<                                    nieuwsbrief zelfvoorziening
------------------------------------------------------------------------------------------------------
36                                                                          jul - dec '12

Nawoord Walden vijf, samenvatting, evaluatie

Over Marx, marxisme, bloemlezing, 2

Tuinvreugd, slot

Zelfvoorziening, begripsbepaling inzage

Groene ontwikkelingen 3

            
  .
                                                                                                                     .
Nawoord Walden vijf, samenvatting, evaluatie.                       jul '12

Verbazingwekkend de tekst-, zo u wilt paradigma ontwikkeling, alsmede het
toegenomen publicatiebereik, niet minder de minimale respons van overeen-
komstig  geÔnteresseerden.
                                                                                                                    
.
Waren diverse kernideeŽn (in te delen onder zelfvoorziening, bouwen/wonen/
planologie, tuin/landbouw/landschap, sociaal economis, technis innovativ) al aanwezig
1 , de aangevangen website bood ertoe ruim plaats en informatie-
vinding middels internet stimuleerde verdere uitwerking plus aanvullend in kaart
brengen van relevant responsieveld.

Vooral de online Nieuwsbrief, opvolger van papieren Bladeren zelfvoorziening' en
verder terug van Zelfs, blad voor zelfvoorziening'
2 genereerde artikel na artikel in
de Walden vijf ' periode.
3
Onder Studio (aanvankelijk Netwerk zelfvoorziening) vonden aanwezig Plan
leeftuin, Walwoning/terrasflat en Biool en compool' een digitaal verblijf.
Toegevoegd werden de projecten Stripschip en Concept wandelhotel.

Innovatie alom. Nieuwe woorden en of begrippen (homepage) verzamelde vooraf-
gaanden: basisbezit, biool, buitentuin, compool, landstad, leeftuin, stripschip,
terrasflat, vanzelfvoorziening, walwoning, warmtevangplaat, windpaneel, windwiel,
woestijnbevloeier, zelfproductie, en meer recente: homo apparatus, inwikkelings-
landen, loc shop, mobilogram, mobiminderen, non stop rol aan rol af bus, noktur-
bine.

Publicatie

Vergeleken met de a5 infobladen uit de Walden vier' periode, voorzien van extra
tekst soms en bijlagen, was de website een vrij ter inzage liggend veelvoud ervan.
Toegankelijk middels url, link, titel, trefwoorden, zoekmachines, webgidsen en
niet te vergeten emailadres.
    
Informerende aanschrijvingen per email, verzoeken tot linkuitwisseling, korte
berichten op mailing lijsten, prikborden, forums. Reactis en comments op blog-
en andere artikelen.

Responsieveld of publicitair bereik exponentieel toegenomen, beperkt evenwel
temidden van de evenzeer toegenomen context van internet.
Als alternativ, (klein)links, progressiv, innovativ en gevestigd (ngo, overheid,
bedrijf) te duiden organisatis, zich bewegend in de velden groen, biologis, milieu,
ecologie, duurzaam, ontwikkeling, en nu en dan literair, werden betrekkelijk
representativ (overheid en vooral bedrijf minder), soms ook uitputtend benaderd.  

Non respons   
                                                                                             
.
Erg communicativ was de rijk geschakeerde doelgroep geenzins. Een even
onbeleefd als in enkele gevallen nauwelijks te rijmen niet antwoorden
4 bleek
usance in veel geledingen van het veld. Toetsing aan en interactie met informative,
critise dan wel concurrerende inzichten zo vooral uit de weg gaand.

Dit in tegenstelling tot hevig en veelbeleden milieu, ecologie, ontwikkelings-,
duurzaam, klimaat doelen, en verontwaardiging over misstanden waarbij veel
wordt aangeroepen om onze wereld tot ver in de toekomst leefbaar te houden.

Weinig consequent, weinig intelligent, een min of meer onthutsend (voortgezet)
portret van zodanig active medemens, bezoldigd, onbezoldigd.
In te zijnertijd aan Walden vijf ' uitgaven toe te voegen register van benaderde
instellingen eventueel als volgt in te delen: eenkennig alternativ, - links,
- progressiv, - gevestigd (ngo, overheid, bedrijf), overigen.

Respons

Bleef ook bestelling, uitnodiging tot publicatie, donatie, inzending/abonnement
Nieuwsbrief, deelname aan Netwerk, aan diverse Projecten, nagenoeg achterwege
, niet alle uitgaande post verdween in stilte, of was op mailinglijst, prikbord, forum,
als reactie, als comment, althans visueel verifieerbaar.

Nu en dan sprake van vergadering, bijeenkomst, organisatie in de Walden vier'
periode, tot linkuitwisseling vooral en diverse digitale dialogen beperkte zich
gedurende Walden vijf ' de relevante interactie.

Zelfvoorziening.nl ruimschoots kenbaar gemaakt, opvallend afwezig toch in keer
op keer weerkerende clubjes alternativ, ecologis, klein links van overeenkomstige
linkverzamelingen. Vrees misschien voor idee/concept concurrentie of ook
websites van copycats die hun bron liever onvermeld laten.

Indirecte respons middels vormen van navolging, reflectie, reactie (naast zelf-
standig uit het groene veld opbloeiende initiativen) was er voldoende. Beschikte
Studio zelfvoorziening (1985) met haar website in 2002 nog over een relativ
internet monopolie op soortgelijke 'zelfvoorziening' , in 2010 was dat er in diverse
contexten talrijk.

In enkele gevallen werden posts op prikbord en forum verwijderd, soms waren
organisatis bij aanschrijven en info plotseling in metamorfose, of bloeiden na
vermelding en zekere tijdsduur tot tv presentatie of ster spotje uit anonimiteit op. 
                                                                                                                    
.
Toegegeven, glad ijs veronderstellingen, zoals onder meer de nagenoeg uit het
niets opdoemende Fijnstof prominentie als mogelijk indirect deelantwoord op
Voorbij de groene grens' of Tros programma Ik vertrek' als geinspireerd door het
eveneens ruim gepubliceerde project Wandelhotel
5 dan wel kort op Zelfvoor-
ziening en laagdrempelig rentenieren' de luid en duidelijke aanzet tot verhoging
van pensioen en aow leeftijd.

Pluspunten                                                                                                   .

Sterke concepten als Zelfvoorzienend tuinhuis, Walwoning, Terrasflat, Leeftuin,
..., voortgaand beperkt tot papier (privť en publiek inmiddels veel geld naar
mindere milieu, energie, ecologie en duurzaam doelen) het uitblijven van practise
uitvoering gaf ruimte tot verrassende ontwikkeling van de 'theorie' met diverse nieuwe gezichtspunten en innovatis.
6

Voortgezette extrapolatie van micro naar macro resulteerde onder meer in verder
uitgewerkte, geavanceerde Planologie (werken bij wonen, wonen bij werken) en
introduceerde met 'basisbezit' plus ermee samenhangende noties een ongekende
sociaal- en rechtsfilosofise en daarmee politieke dimensie.

Minpunten

Zelfvoorziening' in zoverre een onhandig woord dat het oppervlakkig associeert
met egoisme, dit in tegenstelling tot het positiver 'samenwerking'. Voor sommigen
ook zal het ketterij gelijken indien gerelateerd aan goddelijke voorzienigheid.

Daarnaast wordt het gemakkelijk opgevat als een absoluut of 100 % begrip,
zowel huishoudelijk als maatschappelijk, soms zelfs op korte termijn door
eenieder toe te passen, hetgeen nogal onwerkelijk is. Meer uitleg in de richting
van relativ of percentueel (merendeels zelfvoorzienend) en van een micro
(huishoudelijk) naar macro (maatschappelijk) continuum, is dan ook gewenst.

Te radicaal voorts, nonconform, temidden van op breder en gevestigd publiek dan
wel markt koersende, en daarmee vaak hopeloos verwaterende mede activen.

Spaarzaam toegepaste spellingsinnovatis, hoewel in wezen een pluspunt, zou
aantallen lezenden hebben afgeschrikt.

Hoe verder ?

Loopt Zelfvoorziening.nl met haar Nieuwsbrief en Studio nog enige tijd door en zou
alsnog bevestigende respons of zelfs practis uitvoerende samenwerking kunnen
worden gevonden, de tot dusver ontwikkelde theoretise dan wel conceptuele
uitwerking van het perspectiv lijkt van blijvend belang en idem geldigheid.

Zoals het ondanks alles nog steeds niet experimenteel gerealiseerde zelfvoor-
zienend tuinhuis uit Walden drie, een universele economie innovatie, weten-
schappelijk en filosofis waardevast tot in lengte van dagen.

Wakkere en vooralsnog betrekkelijk
7 fondsrijke geesten mogelijkerwijs uitdagend
tot proefondervindelijk onderzoek en concreet in kaart brengen van de talrijke
kwart hectare of ook 1 acre varianten.

Aantallen proefkavels, protocol ertoe nader te schetsen, leidend tot toets- en
zichtbare, overtuigende, prettig paradijselijke aanknopingspunten voor breder
maatschappelijke en waarlijk duurzame vergroening. 
---------------------------------------------------------------------------

1 Zie Walden drie, Walden vier.
2 Walden vier 2, p.28-40 plm.
3 Zoals Basisinkomen en zelfvoorziening, Zelfvoorzienend bedrijf, Zelfvoorziening en laagdrempelig rentenieren, de series Utopische verkenningen, Wonen bij werken op het web, Frederik van Eeden update en, sociaal economis, Commen-
taar op een covertekst, Basic property, Goed voor de werkgelegenheid.
4 Wel zelfvoorziening als oplossing voor derde wereld/ontwikkelings problematiek, maar niet van toepassing op Nederland, BelgiŽ ? Geen spoor van interesse ook in het toenemend urgente Zelfvoorziening als banenplan. Of active Van Eeden adres-
sen, blijkbaar niet thuis bij nieuws/update over dezelfde.
5 W.vijf 2, p.65, W.vijf 3, p.87, W.vijf 4, p.57. Zie ook Studio, project Wandelhotel
6 Zie inleiding, Nieuwe woorden en of begrippen.
7 Een lapje agrarise grond met aangepaste bouwvergunning en plm. 10.000 eu.  per jaar (basisbezit/ -inkomen) staat eventueel garant voor aangenaam zelfvoorzie-
nend tuinieren, bouwen, wonen, ongekende plattelandsvernieuwing, forse waarde-
stijging van het perceel en, na een aantal jaren, enig vermogen tot extra productie
van goederen en of diensten.

                                                                                                    
^
                                                                                                      .
Over Marx, marxisme, bloemlezing, 2                                  aug '12

1. uit Een reis naar de rand van het derde millennium, p.9, 77, 83.

Ze zijn niet kassa bewust, ze zijn kwasi belust.
Een klavertje vier kust Marx en Marcuse hier, mompelde Jesse. Hij transcen-
deerde tans centrerend. Zo reisde hij door de tijd.

Bedoeld worden hier onder meer de door Marx en Engels zo benoemde 'utopisch
socialisten' onder welke ontwerpen 1001 vanwege het autarkis beginsel een
wetenschappelijk (economie) vooraanstaande plaats inneemt.

Mm.
Kassabewustkwasibelust
een klavertje vier kust
Marx en Marcuse hier.                        (in gedichtjesreeks Rede Rijk, '73)

2. in Sociologische, p.156-159, van 179.
Een bespreking van Capital (vertaling van Das Kapital, Progress publishers,
Moscow) in essay Theoretische sociologie, p.4-7, van 18.

3. uit Walden drie, p.29, 63.

How heavy it is
Karl Marx, this Capital that
I bear on my hand                              to Basho

(haiku. Basho, The narrow road to the deep north. Penguin classics,  1970)

Zien, toegevallen.
Zo begreep ik dan marx, trof laatst van eeden
in zijn ketterse 'koninkrijk van de geest'
en ontmoette onlangs nog omverprater
nietzsche, stenen kop in mijn deken van slang

(waarachtig, de woorden steen, slang en vooral het precise graniet later in de
tekst 'Ecce Homo' niet afwezig)

4. uit Walden vier 2, p.19/20, 24. 

Vooral de arbeidswaardeleer, indertijd ook in Het kapitaal' van Marx aangetroffen
en toen voorlopig als een dogmatis, niet uit de economise werkelijkheid afgeleid
maar eraan opgelegd uitgangspunt, meer moralistis of ethis dan weten-
schappelijk
*, aangemerkt, zou mijnderzijds nadere studie vergen.
* niet dat (politic) economise theorie niet op ethise keuzen, zoals een gelijkelijk
recht op natuurlijke hulpbronnen, gebaseerd zou dienen te zijn. Integendeel,
wiskundige en andere 'wetten' of modellen die meer dan beperkte, afhankelijke
waarheden pretenderen zijn vooral schijnwetenschappelijk.

in een schrijven aan stg. Grondvest (Siebe Sevenster, ivm. Kijk op werkeconomie)

Ten gunste van Van Eeden kan het volgende worden aangevoerd. Onafhankelijk
van de laatste waren gelijkende sociaal-economise opvattingen omstreeks 1972
de uitkomst van een studio sociologie en energie- en milieu problematiek. Een
soort synthese van Marx, Maslov, Meadows. Prompt vastgelopen op, de bodem
ingeslagen door een universitair establishment van links nihilistise signatuur.

in Bekrompen socialisme, ingezonden brief Volkskrant, niet geplaatst.

5. uit Walden vier 3, p.19.

: Flora Lewis, New York Times, New York. (Autarceia, engelse versie) nav. artikel
Nieuwe revolutie, gevraagd: opvolger van Karl Marx. Volkskrant 22.5.93

6. uit Walden vijf 1, p.24/26.   

In nieuwsbrief 2 betreffende zinsnede toegelicht in een stukje Homesteading.
Daarin: Zal het verder een vraag zijn of Marx grond al dan niet begreep als
'productiemiddel', een individueel gelijk recht (...) erop, evenals op de andere
natuurlijke hulpbronnen (: basisinkomen) ging aan de meeste socialismen,
communismen, anarchismen voorbij.
* Vergl. de latere Marxisme festivals.

7. uit Walden vijf 2, p.22.  

Het Marxisme festival eerste wellicht van de latere reeks, Dag van alternatieven' een tweede overeenkomstig. Domela Nieuwenhuis lezing, de vijfde alweer.

8. uit Walden vijf 3, p.11/12.

Nederlands sociaal forum, forum. ... Uiteenlopende berichten. Info ook over het
Wereld- en andere sociale forums (eindeloze lappen tekst), uitnodiging voor een debat Requiem voor ontwikkelingshulp ?, jaarlijks Marxisme festival nu.

9. uit Walden vijf 4, p.46, 96/97.

Filosoof van twijfelachtig gehalte eerder, zoals z'n opvatting inzake de moord op
Fortuyn ook lijkt te bevestigen. Als voormalig 'marxist' geen vriend van de milieu-
beweging waarschijnlijk.

From a point of view of domestic self-sufficiency/natural living, the piramid civiliza-
tions (and, hypothetically, our own) included vast amounts of unnecessary work,
which links up a bit to the Marxist notion of 'superfŲtation'. (superfluousness here).

10. uit Walden vijf 5, p.7.

Aktielijst antenna.nl. Geselecteerde berichten voortgaand ondergebracht in
mappen Algemeen/divers, Economie, Landbouw, Media/centra, Milieu/energie, Politic. In Algemeen onder veel meer Marxisme festival '09.
                                                                                                    
^
Bloemlezing 1 in nwsbrf 34. 
Zie evt. ook inleiding Arthur Lehning bij herdruk Quack, De socialisten, ... .
--------------------------------------------------------------------------
Tuinvreugd, slot                                                                    sep '12

In verband met voorgenomen verhuizing huur spoortuin na een twintigtal jaren
opgezegd. Toch wel opgelucht, want niet meer met fiets plus kistje achterop een
tochtje heen (compost vooral) en idem terug (diverse oogsten).
Maandagochtenden weliswaar, best prettig als zondagen binnen, soms een
middag of avond extra.                                                                                    
.
Zanderige grond, 300 m2 , plm. 60 euro p.j
1 waarvan een derde minder en minder
opbrengende hazelaaraanplant, een derde als proef verwilderend, de rest
reguliere nutstuin voor peul, aardappel, pastinaak, pronk-, tuin- en slaboon,
suikermais, pompoen, rabarber, braam, framboos, dille en nog zo wat.

Te veel hazelaarstruiken, te dicht op aanwezige bomenrij, plm. west. Twee keer
misaankopen, een veelbelovend uit tuinwinkel, na jaren gerooid, en een idem van
kweker per post. Van eerder geplaatste (geŽnte) soorten het langst nog geoogst.
Het verwilderend gedeelte niet meer bijgehouden, wat niet echt werkte, aardpeer,
kruisbes, rabarber vroegen braamsnoei en brandnetelwied.

Zonder 'toevallig' aanwezige grondpijp, waarop een zwengelpomp aangesloten,
waren de diverse teelten beduidend lastiger geweest. Tegen drie- en vierweekse
droogten konden door afdakje gevoede regenton en het op te pompen grondwater
soms bijna niet op.

Het strookmulchen, zie eerdere afleveringen, de laatste jaren vervangen door
afdek met groen bouwplastic, vanwege een tijdelijke armbreuk. Dit bleek redelijk
goed te werken evenals eenarmig tuinieren.

Compoolcompost
2 gaf recordoogsten intussen, zo niet een laag na laag aan-
gevulde aardappelkuip. Voldoende dikke hazelaarscheuten bleken goede
vervangers voor (bamboe) bonenstokken, de combinatie kruisbes/zwartebes een
smakelijke aanrader voor inmaak/jam.

De enkele buurtuinen geraakten in de loop der jaren verlaten. Afgezien van plotse-
ling oog in oog met een zwerf herdershond die gedurig bijbleef, waren occasionele
passanten en onder meer houtduif, kraai, fazant, roodborstje, muis (hazelnoten),
kat, overwinterende egel, diverse insecten, gezellig gezelschap.

Verwijderen van het open schuurtje, aanvankelijk ook bijenstal
3, en verzamelde
'rommel' nog een klus plus rekening milieudienst apart. Meevaller dat over haze-
laaraanplant en hek/bramenhaag verder niet werd gerept.
-----------------------------------------------
1 In hoeverre voor euro 60 p.j biologise producten werden geoogst niet
bijgehouden. Waarschijnlijk wel, mogelijk meervoudig, alles meegerekend. Maar
hoe dan ook een erg laag 'uurloon' indien opbrengsten aan recreatie, educatie,
gezond werk, buiten beschouwing.
2 Zie website Zelfvoorziening.nl
3 Bijen suiker voeren terwille van honingproductie is niet erg zelfvoorzienend. Veel
bloemen in de omgeving en minimale honingafname zou een alternativ zijn. De
bijen dus hun honing gelaten maar niet gelet op slechte zomer, zodat ze daardoor
? het voorjaar niet haalden. Een experiment 'gecontroleerd' laten zwermen door
manipulatie van kasten en roosters (het moeizame koningin zoeken vermijdend)
zodoende niet uitgevoerd.
Overigens, was (is) geraffineerde suiker een ramp voor gebitten, introductie van de
Stevia (kas)plant zou zelfvoorzienende zoetbehoefte eenvoudiger stillen.

Eerdere afleveringen in nwsbrvn 1, 2, 3 (deelmulchen), 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 25.
Een verzamelbundel ervan plus enkele soortgelijke tuinteksten in voorbereiding.
De spoortuin daar aangeduid als 'buitentuin' maar ook de huistuin, in gereed-
making voor woningverkoop, verder niet onder Tuinvreugd, afgezien van een
eventuele afsluitende impressie. Een terugblik op voorafgaand huis- en nuts-
tuinieren in het Amsterdamse vooralsnog niet aan de orde.

                                                                                                   
^
----------------------------------------------------------------
Zelfvoorziening, begripsbepaling                                         oct '12

Inleiding

In het kortstondige Zelfs, blad voor zelfvoorziening' een feuilleton essay Zelfvoor-
ziening, begripsbepaling' en een idem bouwbeschrijving van voorloper Walwoning:
Aardonderkomen.
Het blad verscheen in 10 afleveringen, jan - oct 1987, was een vlakdrukstencil !
uitgave van de nog jeugdige stichting Studio zelfvoorziening' en telde 4 blz. a5.
De begripsverkenning bleef verder liggen, kende geen duidelijk eind, maar bleek
interessant genoeg om uit het stof op te diepen en hier en daar wat op te frissen.

1. Zelfvoorziening

Op zich niet zonder meer een duidelijk woord. Het letterlijke voorzien, van tevoren
zien, wordt er niet mee bedoeld, al zal wat wel ongeveer wordt bedoeld, zelf
zorgen voor, op de een of andere wijze onder deze letterlijke betekenis zijn
komen te vallen.
Zelf zorgen voor en wel voor de middelen van bestaan, het stoffelijk levensonder-
houd. Soms opgevat als een soort zelfstandigheid, onafhankelijk van steun,
subsdie, werkgevers, leveranciers, maar ook dit is niet de bedoeling. Het zelf
zorgen voor levensbehoeften als voeding, kleding, woning is wat wordt bedoeld en
ook wel onder zelfvoorziening wordt begrepen.

Voor zover er een zekere overeenstemming is over het wat van zelfvoorziening, de
eerste en verdere levensbehoeften, over het wie, de aard van het zelf dat zelf
voorziet, liggen uiteenlopende betekenissen in het taalgebruik besloten.
Een zelf in de zin van een enkel mens, Robinson CrusoŽ, Thoreau (Walden), tot
en met een zelf in de zin van een volk of land dat zelf voorziet.
Vooral in economiewetenschap wordt onder zelfvoorziening wel het laatste
verstaan. Dit als gevolg van tot op de classice oudheid terug te voeren
(Aristoteles) en min of meer tot het verleden behorende politic economise noties
over zelfvoorzienendheid van staten, landen, naties.
Vrijwel algemeen en actueel tegenover dit laatste zijn de onder meer op het
economis liberalisme van de 18e eeuw, Adam Smith, David Ricardo, te herleiden
leerstellingen die internationale handel voorstaan en soms scherp van zich laten
horen als landen middels importbeperkingen nationale economieŽn trachten af te
schermen.
Zoals zal blijken wijkt de uitleg in deze aan zelfvoorziening te geven eveneens
merendeels af van een economis ideaal van een zelfvoorzienende natie of staat,
niet minder echter van opvattingen of conclusies die internationale en ook
interlocale productieverdeling als het juiste beschouwen.

In geschiedeniswetenschap wordt de term wel gebruikt ter aanduiding van de
economie van middeleeuwse en voormiddeleeuwse landgoederen, kloosters,
dorpen, steden, streken. Ook onder meer in volkenkunde, culturele antropologie
en verder in journalistice en andere beschrijving komt het woord als soortgelijk
economiekenmerk voor.
Verwijzend naar kleinere huishoudingen: familie, gezin of zelfs dat van een
werkelijk zelf, een enkel mens, zal het begrip in voornoemde literatuur minder
veelvuldig te vinden zijn. Niet al te opvallend aanwezig ook in het economis leven
van heden of verleden, deze kleinschaligste zelfvoorziening en zelden hetgeen
waar wetenschappelijke waarneming en overdenking naar uitgaat, een filosofise
gedachte of cultureel ideaal ertoe vrijwel ontbrekend.

In het navolgende zal vooral de 'Ūndividuele' of enkelvoudige variant van zelfvoor-
ziening op betekenissen en mogelijkheden worden onderzocht. Vormen van
gedeeltelijke of aangepaste en van meervoudige zelfvoorziening (gezin, leef-
gemeenschap of -groep, dorp, stad) komen ermee en eventueel erna aan de orde.

2. Zelfproductie                                
 
Zelfvoorziening voorlopig gedefinieerd als het niet door een staat, natie, land of
volk, wellicht door een stad (of streek), dorp, bijeenwonende groep en in ieder
geval door een enkel mens zelf zorgen voor de materiŽle levensbehoeften, het
stoffelijk levensonderhoud.
Nog onvoldoende echter geeft deze omschrijving aan wat wordt bedoeld: het door
een mens zelf voortbrengen of produceren van het stoffelijks (materieels) dat voor
het levensonderhoud van zichzelf nodig is.

Autoproductie of zelfproductie zou nauwkeuriger aanduiden wat met zelfvoorzie-
ning gezegd wil zijn. Het verwijst meer direct naar de handelingen of bewerkingen
die aan een product voorafgaan: winnen, verzamelen, vangen, verzorgen, be-
werken, vervaardigen, samenstellen, vervoeren. Ook komt erin beter tot uiting wat
met 'stoffelijk' of 'materieel' in het tweede gedeelte van de definitie wordt aange-
geven. Het omschrijft de ruimte, gevuld met tal van vormen van werk, tussen het
niet menselijk 'stoffelijk' aanwezige, de natuur zo men wil, en de mens als
gebruiker of consument van zaken voortkomend en voortgebracht uit dit de mens
omgevende.

De duidelijkheid van de definitie zou verder toenemen door 'zelf produceren' te
vervangen door 'geheel zelf produceren'. Tot uitdrukking brengend dat elk stoffelijk
consumpt geheel, van natuurlijke grondstof tot eindproduct, zelf wordt gedaan.
Zelf noten kraken, verzamelen, en evt. aanplanten. Naast wol weven of breien ook
spinnen, een schaap scheren en verzorgen. Enzovoorts.
Dit zelf doen van elke deelbewerking in het productieproces van een product sluit
anderen als leveranciers van halfproducten of hulpstoffen en als werkers of
medewerkers aan het product strikt genomen uit. Geheel zelf in dat geval het
geheel, evenwel niet zonder plantaardige, dierlijke of overige niet menselijke
natuur, niet zonder 'immateriŽle' cultuur (wetenswaardigheden, taaluitingen, zang,
expressive beweging) en al dan niet zonder werktuigen, werkdieren.
---------------------------------------------------------------------------------
Inzage. Verdere inhoud: 3. Werktuigen 4. Zelfmenselijke voorziening 5. Vanzelf-
voorziening 6. Zelfafziening 7-10. Vereisten van levensonderhoud 11-12. Lichame-
lijke voorwaarden.
Leden/donateurs ontvangen zogewenst de tekst in z'n geheel.
            .
                                                                                                   
^
Groene ontwikkelingen 3                                                     nov '12

Voortzetting van de groene Uitroep- en vraagtekens: nwsbrf 19, 22, 26, 28 en van
Groene ontwikkelingen 1 en 2, nwsbrf 31, 32.

Foodprint Tilburg. [exit].  (Gr.ontwikkelingen 1)
Afgelopen week was de presentatie van How to feed Tilburg III Ė Foodprint. In dit
onderzoek is uitgezocht wat de invloed van het consumptiepatroon van de gemid-
delde Tilburger is op het landschap wanneer Tilburg zelfvoorzienend zou willen
zijn. De resultaten werden zeer aansprekend gepresenteerd, met fotoís, kaart-
materiaal en schetsen."

Eetbaar Rotterdam.  (Gr.ontwikkelingen 1)
Stadslandbouwblog 2.0 trekt lijnen door tot in het heden. Hongerig volkje aldaar,
veel groen ook: groene loper, groene mijl, groen boekje, groene hutspot, ... .

Eetbaar park, 's Gravenhage. (Gr. ontwikkelingen 2)
Een heus eetbaar park. Niet heel smakelijk paviljoen, zouden eco-architecten
nog eens schoonheid ontdekken, dan liggen ze wat dat betreft voor op hun
vakbroeders, de goede niet te na gesproken.

Gezonde gronden [exit] een activ centrum in het Haagse. Veel permacultuur, de
geheimzinnige oerbacterie is er niet meer te vinden, wel bij
De heidevlinder en bij
Effective micro organismen. (Em)
Een permacultuurproject van
Groen en doen [exit] wil in de wijk Mariahoeve met elkaar
het groen verzorgen, leren kennen en ervan eten.

Soortgelijk als het qua website (kaart) soms twijfelachtige Groen en doen' is

Groen
dichterbij een wat geregisseerd landelijk overzicht van groensoortige
projecten.
"Met meer groen in de buurt zijn mensen gelukkiger en gezonder. Steeds meer
mensen vergroenen samen hun buurt en brengen groen dichterbij. Ze leggen
bijvoorbeeld speelnatuur aan, beginnen een buurtmoestuin of nemen een
dorpsbos in eigen beheer."

Mogelijk opgenomen in voorafgaande overzichten is
Tuinboon je mee. Amsterdam
aan de tuinboon, met pakkende foto's. 

Volkstuinen voor minima wil tuinen kosteloos aan min en plus bijstandelijken ter
beschikking stellen. Qua voedsel leveren ze niet erg veel op in geldwaarde, meer
aan het recreativ produceren ervan. Cruciaal lijkt afstand tot woonplek en mogelijk-
heid er een onderkomen te plaatsen. Een nogal schaars goed in en om de grote
steden zodat permanent bijstandelijken zogewenst beter uit kunnen wijken naar
geschikte recreatieterreinen, wat reguliere huur dan weer uit zou kunnen sparen. 

De oprukkende stads'landbouw' nog eens onderstreept in Trouw/groen:
Voedsel
verbouwen in de stad is een trend om serieus te nemen
.
"De trend gaat veel verder dan wat tuinliefhebbers die hun eigen prei willen
oogsten Veel 'stadsboeren' zijn bezig zich te organiseren in informele verbanden.
Er zijn ook bedrijven opgericht die tuinen van particulieren exploiteren en er
vervolgens de hele buurt mee van voedsel voorzien. In sommige grote steden, in
Engeland onder meer, plant de gemeente zelf hazelaars, fruitbomen en walnoten
in parken en langs de straten."

De groenen' Amsterdam bepleiten iets dergelijks, bij Groenlinks het nog niet
langs zien komen (Gr.ontwikkelingen 2, politiek). In dichtvorm toch sinds '91
beschikbaar, een engelse vertaling in '06.

Paradijssocialisme.                                      Paradise socialism.
Langs wegen en paden                                 Alongside paths, roads, streets
is het wachten op zaden                               is the waiting for seeds
per miljoen                                                  in quantities unseen
van vruchtdragend groen.                              of fruit-bearing green.

Paradijssocialisme. Opgenomen in Een nieuwe tuin (zie Studio) en in Walden
vier 3, p.11,32. Zie evt. ook Uit te rekenen. (Studio)

Diverse noot- en vruchtbomen hier te lande soms ook in het wild in te treffen. De
voortreffelijke
Wildplukwijzer met beter gelukte Google kaart (het zoekschermpje
onhandig in beeld) werkt interactiv aan een overzicht.

Superlange perenbomenrij in
Gasselternijveen nog niet opgenomen. Evenmin die
in
Hendrik Ido Ambacht. Landelijk zoeken op bv. 'tamme kastanje' niet mogelijk,
maar genoeg ervan zullen reikhalzend uitzien naar groene wandelaars met gps/
smartphone.

Naast in kaart brengen is uiteraard planten een slimme aanrader. Regent het in 't
najaar hier en daar kastanjes en eikels, voor hetzelfde geld waren de kastanjes
tam, hazelnoten overvloedig, walnoten talrijk.

Meer stadsland- en tuinbouw                                                    dec '12

Te Antwerpen en andere zuiderburen:
Urban farming: groenten uit 't stad.   
Terug noordelijker belicht
Boer zoekt stad en Boeren moeten niet wijken ...
eender gebeuren: Van hobbyist Venturi tot de supertechneuten van PlantLab, er
is veel reuring in voedselland. Wat decennia geleden begon als radicaal denken,
is nu gemeengoed aan het worden. Dat uit zich niet in ťťn beweging. Er zijn er
verscheidene naast elkaar, die vaak los van elkaar werken, maar ze zijn
verbonden door het besef dat het huidige systeem op de schop moet."

Het huidige systeem weliswaar op de schop maar andersoortige stadsontwikke-
ling en landelijker wonen plus zelf voedsel verbouwen (dankzij basisbezit/
-inkomen)
1 komt nog niet aan de orde. Toch zouden analyses in die richting op
meer terreinen meer opleveren en internationaler toepasbaar zijn.   

Idem
Eten uit een piramide [exit] 2 Blijft 80% van de wereldbevolking in de verdere
toekomst wel in steden wonen en zou dat verstandig zijn ?  Platteland genoeg
toch zoals voornoemd te bevolken, veel frisse lucht, voldoende telecom, sporadise
mobiliteit. Nog verder doordenken voorziet vergroening en bevolking van
woestijnen, geen olie- maar waterpijpleidingen ! Vergelijk:
Hoe houdbaar ... ,
voetnoten, woestijnbevloeier.   
  
1 Voorbij de groene grens
2 Voor een andere piramide, Terrasflat

Groen gezond

Groene-omgeving-aantoonbaar-gezonder, [exit] Groen-is-gezond-maar-waarom-eigenlijk. [exit]
en, droger wetenschappelijk:
Morbidity is related to a green living environment.

Stevia zoetstof nu volop maar prijzig te koop. Aanmerkelijk gezonder (vooralsnog)
dan het gevreesde Aspartaam en anderen. Suiker ermee naar de achtergrond.
Zelfkweek van de plantjes echter moeilijk en stekjes onvindbaar in tuincentra.
Suikerbehoefte van huishoudingen zou er in beginsel mee zijn opgelost. Met de
blaadjes van het (kas)plantje kan worden gezoet.

Tien over Groen

Duurzaamheid: een modewoord of blijvende term ? In deze nieuwe
tweewekelijkse
serie vraagt Duurzaamnieuws.nl aan bekende Nederlanders hoe zij over duur-
zaamheid denken. Hoe hebben zij thuis en op het werk met duurzaamheid te
maken en hoe gaan zij hiermee om ?"

Tien vragen over 'duurzaamheid' aan acht bekende Nederlanders, volgens
Sargasso.nl. Een negende:
Duurzaamheid is vanzelfsprekend. [exit]

Naar analogie van Tien over rood' zou de tiende nog zoek zijn, de vragen meer
manifest-achtig en gelijkstelling van 'duurzaam' aan 'groen' wat merkwaardig
omdat een dosis rood in het oorspronkelijk duurzaam begrip is opgenomen.
Bestrijding van honger, dakloosheid, kou, armoede enzovoorts.

Bij de nu en dan wat wollige interviews blijkt
Duurzaam ... nog buitengewoon
informatief.

Greenfriends

Beperken 'new age' activiteiten zich veelal tot cursussen en trainingen voor ziel en
lichaam in min of meer goeroe georienteerde centra met vaak duidelijk commer-
ci Žle inslag,
Greenfriends van knuffelgoeroe Amma heeft naast gebruikelijk
vegetarisme ook natuurbescherming, bomenplant acties en moestuinieren op het
programma.

In die zin wellicht een trendbreuk, is er aandacht voor lichaam, ziel, geest in de
Indiase tradities en ook wel voor voeding, overeenkomstig zelf produceren van
deze zaken, evenals van kleding en onderdak, laat men in veel gevallen over aan
anderen.      
-------------------------------                                                                
                                                                                                  
^