<                                 nieuwsbrief zelfvoorziening   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42                                                                         aug-dec 015

Basisbezit en migratie


Woestijnbevloeier

Nieuwe vermeldingen

Terugwerkende kracht

      
  .
                                                                                                     ^.

Basisbezit en migratie                                                   aug.sep '015

Zoals in voorafgaande Bloemlezing basisbezit' meervoudig omschreven bestaat
basisbezit in beginsel uit een gelijkwaardig grondoppervlak plus (rechten op)
inkomsten uit divers aanwezige natuurlijke en andere hulpbronnen.
1

Volwassen inwonenden die hun grond niet zelf benutten kunnen dit, exclusiv
woonkavel, verpachten aan anderen die het veelal ten behoeve van productie voor
markten zullen aanwenden.
2

Een en ander ontwikkeld uit een relativ krachtige zeventiger jaren 'terug naar de
natuur' trend
3, waarin de merendeels zelfvoorzienende (gezins)huishouding
kernachtig, innovativ en veelbelovend werd bevonden.

In al z'n eenvoud en probleemoplossend vermogen
4 evenwel, bleek het voor
deze en gene aantrekkelijk concept lastig te verwezenlijken binnen de
economise status quo.
5

Een stukje landbouwgrond
6 soms nog wel betaalbaar, qua bouwvergunning,
kosten zelfbouwwoning, noodzakelijke  aanvullende inkomsten en ontwikkeling
zelfproductie, slechts voor kapitaalkrachtiger enkelingen en idem organisatis
toegankelijk.

Lieten deze het tot op heden nagenoeg afweten, het betrekkelijk tijdloos concept
zou onder voorwaarde van een alleszins redelijk basisbezit in combinatie met
basisinkomen de maatschappelijk grotelijks verloren tijd alsnog in kunnen halen.
--------
1 Berekening van deze inkomsten zal diverse uitkomsten geven, onder veel
meer afhankelijk van definitie van 'andere hulpbronnen'. Een basisinkomen op 'bijstands'niveau (minimale kosten van sociaal en humaan levensonderhoud) zou
er uit voort dienen te vloeien.
2 Zie oa. Zelfvoorziening onder gelijkheid en het innen van grondrecht, Studio zvz.
Commentaar bij een covertekst, nwsbrf 18.
3 Grenzen aan de groei. In Nederland bijvoorbeeld De kleine aarde' en biologis,
groen, ecologis, kleinschalig, duurzaam, ... . 
4 Milieu, energie, werkloosheid. 'Een stukje grond, wat geld en een arbeidsplaats
zelfvoorziening is in beginsel aanwezig', Zelfvoorziening als banenplan, Studio
zvz. Ook Walden vier 2, p.9.
5 Als relative paradox licht werpend ook op economise theorie. 
6 Half voetbalveld, in Nederland. Walden drie, poetis essay. Studio zvz.

Zelfvoorzienend bedrijf

Een vrij snel te realiseren mini- of micro economie die in tal van basisbehoeften
voorziet. Daarbij als sluitpost een marge marktproductie.
1

Prototypen, op langere termijn verder te ontwikkelen en te vervolmaken, in directe
aanvang spoedig in staat in meerdere mate voor onderdak, voedsel, kleding,
water- en energiehuishouding te zorgen.
2

Hoe meer expertise opgebouwd, hoe effectiver binnen- (plattelandsvernieuwing,
krimp) en buitenlandse (oost-europa, midden-oosten, afrika, mexico, ...)
economise migratie kan worden voorkomen en efficienter op diverse noodsituatis
gereageerd.
3
----------------
1 Nwsbrf 22.
2 Zie bv. Economie van zelfproductie' en Het inkomen van een zelfvoorzienende
huishouding. Studio zvz.
3 Zeespiegelstijging en rurale repopulatie. Studio zvz.

Wetgeving, mensenrechten

Zou hier en daar grond met bestemming voor-zich-productie en vergezeld van een
bescheiden, regelmatig inkomen in geld, ad hoc kunnen worden uitgegeven door
overheden, organisatis dan wel particulieren, wetgeving als zodanig inclusiv
toedelingsregels en ondersteunende wetenschap plus onderwijs kan dit
algemener en gelijkmatiger faciliteren.

Is weliswaar recht op eigendom, arbeid, bestaansmiddelen in de Universele
verklaring van de rechten van de mens' opgenomen, een recht op gelijkwaardig
deel grond en andere natuurlijke hulpbronnen jammer genoeg niet.

Het geeft, indien effectiv, vluchtelingen voor geweld van burgeroorlog en
vervolging, een fundamenteel woon- en bestaansrecht in een land, al was het
maar in gelijkwaardige marginale gedeelten ervan.

Recht op behoud van bestaansoppervlak dat, als overleg niet meer helpt en velen
de grens over vluchten, met internationale militaire druk of middelen op korte of
langere termijn zou kunnen worden gehandhaafd.

Een grijs gebied hier vormen wetsovertreders, maar ook zij zouden voor een
(bewaakt) bestaan op gelijkwaardige delen grond kunnen kiezen.    

Bevolkingsgroei

"Werd het deels ge´dealiseerde oercommunistis gemeenschappelijk eigendom
spoedig monopolie van machthebbers, een 'grondwet' die de natuurlijke
hulpbronnen cq productiemiddelen meer concreet en onvervreemdbaar in handen
van de bevolking legt, dat wil zeggen toedeelt aan eenieder, zou de volks-
souvereiniteit wellicht steviger verankeren en een rem op al te sterke bevolkingsgroei inbouwen.
1

Armoede als gevolg gedeeltelijk van overbevolking dreef en drijft mensen naar uit
hun voegen groeiende steden en streken met schijnbare veelal uitstraling van
welvaart.
Aldus spotgoedkope arbeidskrachten voeden het imago van rijkdom waarin
slechts beperkte groepen feitelijk delen.   
-----------
1 uit Oorsprong van de stad, nwsbrf 18. 

Cultureel

Zijn kansen op een bestaan boven bijstands- en voedselbank niveau voor minder
gekwalificeerde (economise) migranten overwegend gering
1 sporadise
succesverhalen
2, overmaat aan zelfvertrouwen, hoop en aanzuigende werking
van niet aflatende reclame-indoctrinatie uit (neo)liberale bedrijfs- en marktcultuur
3 doen aantallen een klaarblijkelijk of vermeend armoedig bestaan ter plaatse
ontvluchten.

Individuele en sociale energie plus geld
4 aldus niet inzettend voor locale
veranderingen
5, al zal dat in veel gevallen een onmogelijke opgave blijken.
Adequate impulsen uit 'welvaarts' thuislanden ertoe ook ontbrekend, zoals
de alom voorgehouden wortel van meer onderwijs, ooit te resulteren in 'eco-
nomise groei'.      
-------------------
1 Voor kansarme autochtonen niet al te veel beter.
2 Waaronder topsalarissen van voetballers, pop- en andere figuren, dj's, ... .
3 Inclusiv productdumping, grondstoffen extractie, armoedebanen, chauvinistis
imponerende toeristen.
4 Mensensmokkel reisbureau's.
5 Landverdeling, eenvoudig, groen, meer zelfvoorzienend (gezonder) bestaan, afzien van 'westerse' consumptie en wegwerp cultuur.
-----------------------------
                                                                                                   
^
Woestijnbevloeier                                                               oct '015

Zeewater verdampend in pijpleiding, als zoet water (in dezelfde) neerslaand. In
doorsnee afwijkend, plm. horizontaal liggend. Een alternativ zijn 'd˘mes' waarin
hetzelfde gebeurt en de zoutneerslag wellicht gemakkelijker te verwijderen.
2'06: In Nieuwslicht (Vara) een Waterverdamptent' ten behoeve van
drinkwatervoorziening in tropise streken. Geen vermelding aangevoerd zeewater
erin te verdampen ten behoeve van gewasirrigatie.
10'06: Seawatergreenhouse' (bron Ecoboot). Het zeewater blijft hier bij de kust.
5'010: Seawatergreenhouse verder ontwikkeld. Met het Sahara forest project' gaat
het zeewater ook de woestijn in. Zie evt. Zeewaterkas. En anderen.
De woestijnbevloeier uit
'79 kan nog.
7'011: Drinkingwiththewind'.  Compacte windmolen/omgekeerde osmose
installatie zuivert vuil en brak water, eventueel zeewater, tot drinkwater.
Windmolen/zonnecellen als energieleverancier ertoe innovativ. Betrekkelijk veel
'technologie', geen gegevens over directe (en indirecte) kostprijs per liter, wat bij
land- en tuinbouw ten behoeve van locale voor-zich productie van extra belang is.
Zo ook prijsvergelijking met zon/verdamping toepassingen. Daarbij lijkt de
Zeewaterkas' goedkoper te kunnen. Slechts een zeewaterpijpleiding de woestijn
in en hier en daar aanliggende 'domes' (of kassen) die voldoende bevloeiing
leveren voor bos- en andere tuinen in de buitenlucht.
.Uit: nieuwsbrief 17  Hoe houdbaar is een anti atoom standpunt >vntn.

Woestijnbewoning en drijvende bouwsels.

Verder doordenkend in het verlengde van voorafgaande aanpassingen en
maatregelen komen woestijnen als aantrekkelijke nieuwe leefgebieden eveneens
in beeld.
Bevloeiing middels verdamping van per pijpleiding aangevoerd zeewater maakt
velerlei habitat mogelijk. Voor aspirant Marskolonisten nauwelijks een uitdaging
en financieel een kleinigheid.
.Uit: nieuwsbrief 38  Zeespiegelstijging en rurale repopulatie.
-----
> nwsbrf 43, Woestijnbevloeier 2.
                                                                                                 
.  ^
 
 
 
Nieuwe vermeldingen                                                   nov.dec 015

.Literatuur, boeken, voor 1970, meer algemeen.

Hesiodus, Werken en dagen.(plm.750 vC). Nwsbrf 39, Meer Plato.
Plato, Wetten.(plm.375 v.C). Nwsbrf 39, ook Bl.zelfvoorziening 7.
Aristoteles.(plm.350 vC). Bl.zelfvoorziening 8.
Epicurus.(plm. 300 vC). Aanvullend klassiek.

.Sites, meer algemeen, economie.

Vereniging basisinkomen.
Hoe onvoorwaardelijk is onvoorwaardelijk ? Geen tegenprestatie in de vorm van werk of ook geen huur-, inkomens-, vermogens-, verblijfsland toets ?

Netwerk basisinkomen. Idem.

Ons geld, geldschepping in algemeen belang.
Uitvoerig gedocumenteerd. Oplossing ? Graag contra-expertise.

Geef dat geld, 175 euro per maand, direct aan de burgers.

.Sites, meer algemeen, politic.

Netwerk politieke innovatie.
In de kantlijn van de politiek, basisinkomen oa.

.Sites, algemeen, projecten zelfvoorziening.
Meer en minder zelfvoorzienend, klein en groot, binnen- en buitenland, intro- en extravert. Wordt veelal nogal luchtig met 't begrip zelfvoorziening omgesprongen, een manier om het zvz gehalte van een project in te schatten mettertijd te ontwikkelen aan de hand van in- en export van goederen, diensten, geld. Zie bv. Het inkomen van een zelfvoorzienende huishouding 1-4. (Bl. zelfvoorziening 1,2,3,4)

Richting zelfvoorzienend leven, juist ook in de woonwijk.
Zvz presentatie Transition town Nijmegen. (2012) (pdf)
Kippen in de tuin, geen composthoop ? In 'Zelfvoorzienend leven, toekomst' ontbreken mogelijk Compool en Walwoning, zie Studio zvz. Eveneens: Koop minder, koop anders, produceer zelf.

Kleinfarmhuus.

Leven van het land.

Weg naar zelfvoorziening.
Zelfvoorzienend leven, de avonturen van. Ook engelstalig

Mae Terra.

.Sites, algemeen, facebook.

Zelfvoorziening - leven vanuit de basis.

Zelfvoorzienend leven en wonen in Vlaanderen.

.Sites, algemeen, verdienmodellen.

Bij Projecten zelfvoorziening' veelal als aanvullende inkomsten aanwezig. Hier deze keer 'zelfvoorziening' als bron van inkomsten (workshops, cursussen, verblijf) in op zich minder zelfvoorzienende bedrijfsvoeringen.

Nuttig landschap. kennisoverdracht zelfvoorzienend leven.

De weegbree. groeitraject zelfvoorzienend leven.

De Hazelhof. permacultuur en zelfvoorziening.

.Sites, algemeen, video.

You tube, zelfvoorziening.

.Sites, algemeen, engelstalig.

Vimeo, self-sufficiency.
In enkele video's als tegenstelling tot goddelijke voorzienigheid

.Sites 1, tuin, voeding, kleding, woning.

Wildplukwijzer. 

10 populairste wilde groenten.

12 meest geschikte bladgroenten voor winterteelt.

Vernieuwd: City farmer news.
City farmer news, self-sufficiency.

.Sites 2, Overige huisvlijt ...

Vernieuwd: 'T over-leven.  kleinschalige zelfvoorziening.

.Sites 2, Zvz groepsprojecten.
Varierend gehalte aan zelfvoorziening.

Zelfvoorziening en laagdtempelig rentenierenn>jong geleerd.

Ecodorpen netwerk.
-----------------------------
                                                                                                   
^
Terugwerkende kracht                                                            dec 015

Eet jij op te grote voet ?

Earth overshoot day

Kleinste voetafdruk


Ook :

Natuur en milieufederatie Utrecht, voetafdruk

Low impact man, voetafdruk

Evt.:

Walden vijf 2, kleinste voetafdruk  Zie ook Studio.

-----------------------
                                                                                                     
^