<                                                nieuwsbrief zelfvoorziening
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
46                                                                             jan-jun '017

Bij jaargang 017

Over zijn, het zijnde en het kennen ervan  (2)

Opruiming

Publigrafie '015. (dl.1)

Sites' opgefrist
    
  .
 
 
 
                                                                                         
Bij jaargang 017.  1                                                               feb '017

Wemelt het inmiddels van divers 'groen' 2 en niet minder van 'duurzaam', onder andere per televisie waarneembaar maatschappelijk conservatisme, contractie
op gevestigden (namen, merken) en breedpubliekelijk scoren, kortom zich plooien
naar markten, zou de overhand hebben.
 
Zo ook tot diep in redelijk inflaterend maar duur betaald onderwijs doordrongen
techno-illusie: afgezien van electronica plus plus, veel min of meer hetzelfde,
slechts olie en steenkool te vervangen door zonnecelzee en windmolenwoud ipv.
wonen bij werken, werken bij wonen
3 en ander progressiv energie besparen.

Betrekkelijk simpele programmapunten als decimering reclame, afbouw betaald
voetbal, algemeen cookieverbod, delen loterij hoofdprijzen (is vermenigvuldigen
'geluk') komen eveneens nauwelijks langs, terwijl een briesje basisinkomen
alweer stil lijkt gevallen. 
 
Minder last over het algemeen hiervan bij concrete werkzaamheden binnen- en
buitenshuis. Tuinonderhoud in de winter op een laag pitje, boerenkool, prei, rozemarijn, ..., staan er mooi bij, wordt het met de pastinaken straks wat, gaan
de aangeplante vijgen goed uitlopen ? enz. 
Qua wildplukken zijn paddestoel wandelingen die zich concentreerden op fluweelpootje en oesterzwam alweer verleden tijd. Alleen judasoor (vlier),
waaiertjes, alhoewel erg klein, en spoedig morieljes vergen enige oplettendheid.

Qua huisvlijt, paradijs voor doendenkers en nieuwe ambachtelijkheid: kokkerellen,
knutselen, klussen, kleding, ... , uit Rotterzwam een nieuw woord: aanrecht
agrarier. Hergebruik koffiedik
4 en oesterzwammen beloven de pan uit te rijzen.
------------
1 Bij jrg. 06, 07, 08, 09, 010: nwsbrf. 20, 24, 27, 29, 31.
Bij jrg. 013, 014, 015, 016: nwsbrf. 37, 39, 41, 43.
2 Langs het groene pad, nwsbrf 44.
3 Zie www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_24.html#fil
4 Gevorderd zelfvoorzien vervangt koffie door thee (munt, salie, citroenmelisse, ...)
uit achter- , voortuin of zelfs vensterbank.
Gemiddeld koffiegebruik vereist, zo klimaat het toelaat, een forse aanplant van te
verzorgen koffiestruiken plus plukken, branden, malen. Genoemde en andere
kruiden vragen tig minder grond en verzorging.
Een alternativ voor koffiedrab in paddestoelkweek zou stro zijn, maar ook dat is
nauwelijks een bijproduct van zvz. Innovatie in deze aldus. Bij afzien van boom-
stammetjes, wat zijn mogelijk goede kweekbodems voor de diverse zwammen ?
Voorlopig gestart met koffiedik en wil dat wat lukken voortgaan ook op stro of
zelfs compost.

-------------------------
                                                                                              
^
                                                                                                .
Over zijn, het zijnde en het kennen ervan
  (2)                      mrt.apr '017

2. Zijn en bewustzijn.  

Zijn' is in ieder geval aanwezig in bewustzijn in de zin van 'bij bewustzijn'. Gevoel,
beleving al dan niet samengaand met zintuiglijke gewaarwording, waarneming,
gedachten.
1 

Verder verkennen van de talrijke bewustzijnsvormen
2 hier niet aan de orde, noch
nadere zelfbeschouwende analyse ervan.
Wel lijkt duidelijk dat een mate van 'zijn' eveneens aan een (menselijk) organisme
in slaaptoestand kan worden toegeschreven.
   
In lichte slaap, half wakker of halfbewust, en gedurende al dan niet later herinnerd
dromen dat voort zou komen uit 'onderbewustzijn'. Aan het dromen zelf kan
mogelijk een aparte term: droombewustzijn, worden toebedeeld.

Of 'zijn' in onbewuste ervaring, gedurende droomloze slaap, buiten bewustzijn of
zelfs in coma aanwezig is, kan uiteraard niet direct worden waargenomen.

Wel kan uit aangetoonde hersenactiviteit of anderszins worden afgeleid of
verondersteld dat het er op enigerlei wijze was dan wel is.

Is betreffend organisme niet meer in leven, dan kan 'zijn' dat erin, ermee aanwezig
was per externe indicatie niet meer worden vastgesteld.
3

Of het los van het organisme, of ook al eerder (astraal lichaam), op een of andere
wijze bestaat, is gegeven de onduidelijke aard van dit 'zijn' betrekkelijk onzeker en
zou dan alleen of vooral door betreffend 'zijn' zelf direct zij het wellicht onbewust
kunnen worden ervaren.
4

Een conclusie die door waarnemingen, opvattingen, geloven over buitenlichamelijk
'zijn', ziel of leven en idem na de dood
5, althans niet wordt tegengesproken. 
-------------
1 Een zekere betekenistwijfel tussen bewustzijn als (vaag) gewaarzijn en
aandachtig waarnemen van bijvoorbeeld een gevoel, valt in het taalgebruik te
onderkennen. Het cognitive of gedachte-aspect wil daarbij nogal eens overwegen.
'Ik denk, dus ik ben' zou zo eerder 'ik voel, dus ik ben' kunnen zijn, al zijn beide
(verwoorde) gedachten: ik denk dat ik ben ?
2 Zoals die onder woorden gebracht: bv. bewust zijn, verruimd bewustzijn,
zelfbewustzijn, gewaarzijn, besef, aandacht, ... .
3 Tenzij paranormaal, voorzover.
4 Indirect eventueel door anderen (bv. gekwalificeerde mediums) in enigerlei
contact met overledenen.
5 Bij leven voor de dood is 'buiten zintuiglijke waarneming' (e.s.p: extra sensory
perception) in de vorm bv. van telepathie nauwelijks omstreden. Hetgeen inhoudt
dat er vooralsnog nagenoeg onbekende buiten- en tussenlichamelijke natuurlijke
gegevenheden zijn.

3. Kennen van 'zijn'.  

Direct, empirisch kennen van 'zijn' geeft ervaring ervan in gevoel, beleving, zoals
samengaand met zintuiglijke gewaarwording, waarneming, gedachten.

Dat wat gevoeld, gehoord, gezien enz. wordt en hoe, kan wellicht worden opgevat
als een invulling van dat 'zijn' aan uiteindelijke 'elektro-moleculaire' signalen of
toestand in het centrale zenuwstelsel.
1

Deze in toenemend detail beschreven 'biochemische' processen zijn klaarblijkelijk
geheel anders dan wat gevoeld, gedacht, beleefd wordt.
2  Niettemin wordt het
laatste, dat vrij gelijkmatig varieert met het eerste, nogal eens gereduceerd tot het
eerste, dat het (mede) veroorzaakt en vorm geeft.
       
Dient veel 'zijn' zich onmiskenbaar aan, pijn en ander duidelijk gevoel, smaak,
geur, geluid, beeld, en gaat opmerken, waarnemen ervan ongeveer vanzelf,
overeenkomstige aandacht of bewustzijn kan er soms meer en minder op ingaan,
vanaf gaan of overgaan op een ander (mentaal) zijnsgegeven of activiteit. 

Passief ervaren of er meer actief bij stilstaan zodat andere zijnsindrukken
verdwijnen naar de achtergrond. 
Gewaarzijn van specifiek gevoel, smaak, geur, geluid, beeld, totdat de veelzijdige
en betrekkelijk amorfe stroom van gevoelens, gedachte-fragmenten en sturingen
3 ervan, weer voortgaat. 

Minder duidelijke en sub-zintuiglijke gevoelens zoals stemmingen, gedurig
onderliggend aanwezig, die weliswaar impliciet worden ervaren maar niet
bewust opgemerkt en als zodanig gekend, vallen mogelijk pas op wanneer ze
sterker of juist zwakker (en vervolgens weer sterker) doorkomen.

In die zin worden aspecten van 'zijn' vooral positief onderscheiden en blijft het
minder of bijna niet opgemerkt zijn van aanwezige innerlijke kwaliteiten
4 nogal in
het ongewisse voor het zelfwaarnemend zelf. 
----------
1 Zoals primaire kleuren talloos veel kleuren kunnen genereren, zo zouden
primaire elementen van zijn en gewaarwording ten grondslag kunnen liggen aan
de nagenoeg eindeloze variatie van gevoelens, zintuiglijke ervaringen en
gedachte-aspecten.   
2 Zie par. 4, Herinneren, vnt. 1, Extreme vergroting ... .
3 Zie par. 6. Vooruit denken, verlangen, willen, vnt. 1
4 Vergelijk Qualia, Wikipedia. Hier, in deze beschouwing vooral samenvallend
met 'beleving'.    
Zie evt. ook Lijst van filosofen en wetenschappers en hun bewustzijnstheorieŽn.
5 Toegevoegd, qua kennen van 'zijn': alleen het eigen 'zijn' en wat erin, ermee
ervaren is deels te onderscheiden, kenbaar. Andere zijnden, ander zijn, van of in mensen, dieren enz. worden/wordt als zodanig niet of (zeer) indirect gekend.
Ook fysis zijnden, zoals kenbaar middels psychis zijn' en de fysise interactie
(taal, afbeelding) tussen psichis zijnden, worden slechts gekend in of middels
het individuele 'zijn'.
Of dit deels en ook onbewust ervaren individuele 'zijn' deel uitmaakt van een
algemener 'zijn' ? wellicht. Zo ook het 'zijn' van andere organismen.  
----------------------------
Te volgen
: 4. Herinneren, 5. Denken, 6. Vooruit denken, verlangen, willen, 7.
Taal, 8. Meer taal, 9. Nog meer taal, 10. Direct en indirect kennen van zijn en
zijnden. 11. Onderzoek van 'zijn', 12... .
Voorafgaand : 0. Inleiding, 1. Zijn en het zijnde.

                                                                                                      
^ .
Opruiming                                                                                apr'017

Zolang de voorraad strekt. Restant fotocopieŽn van Studio zvz teksten
(gevouwen/gebonden). 10 ct. per blz, evt. gedateerd, gesigneerd, incl. port.

                                                                                                 blz.a5  expl.
                                                                                                
---------  -------
'78/94  Walden drie, poŽtis essay.                                               80         3
'83  Cittie zucht, gedichtbericht.                                                     4         6
'83  Zelfvoorziening als banenplan.                                              20         3
'83  Schelpwoning. bouwbeschrijving.                                            3         4
'85  Schrift en zelfvoorziening. (!)                                                 12         3
'86  Zelfvoorziening in stadsverband.                                           52         3
'88  Zelfvoorziening en anarchisme.                                             16         2
'96  Economie van zelfproductie.                                                  32         3
'97  Zelfvoorzienend ondernemen. (loc shop)                               16         3
'99  Walden vier 1, een planologie voor de
voetganger. poezie, proza.                                                           84.         2

uit Zelfvoorziening als banenplan: 'Werkloosheid is naast energie en milieu
vraagstuk no 3 dat in een zelfvoorzieningsmodel (transport- en arbeidsverdeling-
arm) als opgelost kan worden beschouwd.'
   
Voor een volledige lijst, ook geschikt voor (verkoop)expostie in boekhandel of anderszins: studioeen at zelfvoorziening.nl

---------------                                                                                     .  ^
Publigrafie '015. (dl.1)                                                       mei.jun'017

Eenvoudiger en beknopter verslaglegging dan in voorafgaand Walden drie, vier,
vijf. Inhoud van aanschrijvingen en antwoorden nu vooral aangeduid.
Een keuze van uitgaande berichten: website, email, online, comment en
eventuele reacties erop. De adressen her en der verzameld, aangetroffen.
Publigrafie '011: nwsbrf 38, '012: nwsbrf 41, '013/14: nwsbrf 43.

Website.  Nieuwsbrieven 41, 42.
-----------

Email, contactformulier.
--------------------------------
.. staat voor Zelfvoorziening.nl
Plm. tijdsvolgorde per rubriek.
Getallen tussen haakjes achter de titels: nummer van de Nieuwsbrief waarin.
Oorspronkelijk links naar betreffend artikel.  

Socialtrade.nl  (voorheen Strohalm)
: Vrijheid en deugd. (zie onder Comment/reactie, dl.2)
Vergelijk evt. Programma zoekt partij. (21),
Goed voor de werkgelegenheid. (27)

Wijwillenactie.nl (Urgenda)
: Duurzaam ... . (3)
Programma zoekt partij. (21)

Zeespiegelstijging en rurale repopulatie. (38)

Denbosch.transitiontowns.nl
: Koop minder, koop anders, produceer zelf. (21)

Ommekeer-nederland.nl
: Basisinkomen, basisbezit op .. . (zoekfunctie)
Aanbevolen: Programma zoekt partij. (21)
Alle uitgaven: .. , Studio, alle uitgaven.

Devrijegedachte.nl
: Eventueel van toepassing: .. .

Duurzaamdoor.nl
: Duurzaam ... . (3)

Aardewerk.be
: Mogelijk informatief: .. . Zelfvoorziening, meer en minder.

Verbeterdewereld.org
: Zie .. . Zelfvoorziening, micro en macro, wereldverbetering bij uitstek.

Swifterkamp.nl
: Diverse raakvlakken zelfvoorziening Ė experimentele archeologie.

Bijvoorbeeld hutkom Ė walwoning: .. , Studio, plannen projecten, walwoning.

Roelvanduijn.nl , roelvduijn@planet.nl
: Wellicht interessant: .. .

Nieuwemedianieuws.nl
: Geschikt voor opname in uw uitgelezen opsomming ? : .. . Terug naar de
natuur, groen, ecologis, duurzaam, sociaal economis, filosofis, literair, ... .

Xminy.nl
: Bloemlezing basisbezit. (41)

Voetenindeaarde.nl
: Niet zozeer voor geldelijke steun als wel bemiddeling bij uitgave van Walden
boekjes en of teksten: .. , Studio, alle uitgaven.

Terrareversa.be
: Bloemlezing basisbezit. (41)

Climategate.nl
: Zeespiegelstijging en rurale repopulatie. (38)
Duurzaam ... . (3)

Programma zoekt partij. (21)

Transitie.be
: Mogelijk van toepassing: .. .

Pala.be
: Alle uitgaven: .. , Studio, alle uitgaven.
Loonsalaris organigram. (37)
Duurzaam ... . (3)
Programma zoekt partij. (21)
Zeespiegelstijging en rurale repopulatie. (38)
Bloemlezing basisbezit. (41)

Woesteland.nl , jongerengroep van het Ivn.
: Zelfvoorziening en laagdrempelig rentenieren, jong geleerd. (24)

Jma.org , jongeren milieu actief.
: Bij duurzaam: Koop minder, koop anders, produceer zelf. (21)
Zelfvoorziening en laagdrempelig rentenieren, jong geleerd. (24)
Of zelfs: Duurzaam ... , Programma zoekt partij. (3, 21)

Tseg, tijdschrift sociale en economische geschiedenis.
: Ter info: Zelfvoorziening, witte vlek op de kaart van soc. en econ.
geschiedenis.
ĒHet argument voor zelfvoorziening, door classice filosofie waar het naadloos in
lijkt te passen aldus op een haar na gemist, ging sindsdien aan wijsbegeerte en
wetenschap goeddeels voorbij.Ē
Zelfvoorziening bij Plato, Bladeren zelfvoorziening 7.
Nieuw begrip: Basisbezit. Een stap verder dan Basisinkomen.
Meer info: .. .

Onvoltooid verleden.nl , website voor de geschiedenis van sociale bewegingen.
: Emails aan een viertal redacteuren.
Anarchisme en economie. (22)
Over Marx, marxisme, bloemlezing, 1. (34)
Bloemlezing basisbezit. (41)

Anarchistisch tijdschrift De As.
: Basisbezit/basisinkomen. Zie evt. .. op beide zoektermen.
Prettige presentatie en doorzoekbaarheid van jullie uitgaven !

Nederlandkantelt.nl/doe-mee.
: Bloemlezing basisbezit. (41)

Sites.google.com/site/evsecovrede.
: Zelfvoorziening en laagdrempelig rentenieren, jong geleerd. (24)


Sekemvrienden.nl
: Woestijnbevloeier: Zeespiegelstijging en rurale repopulatie,
woestijnbewoning en drijvende bouwsels. (38)

Voedingscentrum.nl/overshoot.
: Kleinste voetafdruk. (6)

Vrijdenken.net
: Wellicht is .. , Nieuwsbrief' interessant en informatief voor deze of gene.
(politiek en maatschappij, filosofie)

Devergroening.nl
Merkloods.nl
: Bemiddeling bij verkoop van een merk ?
Loc shop, Benelux gedeponeerde merknaam plus franchise formule.
Loc-shop.com, domeinnaam met bijbehorend website concept.
loc, local origin certificate, locale producten (...) en diensten. Context: .. .

Hitte.nu
: Onder "Vergeet die stomme ijsberen, het gaat nu oms ons" mogelijk een linkje
naar .. .
Meer specifiek Zeespiegelstijging en rurale repopulatie. (38)
Of zelfs Duurzaam ... . (3)


Socialevraagstukken.nl
: Van basisinkomen naar basisbezit: Bloemlezing basisbezit. (41)
Piketty: Loonsalaris organigram. (37)
Duurzaam: Programma zoekt partij. (21)

Worldconnectors.nl
: Duurzaam ... . (3)
Zeespiegelstijging en rurale repopulatie. (38)
Loonsalaris organigram. (37)

Klimaatcoalitie.be
Microclimates.nl
Climaxi.be
: Zeespiegelstijging en rurale repopulatie. (38)

Bureaudehelling.nu , wetenschappelijk bureau Groenlinks.
Hellingproef , jong wetenschappelijk bureau.
: Wellicht informatief: .. .
bijv. Bloemlezing basisbezit. (41)
Basisbezit en migratie. (42)
Loonsalaris organigram. (37)

Krisis.eu , tijdschrift voor actuele filosofie.
: Mogelijk zijn onderstaande artikelen, al dan niet na enige omwerking, geschikt
voor opname in Krisis.
Zelfvoorziening bij Plato. (7)
Zelfvoorziening bij Aristoteles. (8)
Meer Plato. (39)
De website verder aanbevolen. Ongetwijfeld vind u er meer van uw gading.

Hetnieuweinstituut.nl , architectuur, design, digitale cultuur.
: Mogelijk interessant hier en daar: .. .
Zoals: Duurzaam ... . (3)
Werken bij wonen, wonen bij werken, bloemlezing. (24)
Zeespiegelstijging en rurale repopulatie. (38)

Wijstoppensteenkool.nl
: Wellicht van toepassing: Zeespiegelstijging en rurale repopulatie. Duurzaam ... .

Fairfin.be
: Vrijheid en deugd. (zie onder Comment/reactie, dl.2)

Scouting.nl
: Zelfvoorziening en laagdrempelig rentenieren, jong geleerd. (24)

Eenanderland.be
: .. . Zuinig, verstandig, zelfproductief.

Antwoord
-----------
Proefdeaarde eetbaarlandschap.
: Mogelijk interessant hier en daar, .. .
-: Dag, waar kennen wij elkaar van ?
: Kwam facebookpagina ProefdeaardeEetbaarlandschap tegen.
-: Ok, dan begrijp ik het.

Vrijzinnigepartij.nl
: Programma zkt partij. (21). Nwsbrf. Studio, alle uitgaven.
-: Dank voor de attendering. Interessante gedachten.

Basisinkomen.net
: Gaarne toevoeging van Zelfvoorziening.nl aan Basisinkomen ondersteunende organisaties. Zie bv. intro op homepage of Basisinkomen en zelfvoorziening, bloemlezing. (9)

----------------------------------------------------
wordt voortgezet, deel 2 in Nwsbrf 47
.                                                  ^
Sites' opgefrist.                                                                                   .

Verdwenen, niet meer van toepassing geachte en geruime tijd stilliggende
adressen verwijderd, enkele nieuwe toegevoegd.


                                                                                                        
^