<                      nieuwsbrief zelfvoorziening           
-----------------------------------------------------------------------------------
37                                                   jan - jun ' 013


Bij jaargang 013

Overzicht van artikelen, publicatis, uitgaven

Terugblik huistuin


Loonsalaris organigram

Nieuwe links


Browserperikelen

Werkloosheid
            
  .
                                                                                                                     .
Bij jaargang 013                                                                             jan '013

Voorafgaand: Bij jrg. 010, nwsbrf 31.
Walden goodbye, nwsbrf 33, en Inhoud nwsbrvn 31-34, nwsbrf 35, openden de
jaargangen 011 en 012.

Aanzienlijk verder nu weer.
Aan Studio rubriek Tijdschrift een subrubriek Verzameld toe te voegen alsmede
een min of meer systematise Index.
Een eerste item in Verzameld: Tuinvreugd (zie nwsbrf 36). Voorzien ook van Slot-
impressie huistuin, dat hier volgt.

De Index' zoals aangegeven in Nawoord walden vijf (nwsbrf 36) vooralsnog:
Zelfvoorziening, Tuin/landbouw/landschap, Bouwen/wonen/planologie, Sociaal eco-
nomis, Technis innovativ.
Van toepassing zijnde publicatis en nieuwsbrief artikelen er tzt. onder te brengen.

Voornemens ook tot meer publiciteit. De na Walden drie-vijf  jaren '011 en '012
desbetreft betrekkelijk luw. En nogal wat adressen te doen. 

Aangevangen lijnen/thema's voorts te vervolgen. Meer Utopie, duurzaam, zelf-
voorziening, ...  .

Lezenden
een goed jaar !
--------------------------------------          ^
                                                                                                                     .  Overzicht van artikelen, publicatis, uitgaven

Onder Studio, tijdschrift' een link naar dit overzicht dat uiteenviel in Studio tekstwij-
zer en Studio uitgaven.
In Tekstwijzer subrubrieken Verzameld, Verzameld uit, Bloemlezingen, Poezie.
Een uitgebreid overzicht van publicatis en artikelen, .html, online, .txt of fotocopie,
onder Studio uitgaven.

Leden/donateurs ontvangen zogewenst links naar items online. (mits met mate)

-------------------------------         ^
                                                                                                                     .
Terugblik huistuin
                                                                      feb '013

In voorbereiding op verkoop, die nog lang op zich zou kunnen laten wachten, de
Cosford hazelaar uit voortuintje verwijderd. Geeft op de woning meer licht. Wat te
weinig plaats ook, de inmiddels wat beknotte struikboom. Jaar in jaar uit overvloe-
dig dragend met als enig nadeel dat de noten uit hun hulzen moeten worden ver-
wijderd.

Zo ook twee fors uit de kluiten gewassen soortgenoten (Frau von FrŁhendorf en Garibaldi) in de achtertuin. Een stevige klus, de brandhoutopslag wat bijvullend.
Resteren er nog vier, deels redelijk tot goed dragend. Volgend jaar eventueel nog
een. De vrijkomende open plekken geven ruimte voor aardappel, pastinaak,
pronkbonen dergelijke.

De nog jeugdige peer (Conference) belooft nu goed vruchten te geven. Afgelopen
jaar overleefden de bloesems laat invallende strenge vorst niet. In eerste instantie
geplant als bestuiver voor Doyennť du Comice (vervanger van afstervende ouder-
wetse perenboom met spijker in stam) die het al jaren laat afweten en eindelijk  wat zou moeten doen. De Conference bleek gevoelig voor naburige coniferen, die toevalligerwijs onlangs werden gerooid.

Aan de hoogbejaarde appelboom met een kruin van een achtste van het tuin-
oppervlak, ook de laatste twintig jaar meer dan voldoende appels, van klein tot groot. Al geruime tijd niet meer gesnoeid op wat dode takken na.

Eveneens nog altijd overvloedig de twee aangeplante pruimen Victoria met onder-
stam St. Julien A. Sommige takken zo nu en dan gesteund, laatst een gescheur-
de met succes gespalkt en verbonden. Zoals bij de appel vrij veel te verwijderen
val- of ander fruit. Goed voor wormen en composthoop.

Aanvankelijk, na rooien van diverse onnutte bomen, meer hazelaars nog in de
plm. 280m2 tuin gezet en een drietal niet erg aanslaande Goudreinet. Een en ander volgens een experimenteel bostuin concept. Van erbij gedachte autarkippen
kwam het, voor een paar eieren per week, niet.

Qua struikgewas een al aanwezige zwarte bes, met donzige munt er hoog opge-
schoten tussen, en framboos. Kruisbes, resistent tegen vogelvraat maar als niet opgebonden gevoelig voor meeldauw, plus braam toegevoegd. Min of meer tijde-
lijk rode bes, druif, wijnbes.

Verder kruiden zoals lavas, tijm, bies- en knoflook. Qua thee, munt, salie, citroen-
melisse, st. janskruid. Moestuin groenten: de eerder genoemde plus aardpeer, biet, peultjes, ui, slaboon, pompoen, o.indise kers, bleekselderie, boerenkool, prei
Min of meer wild de witte dovenetel, soms een blaadje ganzevoet, paardebloem-
wortel gedroogd in de soep.

Veel tijdelijke/experimentele teelten. Na een drietal jaren uitbundige groei gaven
rozemarijn en laurier voldoende naald/blad voor langdurige voorraad. Proeven met
een winterwortel zaairek, zie eerder, toch niet succesvol genoeg. Ook witlof, hoe-
wel best lukkend, wat bewerkelijk. Groene asperges vroegen meer aandacht, ven-
kel wellicht komend jaar weer eens.

Als bodembedekker had zelden geproefd maar eetbaar zevenblad vooral in de
voortuin vrij spel, de lila lis van eerdere bewoners kwam jaar na jaar terug, zo ook
paardebloem, ridderspoor. In het voorjaar sneeuwklokje, krokus, veel later de gul-
den roede. In zijtuin dan twijfelachtige rozebottel, framboos en een fleurige laag-
bloeier guldenroede gelijkend.

Composthoop, statussymbool van groen ecotuinieren, doorliep diverse stadia. Als
innovative compool opgenomen in voormalig helofytenfilter gaf ie supercompost.
De experimentele riolering in verband met verhuizing nu deels ontmanteld, de
langwerpige kuip nog toepasselijk voor meerjarig composteren.

Dieptekas, goed aansluitend aan laag, hellend dak, was niet minder een interes-
sante constructie. Compromisvolle aluminium glasstijlen voldoen en ogen goed, loopgang wat smal, plantbedden op heuphoogte toereikend. Naast zaailingen zijn tomaat, basilicum, rucola, bleekselderie nu min of meer vaste teelten.

Wel, sneeuwklokjes en anderen alweer fris boven de grond, nog wat vorst eventu-
eel en sneeuw, het voorjaar nadert met rasse schreden.

----------------------------------------------------------------     ^
                                                                                                                   .
Loonsalaris organigram
                                                                 mrt '013

Organigram of organogram, de organisatieschema's van organisatis, onderne-
mingen, bedrijven.
1
Diverse (groepen van) functies en hun onderlinge relatis uitgesplitst naar overeen-
komstig werkenden en vooral beperkt tot hun (groepen of lagen van) inkomens uit
en in de organisatie.
Dit in het kader van informatie
2, transparantie, ... .
In een oogopslag waar te nemen, anoniem naar personen, al dan niet naar organi-
satie, onderneming, bedrijf.

Volgens een gewogen
3 netto uurloon, vol- dan wel deeltijd, vast of meer los  (bv. uitzendkracht 4) en eventueel verder in te kleuren naar leeftijd, sekse en andere
variabelen. Functieomschrijving zogewenst toegevoegd. Het eenvoudige visuele overzicht echter van de personele inkomens in betreffende organisatie worde er
niet door vertroebeld.

De maatschappelijke rol of functie van de organisatie als vanzelf bekend en moge-
lijk zodanig aangegeven dat deze past binnen classificatis zoals onder meer te
vinden bij werkgevers- en werknemersorganisatis, anderen.
5

Een dergelijk (uit werkelijkheid geabstraheerd) overzicht, waarop valt uit- en in te zoomen, organigram ook van organigrammen voorzover ze functioneren in een maatschappelijke samenhang, is zo geen voer dan wel object voor sociologen, so-
ciaal filosofen, - economen en niet te vergeten - psychologen. Gedurige analyse
van de loutere complexiteit van het veld, de logica van indeling, contouren van
ontwikkeling, het kan bijna niet anders of toenemend inzicht in de werking der sa-
menleving vloeit eruit voort.

In lijn evenwel met het onderwerp focussen de organigrammen op inkomens uit
organisatis verkregen en zijn bij voorkeur zo samengesteld dat onderlinge vergelij-
king, op specifieke aspecten ook, digitaal goed geregeld is.
---------------------------------------
1 Voor talrijke voorbeelden: zoekmachine: organigram, afbeeldingen/images.
Een min of meer standaard organigram, waarin om het even welke organisatie
naar personele inkomens valt weer te geven, zou van pas kunnen komen.
2 Stel je wilt een goed doel steunen, aan een loterij deelnemen, een product of
dienst afnemen, scheefverdienen opsporen, ... .
3 Gecorrigeerd op belasting(en), heffingskortingen, toeslagen, subsidies, fringe
benefits enz..
4 De werkende dan in dienst van 2 organisaties, qua inkomen opgenomen in de uitzendorganisatie.
5 Een indruk: Wikipedia, economische sector, bedrijfstak.

Vergelijk eventueel Goed voor de werkgelegenheid' en andere sociaal economise
overdenkingen. >
Studio uitgaven
Loonsalaris organigram' werd toegevoegd aan Nieuwe woorden en of begrippen,
homepage.
-----------------------------------------     ^
                                                                                                                     .
Nieuwe links                                                                                    apr '013

Literatuur, artikelen

Diverse, soms wat vluchtige artikelen over zelfvoorziening. Uit bladen en dergelijke.
Niet alle links zullen na verloop van tijd nog werken.

Cuba wordt een groen paradijs  Marco Visscher, Ode magazine, apr. 2000.

De kracht van het zelf doen, essay over ontwikkelingssamenwerking  Farah
Karimi, Oxfam Novib, 2009.
Met de slogan 'ambassadeurs van het zelf doen' komt Oxfam Novib schijnbaar in
de buurt van 'zelfvoorziening
* edoch meer dan een soort recht op grond en klein-
schalige (markt)landbouw vermeldt het document niet en lijkt het enthousiasme
voor 'microkrediet' wat misplaatst.  
Zie evt. Nawoord Walden vijf, vnt. 4. Nwsbrf. zelfvoorziening 36.

* Vergl. 'het nieuwe werken doe je zelf ', Natuur en Milieu. [exit]

Terug naar een zelfvoorzienend platteland ?
  Elly van der Klauw, Ruimtevolk, dec
2011.

Zelfvoorzienend leven  plus, Duurzaam thuis, 2011 ev.

Is zelfvoorziening mogelijk ? [exit] Rien, Overbeterleven, 2011/12.

Zelfvoorzienend leven, 1 - 9  Meneer Glimlach, Grenswetenschap, 2012.

Zelfredzaamheid, tien reden om zelfvoorzienend te worden  vertaling naar een idee
van Wakeup-World. Henk Mutsaers, Uitdaging.net, feb. 2012.

Doe het zelf, doe het groen. [exit] boekbespreking, Willemijn Sneep, Ode magazine,
2012.

Hoe werkelijk Ūedereen zelfvoorzienend kan leven  boekbespreking Petra, Zoals jij
wilt, mrt. 2012.

Sites

Meer algemeen, economie.
De machtsgreep van Wall Street: niet politici, maar bankiers regeren de wereld
Kris De Decker, Lowtech magazine, jun. 2010.

Algemeen, video youtube.
The World of Change  berichten met het label Zelfvoorziening, dec 2012.
Popup venster wegklikken. Aardige video's.

Algemeen, verdienmodellen.
Een nieuwe subrubriek. Voorbeelden van veelal noodzakelijk aanvullend geld ver-
dienen middels of vanuit min of meer zelfvoorzienende woonwerkplekken.
Andere aanvullende inkomsten uit in- of externe deeltijdarbeid, uit vermogen,  uit
uitkering, basisinkomen, -bezit komen daarbij over het algemeen niet aan de orde.
                                                                       
> Zelfoogst, -pluk en -afhaal.

De Kruudhof. [exit] zelfpluktuin in de Achterhoek

> Webwinkels.
Al produceert 'zelfvoorziening' zoveel mogelijk voor zich en zijn er vragen onder
meer over het transport van goederen en de zelfvoorzienendheid in materiŽle zin
van winkelhouders en -houdsters.

Leven van het land  informatieve webwinkel voor een zelfvoorzienend leven.

Be-prepared  preppers BelgiŽ. mix van info en aanbod van artikelen. .

Zelfvoorzienend leven  de vreugde van het zelf doen.

> Cursussen en logies.
Te duur veelal voor aspirant en practiserende zelfvoorzienenden die informatie
ook anders in kunnen winnen en geld beter in de zak kunnen houden, zeker als
reis- en verblijfkosten flink aantikken..


de Weegbree  projecten, workshops, cursussen, ... .

Zelfbewust en zelfvoorzienend leven  yurt, workshops, ... .

l
a Bianchina  uitgelezen woonplek in midden ItaliŽ, personal coaching, workshops,
seminars, slow food en holiday, ... .

Provision  de Transylvanie school van zelf voorzienend leven.

Terra do Milho  vacantieverblijf onder meer, Portugal.

-----------------------------------        ^
                                                                                                                    .
Browserperikelen                                                                         mei '013

Hoe het kan kan het (Windows 7/8 ?) maar de webpagina's van Zelfvoorziening.nl
verschijnen wat rommelig in Internet Exploren, niet helemaal okee ook in
Firefox, wat beter in Chrome en vooralsnog goed in Opera. Grotere letter schudt
typografie ook in de laatsten wat op.

De pagina's worden daarom langzamerhand wat aangepast voor eerstgenoemde
browsers en meer nog voor Chrome en Opera, waarmee wordt doorgegaan, maar
die een verticale favorietenbalk lijken te ontberen en erzonder de pagina's wel erg
links weergeven. Een smaller venster dan ook aanbevolen voor voor deze
browsers, meer rechts op het scherm. Tegen een egale achtergrondkleur best wel
okee.
----------------------          ^
                                                                                                                   .
Werkloosheid

"Een indrukwekkend betoog
1 al met al, enkele achteraf treffend juist gebleken
opmerkingen, sterke economie(theorie)-critise argumenten en, gegeven een 10%
werkloosheidspercentage in Europa, meer veelal daarbuiten plus overvloed van
armoede en onwaardig werk, nog immer van toepassing, want een gedeelte toch
zeker van werklozen, subhumaan werkenden en anderen zullen voorgestelde
maatregelen een zegen zijn." 
2

1 Werk en brood, 1897.
2 uit Frederik van Eeden update, nwsbrf zelfvoorziening 28, oct '08.
http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_28.html#werk

Nog steeds beschikbaar: Zelfvoorziening als banenplan, 1985. (20a5, fotocopie)
"Een stukje grond, wat geld en een arbeidsplaats zelfvoorziening is in beginsel
aanwezig. ... "
Publigrafie van de brochure in Walden vier 2, p.8 e.v en in de latere Walden
boekjes.

Eveneens, voor een geavanceerd sociaal economis beleid: Goed voor de werk-
gelegenheid, nwsbrf 27.

--------------------------------------------          ^