids, De gids, Sociale wetenschappen, Maatstaf,
Kentering. Non respons oa. van Alg. ned. tijdschrift voor de wijsbegeerte, Forum
der letteren, Hollands maandblad, Mens en maatschappij, Milieubeheer, Milieu-
hygiėne, Tirade, Weten schap en samenleving, Wonen ta/bk, Wijsgerig
perspektief op maatschappij en wetenschap.
                                                                                                                    
.
Naar het schrijven verwezen als Stimulus en de respons onder Respons opgeno-
men in Verslag van een meting' in een meer reguliere doctoraal scriptie.

Volgde nog triptiek poeem Wie kijk ziet' een Grenzen aan de groei'
6 reflectie, en
Rede rijk' een serie korte gedichtjes voor het Mededelingenblad van de Sociologie
studievereniging, die onbeantwoord bleef.

Autarkie

In Wie kijkt ziet' een gelijknamige inleiding en de tekstblokjes Het huis, Utopia,
Kabouters, strijders, tovenaars. Onder Utopia: "De negatie van dit sistem, bouw-
doos propvol materiaal, de antithese heet onwrikbaar, autarkie royaal op schaal.
Steek zo de sleutel in het t slot, begin eens met een schone lei, neem een polder
eet slaap en koester, het huis is rond, het huis is vrij.
Een paleis, dorp hof of klooster, door tuin bos veld en wei omringd, o architekten
biologen, eenvoudig mooi en goed, gedacht getekend ingenieurs, zoals zo'n vlieg-
tuigserie, van spin tot 28 f, zo vliegt de tijd.
0 wat een aandacht, f 111, america, zie skylab, leven zwevend aan de dunne
draad van t, omhooggeschoten met saturnus, vl eens en v2, ook klein begonnen,
kwajongenswerk ooit
Zodoende, een ruimtestation op aarde, Glimlach heet het, ag andrag fenomenol
ogen, sensitivity trainers, ontbreekt het geld ?"

Verspreiding van Wie kijkt ziet' beperkt bijgehouden, tijdschrift en festival
(science fiction) lieten het niet toe. Te moeilijk misschien. En geld, veelvouden
van veelvouden uiteraard gingen richting bovenvermeld, terwijl het verspillings-
percentage van 'milieu, ecologie, duurzaam' toevloeiende fondsen eveneens een
aanmerkelijk veelvoud zal opleveren. Kleinschalige merendeels zelfvoorzienende
huishoudingen immers scoren op aanpak van deze bronnen van zorg veruit het
best.  

Voorwaarde voor geld ook is publiciteit benevens instemming althans belangstel-
ling, waaraan het ontbrak. Soortgelijks
7 kwam er bij De volkskrant' niet in, dit in
tegenstelling tot een wat andere benadering van 'zelfvoorziening' in combinatie
van bio en ruimtevaart.
                                                                                                                    
.
Biosphere 2 

Een volle pagina in een zaterdag editie van de krant, duizenden minstens in alle
andere papieren media, maal oplagen, is erg veel papier, waar een aardige dōme
van valt te plakken. Zeker, de min (apparatuur, bouwmateriaal, ...) en meer
autarkis voortgaande biodome een sterk (enkelvoudig) product, waarvoor tijd en
geld blijkbaar rijp.
8

Een 'biosphere' in de buitenlucht, in meerdere mate autarkis vooral qua bouw-
materiaal, werktuigen, ... , qua water, frisse lucht, ... , wat minder, qua voedsel,
vervoer, ... , ongeveer eender, ging zo aan breder publiek voorbij.

Activ technologise aanpak, op De kleine aarde' al in aanleg aanwezig
9 en later
onder ecologise doelstellingen fors markt, waarbuiten schijnbaar geen redding,
veroverend. Het volk op extra werk vooral en kosten jagend.

Pc, internet, mobieltje vervolgens voegden op ander vlak aan het techno geloof, in
innige verbondenheid met dat aan geld, nog eens dubbel en dwars toe. Massa-
productie en marktverdwazing, economen, politici, anderen, weten ze beter ?
--------------------------------------------
1 Nog verder terug: gedichten, los proza, diverse toneelstukken. Werkstukken
voor studies Film en Sociologie niet meegerekend.
2 Zie Studio.
3 Talrijke gewelven van doek, variėrend naar vorm en lichtval, zijn zo
spelenderwijs te bouwen. Mekkano voor de nieuwe nomade. Rijgtent voor
rekreėrende rekreatie. Een delta dagger voor dromers."
4  6 a4, incl. plattegrond van de ringboerderij.
5 De kleine aarde' waaraan het pamflet mede opgedragen, nam zonder kennis-
geving en verdere toelichting onder het kopje Ideeėn over de ringboerderij '  enkele
gedeelten inclusief tekstwijzigingen in Dka 5 op. Weinig touw aan vast te knopen,
wel m'n naam erboven. Toch had een dergelijk project (indien geslaagd) althans
iets van in het blad veel en hevig beleden idealen waar kunnen maken.
6 Het mogelijk wat voorbarige doemscenario met wereldwijde repercussis.
7 Zelfvoorziening als banenplan. ' 85.
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Biosphere_2
  
http://www.biospherics.org
9 Een tendens (appropriate technology) in het zelfstandig eruit voortgaande
De 12 Ambachten, sterker aanwezig.

--------------------------------------------------------------------                                 ^
                                                                                                      ^
Over Marx, marxisme, bloemlezing, 1                              oct.nov '11

Citaten uit Nieuwsbrieven zelfvoorziening 1 - 33. Niet geheel volledig, soms door
zoekmachine over het hoofd gezien, soms niet opgenomen.
1
Eerdere in Een reis naar de rand van het derde millennium, in Sociologische (een
bespreking van Das Kapital in essay Theoretische sociologie), in Walden drie' en
in Walden vier 2 en 3. Enkele anderen in Walden vijf. 
2

Marx, marxisme

1. "Karl Marx was zo verstandig echte welvaart te definiėren als 'bezitten en of in
beheer hebben van de productiemiddelen.' Hij dacht daarbij aan industrieel eigen-
dom. Maar een kleine boerderij of ranch, wat tuinbouwgrond en een bosperceel
zijn eveneens productiemiddelen. Zelfvoorzienende homesteaders trachten in
wezen hetzelfde te bereiken als menig ondernemer. Homesteaders scheppen
onafhankelijke armoede in plaats van te pogen onafhankelijk welvarend te zijn."
Soilandhealth.org, personal sovereignty library, homesteading. vert.pp.
...
Zal het verder een vraag zijn of Marx grond al dan niet begreep als 'productiemid-
del', een individueel gelijk recht (...) erop, evenals op de andere natuurlijke hulp-
bronnen (: basisinkomen) ging aan de meeste socialismen, communismen, anar-
chismen voorbij. En gegeven zo'n basisbezit/basisinkomen is echte armoede op
de homestead goeddeels uitgesloten.
Nwsbrf 2, Homesteading.

2. Een drietal Marx/marxisme, buiten context echter lastig weer te geven.
Nwsbrf 16, Utopische verkenningen 2.

3. Ook van Marx blijft weinig heel. Vooral opgevoerd in verband met een argument
over arbeidsdeling, waarbij Smith het bij het rechte eind zou hebben, Plato ge-
brekkig wordt weergegeven en geen poging wordt gedaan de marxistise
abstractis, die arbeidsdeling en particulier eigendom ongeveer als de bron van
maatschappelijk kwaad duiden, wat te begrijpen.
...
Waarmee aan een onnodige (historise) veelheid van weinig verheffend, onaange-
naam, ongezond, gevaarlijk en slecht betaald werk, voor betrokken individuen een
betere keuze niettemin dan erger armoe, voorbij wordt gegaan. Hetgeen, verpakt
in andere theorie met weer andere consequentis, van Marx niet kan worden
gezegd.
Nwsbrf 17, Utopische verkenningen 3.

4. Het werkje vanwege de titel op een tweedehands boekenmarkt gekocht.
Plato immers, bij monde van dialoogpersonage Socrates, heeft het in Politeia
over de oorsprong van de stad, nogal terloops en als vertrekpunt van een rede-
nering over een 'ideale' stad(staat), die past in een onderzoek naar 'rechtvaardig-
heid'.
Mogelijk als eerste de vraagstelling formulerend, in de studie, die vooral betreffend
werk van Marx (omstreeks 1850) in critise uiteenzetting met enkele recentere
auteurs toepast, niet vermeld. Wel komt het begrip 'synoikismós' aan de orde,
het opgaan van diverse dorpen in een stad(staat), hetgeen uit het evenmin aan-
geduide Politica (Aristoteles) afkomstig zou kunnen zijn.
Niet dat Plato, de recentere auteurs of Marx geheel toereikende verklaringen
aanleveren, al kan de laatste de nodige analytise diepte, vertroebeld wellicht door
deterministise dialectic, begrippen als productiekrachten, -verhoudingen en al te
stellige stelligheid, niet worden ontzegd.
...
Vooral de sumerise periode en enkele latere midden-amerikaanse culturen
worden uitvoeriger behandeld. In bovenvermeld citaat tot en met de zg
. 'aziatische' vorm, waar de eerste sumerise nederzettingen overigens significant
van af zouden wijken
De andere stadstypen komen verder niet aan de orde, wel een resumé van de
marxistise stadstheorie plus een onuitgesproken toepassing op het (voormalige)
heden, waaruit een rechtvaardiging voor grootschalige sloop en troosteloze
flatbouw zou zijn af te leiden.
Nwsbrf 18, Oorsprong van de stad.

5. Met ontwikkeling van het idee tot een werkzaam alternativ was de massawerk-
loosheid van de jaren ' 30 wellicht beter opgevangen terwijl medewerking van
marxistise socialisten de latere industrie bejubeling door onder meer sovjet
communisme en nationaal socialisme had kunnen temperen.
Nwsbrf 19, Coöperatieve kolonies.

6. Generaliserende, ongekwalificeerde pro of anti utopie menigmaal uit den boze,
het gesignaleerde anti gevoelen wellicht te verklaren uit protestantisme, Thomas
More een katholieke heilige, en socialisme, voorzover het in navolging van Marx
en Engels utopie in de ban deed.
Nwsbrf 19, Utopische verkenningen 5.

7. De Werk en brood' uitwerkingen Waarvan leven wij, Recht of macht, Waarvoor
werkt gij' en Binnenlandse kolonisatie' in originele versie eventueel nog eens door
te nemen, de Mensch en maatschappij lezingen nemen stelling tegen marxisti-
sche sociaal-democraten en pogen voorafgaande in een ethisch-religieus socialis-
me te funderen, met als einddoel "een zuivere, socialistische maatschappij, een
internationaal gemeene-best met gemeenschappelijk grondbezit, een vrij en recht-
vaardig volk wonend op een vrij land, een veredeld menschenras, een blijde wereld"
Nwsbr 31, Frederik van Eeden update 3.

8. Met George en Tolstoi buiten de min of meer marxistise koers van Gerhard,
Nieuwenhuis en later Gorter, H. Roland Holst, ..., zelf voortgaand en innoverend
vooral in de zg. utopis socialistise richting, plannen en pogingen betere bestaans-
wijzen meer direct te verwezenlijken in kleinschalige projecten, 'kolonies' ook wel
genoemd.
...
In het licht van latere en actuele milieu en klimaat ontwikkelingen komt "Door de
degeneratie van de stad tegenover de regeneratie van het landleven te stellen,
kreeg Van Eeden een argument in handen tegen Marx. Waar Van Eeden meende
dat de industrie als oorzaak van de sociale ziekte en ‘woekering’ van enorme
proporties, bestreden moest worden, hechtte Marx grote waarde aan de industriėle
ontwikkeling, die hij een noodzakelijke fase achtte in de historische ontwikkeling.
Volgens Van Eeden verleidde de theorie van het historisch materialisme Marx er
toe om de grootste sociale ziektehaard te veronachtzamen, ja zelfs te bevorderen"
sterk over, al wordt er creativ citerend enigzins gechargeerd op doorgegaan.
3
...
Bij George evenals bij Marx ingewikkelde, omslachtige 'theorie' die gelijker en on-
vervreemdbare toedeling van productiemiddelen/product (basisbezit, basisinko-
men), waar het in deze vooral op neerkomt, zou onderbouwen. Ongelijker toede-
ling door 'liberalisme' met idem theorie (invisible hand oa.) vanuit feodalisme ge-
prolongeerd. Zonder het, gewoonlijk vanuit eigen voordeel, veel belovende ' vrije
markt en handel' denken dat zich weliswaar wijzigende maar nog altijd zeer
ongelijke bezits- en inkomensconditis min of meer sanctioneerde, geen
'marxisme' en 'communisme'. 
Nwsbrf 32, Meer Frederik van Eeden.

9. Bevestiging van de marxistise herkomst van de spreuk in een passage van
Trotski's De verraden revolutie.1936.
"Om de Communistische samenleving te karakteriseren, stelde Marx de volgende
beroemde formule voor: 'Van ieder naar zijn vermogen, voor ieder naar behoefte'..."
...
Na een aanloopperiode (1899-1900) werd Walden in 1901 een collectieve
coöperatie, met het motto ‘geven naar kracht en nemen naar behoefte’ (een motto
dat Van Eeden ironisch genoeg - en wellicht onbewust - ontleende aan Marx:
‘Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen’). Utopisten en
socialisten, p.451.
Nwsbrf 33, Voor ieder naar behoefte.
------------------------------------------------------
1 Nieuwsbrief 15, Utopische verkenningen 1, vnt 13.
2 Zie fondslijst Studio. De passages op te nemen in Over Marx, marxisme,
bloemlezing, 2.  (nwsbrf 36)
3 Industriėle ontwikkeling impliceert arbeidsdeling, vergl. 3. Ook bij Van Eeden is
het pro en contra 'industrie' niet altijd eenduidig. Zie de updates.
                     
                                                                                                    
^
Walden vijf 4, frederik van eeden update                             sep '11

                                                      html editie, 101 blz.     inzage

------------------------------------------------------------------------------
  .
                                                                                                     .
Meer zelfvoorziening
                                                            nov '11

Voedsel vooral, nationaal, regionaal, locaal, huishoudelijk.

In een opmerkelijk opiniestuk in de Spaanse krant El Paģs (30 juli 2011) stelt on-
derzoekster Esther Vivas het volgende: "Het is goed om in herinnering te brengen
dat Somaliė, ondanks de regelmatig terugkerende droogten, tot eind van de jaren
zeventig zelfvoorzienend was wat betreft voedselproductie. Daar kwam pas de af-
gelopen decennia een einde aan. Het begon in de jaren tachtig toen Somaliė door
het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank een bepaald beleid
werd opgelegd zodat het land zijn schulden aan de Club van Parijs (de rijke geļn-
dustrialiseerde landen) kon afbetalen. Dat beleid hield de toepassing van een
reeks structurele aanpassingsmaatregelen in."
Wat de landbouw betreft, ging het om het gekende verhaal van liberaliseringen.
De landbouwmarkt diende geopend te worden, wat leidde tot een massale import
van goedkope, vaak gesubsidieerde landbouwproducten van grote agrobedrijven
uit het Noorden. De lokale, verankerde boerenlandbouw stuikte daardoor in elkaar
en er vond een grootschalige plattelandsvlucht plaats. Daarmee kwam er een
einde aan de zelfvoorziening en dus ook de voedselzekerheid. ...

> http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/26/honger-een-politiek-
probleem

ps. Schulden aan de Club van Parijs. Welke schulden, door wie, afgezien van de
geldverstrekkers, en waar gingen de kapitalen naar toe ?

Vergelijk evt. Recht op grond', geheel onder, toevoeging
10 '011, In Mexico ... .
> http://www.zelfvoorziening.nl/bloeml._recht_op_grond.html

Zoeken op 'zelfvoorziening' in Dewereldmorgen.be
> http://www.dewereldmorgen.be/dewemo_search/zelfvoorziening
Op pagina zoeken (Internet explorer): 'zelfvoorzien'.


2 '012  Rwanda moest, zoals vele andere landen in het Zuiden met een hoge
schuldenlast, structurele aanpassingsprogramma's accepteren, die opgelegd
werden door het Internationale Monetaire Fonds. Hierdoor werd het land
gedwongen zijn grenzen te openen voor de vrije invoer van goedkoop gesubsi-
dieerd graan uit Europa en de VS. Deze graandumping ruļneerde de lokale
boeren, die niet konden concurreren met de goedkope import, en die het boeren
opgaven. Het was aan deze geruļneerde boeren dat wapens geleverd werden om
tegen elkaar te vechten.

Uit Het recht op subsistentie: een fundamenteel mensenrecht. Jeanneke van de
Ven. Oikos, zomer 1997.

Vergl. http://www.cadtm.org/Rwanda-the-financiers-of-the-genocide

                                                                                                   
^
-----------------------------------------------------------------
Zojuist verschenen                                                                  dec '11

Walden vijf 5, walden goodbye                                        

                                                     
html editie, 60 blz.     inzage

------------------------------------------------------------------                  ^