<                                  nieuwsbrief zelfvoorziening
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
41                                                                              jan - jul '15

Bij jaargang '015

In de ban van de tijd. heruitgave

Publigrafie '012

Bloemlezing basisbezit

    
  .
Bij jaargang 015

Wel, twee verhuizingen achter de rug, Studio zelfvoorziening' nu gevestigd in
werkkamer en schuurtje van redelijk riant nieuwbouwpand ('1990).
In aanliggende voor- en achtertuin plus onder meer binnenshuis voldoende
gelegenheid voor aangepaste, practise  zelfvoorziening.

Geen walwoning geworden, noch deelname aan geschikt groepsproject. In het
eerste geval ware iets van instemmende respons uit het veld (zie Walden drie-vijf
boekjes) toch wel gewenst, in het tweede idem, voorzover een 'meervoudige
leeftuin' al voorhanden zou zijn.

"Geld onttrekken aan het systeem, er een tegencultuur mee produceren, zonder
dat het terugvloeit."
(1), een hele opgave al met al, indien een slechts aan het
systeem knabbelend eco groen of duurzaam concept zoals ecowijk en veelal
-dorp minder de bedoeling is.

Meevaller afgelopen jaar was de Ridge blade, de eerder slechts hypothetise
nokturbine als zodanig in werking !
Terwijl herkenning van een basisbezit notie in Wetten, Plato mogelijk zonder
precedent was en voor sociaal filosofen zowel als linkse theoretici van cruciaal
belang.

Eveneens het jaar van enkele valse Utopia's. (2)
Tentoonstelling/boek kunstgeschiedenis: Utopia 1900-1940, visions on a new
world', in schril contrast ook wel met de gelijknamige voyeuristise tv serie, die
aan onderscheidingsvermogen van makers en kijkers wat doet twijfelen.

Bij de tentoonstelling (Lakenhal, Leiden) het essay Van het laagland naar de
Toverberg en verder, voorgeschiedenis, vlucht en verloop van Utopia, Onno
Schilstra, 2013.
Utopia hier, vanuit veelal een socialistise dageraad, een verlangen naar, vooruitlopen op een betere wereld, zoals tot uiting komend in revolutionair
nieuwe kunstuitingen en waarbij de kunstproducten min of meer worden vereenzelvigd met de maatschappelijke werkelijkheid als zodanig.  

Diverse Youtube Utopia's een aardige bijvangst. 

Voortgang verder zoals voorheen, wat meer 'theorie' in breder maatschappelijke,
verdiepende zin. Daarnaast practise, huishoudelijke zelfvoorziening waar dat zo
uitkomt.

Ongetwijfeld zal consument onwaarschijnlijk veel geld kostende reclame en
ander tv tamtam en geschetter uit de koker van 'welvaarts' verkoopmachine het
komend jaar niet afnemen.

Evenmin de dans van het volk in tal van geledingen om het gouden kalf van 'technologie'. Homo apparatus' verder terrein winnend op natuurlijker,
eenvoudiger, slimmere leefwijzen.
-------------------------------------------------------
1. uit Het handschrift van de machine, II.17, MateriŽle basis.
Ad Breedveld, gedichten'74-75, Holmsterland Groningen 1976.
in Walden drie, p.32.
2. vergl. Utopische verkenningen' nwsbrvn 15-19.
    
--------------------------------------                                                         ^
In de ban van de tijd                                                      feb '015

Gelijknamig feuilleton scenario in de vorm van columns in De Nieuwe Linie,
oct '77-jan '78, gedigitaliseerd. Poging een alternativ bouw- en woonconcept in literaire vorm over het voetlicht te brengen. Personages uit Een reis naar de rand van het derde millennium' en enkele toneelschetsen, erin opgenomen.
Onvoltooid gebleven en als zodanig inleiding op, dan wel samengevat tot :

Samenwerkingsverband De Peuleschil.

Op te richten
doel
aanleg van een tuin voor plm. 400
en de bouw van een vlakke piramide
trapsgewijs gestapelde woningen
ivm. het voor de verwarming benodigde dakoppervlak
voor eenzelfde aantal daarin
voorlopig voorgestelde contributie
pacht of rente
f 10 per week.

Voor context zie ook Walden vier 1, een planologie voor de voetganger,
p.28 t/m 35. Vergl. evt.
Terrasflat
------------------                                                                          ^ 
Publigrafie '012                                                      mrt.apr '015

Eenvoudiger en beknopter verslaglegging als in voorafgaand Walden drie, vier,
vijf. Inhoud van aanschrijvingen en antwoorden nu vooral aangeduid.

Een keuze van uitgaande berichten: website, email, online, comment en
eventuele reacties erop. De adressen her en der verzameld, aangetroffen.
Publigrafie '011: nwsbrf 38.

Website

Nwsbrf 35 (inhoud Nwsbrvn zelfvoorziening 31-34), nwsbrf 36.

Email   (.. staat voor www.zelfvoorziening.nl)
 
Hist.kring.bussum@planet.nl
Redactie@bussumsnieuws.nl
: Mogelijk interessant ivm. de opknap van de Van Eeden hut zijn de Frederik
van Eeden updates, aan te klikken middels .. nwsbrf 28 ev.
Een vervolg op de Waldens van Thoreau, van Eeden en Skinner : Walden drie,
vier en vijf' kan zogewenst worden ingezien per .. Studio.
Een must wellicht voor Van Eeden adepten.

Links@bespaarenergie.com
: Green Evelien, wellicht een aanvulling op de Bespaar energie links.
.Water : Compool, ../studiopro-biool.html en evt. Compool, .. nwsbrf 28.
.Ver(bouwen) : Walwoning, ../studiopl-walwoning.html
.Eco-lifestyle, zelfvoorzienend leven, organisaties : .. Index.
Een link terug naar je informatieve site gaarne te volgen.

Info@natuurlijkerleven.nl
: Mogelijk interessant voor onder uw Zelfvoorzienende projecten, .. . 

Breisels@wildbreien.nl
: Weliswaar geen breisel, maar een link naar Wild breien: ../sites_1.html#kle
Waar blijven de dassen, mutsen, truien, handschoenen, sokken ... ?
(nutsbreien)

Info@dansfans.be
: Linken naar uw informatieve site op .. Sites algemeen en Sites 2.
-: Staat bovenaan bij mijn links. Bedankt!

Van Louis Banens, onderw: Land Pyreneeen
: Zoín 2 weken geleden ben ik naar een stuk land wezen kijken met 3 schuren in
de Ariege. De makelaar vertelde dat er een hollander had gewoond. Nu weer
terug in Nederland belande ik met enig zoeken op uw site omdat er in
Nieuwsbrief 5 iets geschreven stond over een zelfvoorzienend project nabij
Antras. Bent u de misschien eigenaar ? Indien ja, ik zou graag wat meer willen
weten over het land.
-: Bewerker/bewoner van het project destijds was Fernand Ronsmans. (zie evt.
nwsbrf 15, Utopische verkenningen). Misschien ook eigenaar. Een tijdje terug
nog een weblog, Het zinkend schip. Maar weet de makelaar niet wie de
eigenaar is ?
Interessante berichten op Zelfbewustleven.nl

Redactie@duurzaamgebouwd.nl
: Mogelijk interessant, Duurzaam ... / Programma zoekt partij, .. nwsbrf 21.
Zie evt. ook: Walwoning, terrasflat, ../studiopl-walwoning.html

Info@vzwdorp.eu
: Mogelijk interessant, .. Studio
ps. als minder goederen- en personenvervoer dan is het beter op termijn de spoorwegen op te heffen. zie diverse teksten.

Info@ministerievanideeen.be
: Mogelijk interessant: .. .
-: Bedankt Peter! Dat gaan we 's beter bekijken!
MinisteriŽle groeten.

Redactie@literairnederland.nl
: Plaatste een reactie op Het ritme van Elly de Waard, 18.12.2012.
Werd me echter niet duidelijk of de reactie ook werd opgenomen.
Wellicht ten overvloede nog eens. (zie idem Comment)
 
Online

Filosofie Magazine.
: Mogelijk van belang: ..  .
-: Uw bericht voor Filosofie Magazine is ontvangen en zal zo spoedig mogelijk
door onze Lezersservice beantwoord worden.

Comment

Van verbeelden naar doen. Naar een sociaalecologische samenleving,
Dick Barrez

: ... Bestrijd dus de cultuur van tevredenheid die ons doodknijpt en omarm meer
dan ooit de kunst. Ze kan ons confronteren met de idiotie van een economie die
de wereld letterlijk om zeep helpt ... en ze kan onze toekomst verbeelden.
-: Zijn er weinig rijken en veel armen, in het sociale veld van de kunsten zijn de
verhoudingen tussen geroepenen en uitverkorenen niet minder navrant.   
Tegenstrijdig aan het humaan en progressiv (zelf)beeld van de sector, een
oplossing van de wel zeer ongelijke verdelingen lijkt inherent onmogelijk, al
komen naarmate het fenomeen verder in kaart gebracht deeloplossingen beter
in zicht.
uit CoŲperatieve kolonies .. nwsbrf 19.

De economische crisis als zegen, Rik van Houtum  (comment exit)
: Informatief artikel. Ertoe: economische groei is een hybride begrip, waarover
veel misvattingen. Gegeven veranderende consumptie/productie patronen is een
toenemend Bnp zonder milieuvervuiling en uitputting van grondstoffen in theorie
goed mogelijk.
Voor 'krimp' zie evt. ook Walden vijf 4, p.13 ev, ../inzage_w.vijf_4.html
Walden vijf 5, p.7 ev, ../inzage_w.vijf_5.html

Beleidslijnen:
1. Basisinkomen.
2. Koppeling hoogste inkomens aan de laagste. Bij noodzakelijke krimp
procent(en) inleveren, bij mogelijke groei centen erbij.

City farming, plant lab  (comment exit)
: Waarom toch gaat het erin als koek: micro financiering, cradle to cradle,
led licht voedselflat, ... ?
Zelf dan wel locaal op natuurlijke wijze voedsel kweken blijft gezonder en
goedkoper. Meer info: .. .
ps. Battle of the cheetahs, nou ja, ontvangt NCDO teveel subsidie ?

Terug naar een zelfvoorzienend platteland ? Elly van der Klauw
  (comment exit)
: Zoeken op 'plattelandsvernieuwing' in .. : Geef bv. een basisinkomen plus recht
op woonkavel en er vertrekken (plattelandsvernieuwend) vrij aanzienlijke aantallen
uit de ongezonde grote steden, waar ze toch al, en niet alleen vanwege
woningnood, uit vertrokken.
...
Meer algemeen: Voorbij de groene grens. .. , nwsbrf 2.

Leve de gevaarlijke utopie, Mathijs van de Sande
: Generaliserende, ongekwalificeerde pro of anti utopie menigmaal uit den boze,
het gesignaleerde anti gevoelen wellicht te verklaren uit protestantisme, Thomas
More een katholieke heilige, en socialisme, voorzover het in navolging van Marx
en Engels utopie in de ban deed. (Nwsbrf 19, Utopische verkenningen 5)
uit Nwsbrf 34, Over Marx, marxisme, bloemlezing, 1.

Het ritme van Elly de Waard
Samenleving/Landgoed-Vogelwater  (exit)
Vpro boeken. (exit)
Uur van de wolf. (exit)
: Elders in Castricum het in '72/73 geconcipieerde utopisch landgoed Cittie zon
aan zee.

Cittie '76.
Tussen Wijk aan zee en Egmond,
paal vier negen paal vier twee,
ligt de ligging van haar basis,
Cittie zon zo na aan zee.

Meer info: ..

------------------------------                                                 ^
Bloemlezing basisbezit                                mei.jun.jul'015

Naast de discussie over basisinkomen zou er een te voeren zijn over basisbezit, waarin een basisinkomen deels ligt besloten.  
.Walden vier 3, p.43, sep'95.

Voorzien zonder meer van wat geld dankzij eender bezit van overige natuurlijke
en andere hulpbronnen.
Allerlei rechten, in publieke ruimten te jagen verzamelen planten of weiden, te
graven te delven vervoeren verblijven, te zingen te zenden spreken of schrijven,
keren ten brede delen van prijzen.
.Zelfvoorzienend wandelen, politiek, '96. Zie Studio, plannen projecten, concept
wandelhotel, wandelprogramma.

Temeer daar een dergelijk basisinkomen voortvloeiend uit een (sociaal liberaal)
basisbezit in het land van de gulden '97 het niveau van een bijstandsinkomen,
2000 [plm. bruto], statistis wel haalt en gelijke kansen met zekere resultaten beloont.
.Het inkomen van een zelfvoorzienende huishouding, bladeren zelfvoorziening 4, mrt'98. 

Zogenaamd gelijke kansen te voorzien van zekere resultaten in de vorm van
een basisinkomen voortvloeiend uit een basisbezit van natuurlijke en andere
hulpbronnen. Te verdienen topinkomen niet meer dan bijvoorbeeld een vijfvoud
(Aristoteles) ervan.
.Zelfvoorziening bij Plato, bladeren zelfvoorziening 7, vtnt 4, sep'98.

Zal het verder een vraag zijn of Marx grond al dan niet begreep als
'productiemiddel', een individueel gelijk recht (...) erop, evenals op de andere
natuurlijke hulpbronnen (: basisinkomen) ging aan de meeste socialismen,
communismen, anarchismen voorbij. En gegeven zo'n basisbezit/basisinkomen
is echte armoede op de homestead goeddeels uitgesloten.
.Homesteading, nwsbrf 2, sep'02.

Bij het Ei van Henry George en James Tobin: Zeker, -democratische
privatisering-, oftewel basisbezit.
.Walden vijf 1, p.10. '02,010.

Bij het in links-progressieve kringen nog onontdekte ? gelijke kansen, zekere
resultaten, is een basisinkomen en of basisbezit een zeker resultaat.
.Wereldsupermarkt, nwsbrf 8, vtnt 1, sep'03.

Interessante procenten, maar geen veelzeggender centen. ps. Zie
Zelfvoorziening.nl voor 'basisbezit' en andere ideologise veren.
.Walden vijf 3, p.17. '03,010.

Afschaffing van privť eigendom van productiemiddelen zoals grond, vindt een
historis verontachtzaamd alternativ in gelijke en zo blijvende toedeling aan
eenieder van deze eigendommen, met mogelijk gunstige effecten voor
bevolkingsgroei en een basisinkomen avant la lettre.
Utopische verkenningen 2, nwsbrf 16, vtnt 5, mrt'05.

Werd het deels geÔdealiseerde oercommunistis gemeenschappelijk eigendom
spoedig monopolie van machthebbers, een 'grondwet' die de natuurlijke
hulpbronnen cq productiemiddelen meer concreet en onvervreemdbaar in handen
van de bevolking legt, dat wil zeggen toedeelt aan eenieder, zou de
volkssouvereiniteit wellicht steviger verankeren en een rem op al te sterke
bevolkingsgroei inbouwen.
.Oorsprong van de stad, nwsbrf 18, aug'05.

Het gelijke aandeel, aan te duiden als basisbezit, voorziet aldus in een
geldinkomen voor zover geen of ondergemiddeld gebruik van vermelde
faciliteiten. Omdat eveneens wordt ontvangen voor aandelen ondergrond,
water, lucht, ether, ruimte, ... (delf-, vis-, vaar-, lozings-, vlieg-, zend-,
ruimte- en ... recht) zou aldus een bestaansminimum zijn gegarandeerd.
.Commentaar bij een covertekst, nwsbrf 18, vtnt 3, aug'05.

Is 'basisbezit' nieuw in het nederlands en geeft het een opening op progressive
ideologie ontwikkeling, ook retrospectiv, 'basic property' lijkt in het engels een
novum en een krachtige tool in sociale filosofie, wetenschap, economie.
.Basic property, nwsbrf 21, apr'06. 

De stukjes zouden in ieder geval zijn gevolgd door 4. Recht op inkomen en 5. Recht op arbeid. Thema's in latere sociaal economise reflecties verder uitgediept.
Een (gelijk ...) recht op natuurlijke hulpbronnen dan wel productiemiddelen (basisbezit) genereert dit (basis)inkomen, zogewenst deels in natura.
Een recht op arbeid trekt het op voorzover de bezetters van arbeidsplaatsen een zekere financiŽle genoegdoening zijn verschuldigd aan de overtollige niet-bezetters ervan.
.Goed voor de werkgelegenheid, nwsbrf 27, mrt'08.   
                                       
Reguleren (egalitair privatiseren: basisbezit) van privaatbezit zou de voorkeur
verdienen boven afschaffing ervan.
.Frederik van Eeden update 3, nwsbrf 31, vtnt 12, jul'09.

Bij George evenals bij Marx ingewikkelde, omslachtige 'theorie' die gelijker en
onvervreemdbare toedeling van productiemiddelen/product (basisbezit,
basisinkomen), waar het in deze vooral op neerkomt, zou onderbouwen.  
.Meer Frederik van Eeden, nwsbrf 32, jul'10.

Een in ontwikkeling van socialisme, communisme, anarchisme overwegend
gemiste toedeling aan eenieder van de productiemiddelen (grond, ondergrond,
enz) en waaruit een individueel basisbezit en -inkomen valt af te leiden, 
resulteert in een overeenkomstig: Door ieder vrij naar vermogen, voor ieder
naar (gelijk en onvervreembaar) aandeel en arbeid.  
.Voor ieder naar behoefte, nwsbrf 33, jun'11.       
                                       
Innovatie alom. Nieuwe woorden en of begrippen (homepage) verzamelde
voorafgaanden: basisbezit, biool, buitentuin, compool, landstad, leeftuin,
stripschip, terrasflat, vanzelfvoorziening, walwoning, warmtevangplaat,
windpaneel, windwiel, woestijnbevloeier, zelfproductie, en meer recente:
homo apparatus, inwikkelingslanden, loc shop, mobilogram, mobiminderen,
non stop rol aan rol af bus, nokturbine.
.Nawoord Walden vijf, samenvatting, evaluatie, nwsbrf 36, jul'012.

Voortgezette extrapolatie van micro naar macro resulteerde onder meer in
verder uitgewerkte, geavanceerde Planologie (werken bij wonen, wonen bij
werken) en introduceerde met 'basisbezit' plus ermee samenhangende noties
een ongekende sociaal- en rechtsfilosofise en daarmee politieke dimensie.
.Idem.

Het huidige systeem weliswaar op de schop maar andersoortige stads-
ontwikkeling en landelijker wonen plus zelf voedsel verbouwen (dankzij
basisbezit/-inkomen) komt nog niet aan de orde. Toch zouden analyses in
die richting op meer terreinen meer opleveren en internationaler toepasbaar zijn.
.Groene ontwikkelingen 3, meer stadsland- en tuinbouw, nwsbrf 36, dec'12.

Maar vooral de veelzijdige sociale innovatie van een basisinkomen in
samenhang met een basisbezit, kan de laatste variant voor velen toegankelijk
maken.
.Zeespiegelstijging en rurale repopulatie, nwsbrf 38, aug'013.

Immers, niet zozeer aan 'de gemeenschap' als wel aan alle individuen afzonderlijk
(...) zou de grond en andere natuurlijke hulpbronnen toebehoren.
.Publigrafie '011, nwsbrf 38, aug'013.

Jawel, de notie van een basisbezit blijkt minimaal plm. 2400 jaar oud. Het
gemeenschappelijk bezit in Politeia, Utopia en vrijwel iedere socialistise,
communistise en anarchistise verhandeling of wetgeving kende een mogelijk
minder idealistis edoch revolutionair alternativ: gelijk en zo blijvend individueel
(per huishouden) bezit van grond.
.Meer Plato, nwsbrf 39, jun'014.

Terwijl herkenning van een basisbezit notie in Wetten, Plato mogelijk zonder
precedent was en voor sociaal filosofen zowel als linkse theoretici van cruciaal
belang.
.Bij jaargang 015, nwsbrf 41, jan'015.

Zoals in voorafgaande Bloemlezing basisbezit' meervoudig omschreven bestaat
basisbezit in beginsel uit een gelijkwaardig grondoppervlak plus (rechten op)
inkomsten uit divers aanwezige natuurlijke en andere hulpbronnen.
.Basisbezit en migratie, nwsbrf 42, aug'015

Of, in verband met de veelzijdige sociale innovatie van een basisinkomen, de
eveneens politieke optie van een 'basisbezit', waarmee een universeel rechts-
filosofisch beginsel lijkt te zijn geformuleerd.
.Promotiebericht zelfvoorziening, nwsbrf 43, mrt'016
-----
Zie eventueel ook de Studio brochures: Economie van zelfproductie,
Zelfvoorzienend ondernemen.
Verwante bloemlezingen: Basisinkomen en zelfvoorziening, Een gelijk recht
op grond, Over Marx, marxisme.
----------------------------------------------
                                                                                      
^