<                                   nieuwsbrief zelfvoorziening
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

49                                                           jul-dec 018

Over zijn, het zijnde en het kennen ervan (5)

Van basisinkomen naar basisbezit

Aangeboden

Walwoning drijvend

Toegevoegd

      
  .
 
 
 
                                                                                      sep/oct'018   .
Van basisinkomen naar basisbezit.

Wordt veel en veeltalig gepubliceerd over basisinkomen, vooral in de 'onvoorwaar-
delijke' variant inclusief forse belastinghervorming, ook in eenvoudiger, minder
aansprekende versie
1 zal het nog even duren voordat de innovatie prominent op
partijprogramma's verschijnt en in aanvaardbare vorm politiek en maatschappelijk
is ingevoerd.

Niettemin, met 'basisbezit' (basic property)
2 is inmiddels een aanvullend en
nieuw, mogelijk Nobelprijs waardig
3, concept beschikbaar.

In beginsel zouden niet zozeer Bezitters, gebruikers (liberalisme, kapitalisme),
Koning, keizer, plus (feodalisme) en de Gemeenschap, in casu de staat
(socialisme, communisme) aanspraak/eigendomsrecht hebben op natuurlijke
hulpbronnen (grond, ondergrond, water, lucht, ether, ruimte, ... .) maar, op
voorwaarde van leeftijd weliswaar en gezinsgrootte, Eenieder (sommige inter-
pretatis van anarchisme/socialisme).

Recht op een evenredig deel grond plus een zeker geldbedrag dat uit basisbezit
voortvloeit, kan internationaal een waarlijk sociale, economise (zelfproductie) en
ecologise (klimaat onder meer, groen, mobiliteit) revolutie teweeg brengen.

In samenhang ermee kan om zich heen grijpende 'leegloop' van landelijke
gebieden (krimp) plus toenemende soms verstikkende verstedelijking langzaam
maar zeker worden tegengegaan.

Is er inmiddels een forse achterstand op ontwikkeling van experimentele in hoge
mate zelfvoorzienende woonwerkplaatsen, zelf
of per subsidie gefinancieerd,
basisbezit maakt de drempel ertoe fors lager.
4

Langs landwegen gedachte zvz kavels (2500 m2, in Nl.) met overeenkomstige zvz
bouwvergunning en idem inkomen zouden gretig aftrek kunnen vinden.

Alleen bouwkavels (250 m2 ?) met aangepaste bouwvergunning en een eveneens
van het algemeen basisinkomen afgeleid inkomen, kunnen de leegloop aanvullend
tegengaan. 

Zonder bouwkavel, dus middels huur of koop en met aanspraak op een volledig
basisinkomen, idem.

Overeenkomstige experimentele aanzetten ertoe, per subsidie of zelf gefinan-
cieerd, zal keuze voor het alternatief vergemakkelijken en het concept basisbezit
(basic property) steviger op de kaart zetten. 

Was in jaren '70/80 en volgend, een fractie van investeringen en uitgaven voor
onderzoek, metingen, rapporten, ..., in verband met milieu en economise
ontwikkeling overeenkomstig besteed, dan zou dat nu, in verband met
voortgaande problematiek van klimaat, verstedelijking, infrastructuur, zich ruimschoots hebben terugbetaald.

Eenzelfde fractie van soortgelijke investeringen en uitgaven nu, 2018, kan straks,
bv. 2060, eveneens aanzienlijke besparingen opleveren.. 

Langdurige politieke en juridise strijd lijkt voor 'basisbezit' het voorland , wel kan
zoals geschetst ad hoc en practis al een en ander worden toegepast.

Kortom, naar een ontspannen samenleving: minder armoede, stress, gejaagdheid,
competitie, ziekte, criminaliteit, ... . 
-----------------
1 Van bijstand naar basisinkomen.
http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_48.html#van
2 Bloemlezing basisbezit.
http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_41.html#blo
Basic property. idem nwsbrf 21.
Commentaar bij een covertekst. idem nwsbrf 18.
3 Bij onstentenis van een nobelprijs Sociale wetenschappen' is een Economie' wellicht voldoende van toepassing.
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/06/schaf-die-nobelprijs-voor-economie-maar-af-
4665008-a1525174
4 Zie evt. Basisinkomen en zelfvoorziening, bloemlezing.
http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_9.html
------------------------------------------------------------------------                                  ^
                                                                                         jul.aug'018  .
Over zijn, het zijnde en het kennen ervan.  (5)

8. Meer taal.

Woorden en zinnen, duidelijker nog dan gedachten, opgevat als beschrijvende, indirecte of schijnbare, denkbeeldige werkelijkheden.
1

Dit in tegenstelling tot of ook samengaand met directe, zintuiglijke, aanzienlijk minder denkbeeldige waarneming, ervaring, beleving.

Denkbeelden, helder of vaag, micro of macro, naturel, fantasievol, abstract, al dan
niet in gedurige opeenvolging en vergezeld van een spectrum aan gevoelsmatige 'lading' of inhoud.   

Is het aangeduide, bijvoorbeeld 'de aarde' of 'bacterie', louter denkbeeldig of schijn
in relatie tot het aangeduide, de ermee samengaande begripsmatige, gevoelsmatige of emotionele 'inhoud' daarentegen is als zodanig reŽel, zij het in meer of mindere mate veranderlijk, vluchtig.                                              .

Evenzo, zoals dromen kunnen worden ervaren als werkelijk, kunnen woorden en gedachten worden beleefd als het werkelijke waarnaar ze verwijzen of, indien
meer abstract of algemeen (god, geschiedenis) eenzelfde gevoelsmatige
realiteitswaarde benaderen dan wel passeren.
2

Opgaan in wat gedacht, gelezen wordt, er waarheid
3, echtheid aan toekennen alsof het nabij is, wordt overzien, zich ermee vereenzelvigen, het zich toe-eigenen,
is mogelijk een meest verbreide filosofische, wetenschappelijke, culturele, welhaast dagelijkse zij het relatieve want over het algemeen zeer tijdelijke 'dwaling'.
4

De grenzen van het hier en nu van lezende worden, verdiept in ruimte- en tijdloze schijn van het woord, gemakkelijk en soms gretig vergeten
5, wat ertoe zou doen
in wereld en werkelijkheid overzichtelijk, boeiend, gebed in alfabet.
6               
----------
1 Beschrijvend, maar ook vragend, verklarend, scheppend. 
2 Dit raakt aan de kwestie van begripsnominalisme versus begripsrealisme.
3 In geval van krant of landkaart, waaraan eveneens een groter belang kan worden
toegekend dan betekende bladen papier, is Ďjuistheidí van de abstracties, overeenkomst met onderliggende individueel meer concreet lichamelijk waar te nemen werkelijkheid, een koelere term. 
4 Soms klein, soms groot: wereld, heelal, natie, natuur, aarde, geschiedenis, ..., vooral wanneer geschreven met hoofdletter en al dan niet voorafgegaan door 'de'.
5 Indien er sprake is van louter letters, klanken, gedachten.
In geval van telepathie kunnen gedachten evenals dromen deels of ten diepste
van buiten komen of naar buiten gaan, grenzen van hoofd en brein overschrijdend.
Meer hierover tot nu toe in par. 1, 2, 3, 4.
6 Of ander schrift.

9. Nog meer taal.                                                                                    .

Taal als beschrijving van binnen- en buitenwereld
1, maar ook als bedachte, gecreŽerde stelsels van woorden, begrippen of tekens, veelal als zodanig geleerd,
die ergens ooit aanknopingspunten in directe ervaring van wie dan ook hadden en
dit deels weer krijgen als gelezen, overdacht, verder uitgewerkt
2 , uitgevoerd of toegepast, in de meer directe ervaring van diegenen.  

Wetenschappen, kunsten en wat al niet voorzover, in dit verband, een gelezen woordelijke weergave dan wel neerslag ervan.
3

Bij practise beoefening van de disciplines zoals waarneming, experiment met apparaat of instrument en eender toepassing in talloze concrete situatis ligt het denkbeeldige meer aansturend op de achtergrond in gedachtegang van uitvoerenden. 

Diverse spellen en spelen maar ook bouwsels, werktuigen, techniek met hun spelregels, (bouw- en technise tekeningen),  handleidingen, gebruiksaanwijzingen plus talrijke regels, voorschriften, wetten die richtinggevend zijn voor gedrag en handelingen. 

Kortom, waar de relative schijn van het lezen overgaat in of samengaat met concrete meer uitgesproken lichamelijk hier en nu activiteiten van deze of gene. 

Al met al een aparte categorie: de niet natuurlijke, door mensen voortgebrachte, cultuurlijke, direct waarneembaarheden: gesproken taal, zang, muziek, tal van teksten, en ermee samenhangende voorwerpen, dingen, handelingen. 

En temidden van deze bedachte, verwoorde, gemaakte zijnden (in de zin van aanwezigheden) de lezende, denkende,  gevoelsmatig aangedane mensen in werkelijkheden van zijn.
------------
1 Het binnenlichamelijke van buitenaf waargenomen te plaatsen onder de intersubjective (objective) buitenwereld. Al is ook die waarneming in laatste instantie subjectief.  
2 Bijv. wiskundige verhandeling ooit opgesteld. Idem gelezen, bestudeerd. Idem aangevuld, gecorrigeerd.
3 Grafieken, plaatjes, afbeeldingen, vergen (evenals luisteren, muziek, luisterbewustzijn) analyses apart. 
-----------------------
Te volgen: 10. Direct en indirect kennen van zijn en zijnden. 11. Onderzoek van 'zijn', 12. ... .
Voorafgaand : 0. Inleiding, 1. Zijn en het zijnde, 2. Zijn en bewustzijn, 3. Kennen van 'zijn', 4. Herinneren, 5. Denken, 6. Vooruit denken, verlangen, willen, 7. Taal.


                                                                                                       
^
Aangeboden.                         .                                                   oct'018

Sociologische. 179 a4. scripties, beroepsgang, '74, 75, 76.
paper Kennissociologie: De geest in het huis' afgewezen als De geest in de fles', doct. scriptie Sociologie: Van ontmaskering naar ontmanteling, verslag van een meting, pleidooi voor een experimentele sociologie.

In beide scripties onder meer de ringboerderij 1001 waar zoveel mensen zich in hun stoffelijke behoeften nagenoeg volledig voorzien van de 271 ha. aarde die hen omringen.

Slechts enkele exeplaren, prijs n.o.t.k.

Zie evt. Nwsbrf 15. Utopische verkenningen 1, vierde alinea.
Ook, Nwsbrf 34. Een ruimtestation op aarde.
------                                                                                                  ^
Walwoning drijvend                                                  .       nov.dec '018    .

Zelfvoorziening en zelfvoorziening,
1
"In een Gewoonboot
2 woon je theoretis mobiel op het water, ook in afgelegen
streken buiten bereik van waterleiding, riolering, electra, gas.
Een grap die je het nodige aan niet onderhoudsvrije en slijtvaste, dure apparatuur
kost."

Volgt bespreking in het artikel van de toemalige Gewoonboot richting meer en
meer zelfvoorziening.
En vergelijking met de niet drijvende Walwoning
3 die zonnewarmte betrekkelijk
eenvoudig opslaat in aarden wallen waarop het dak rust.

In Zeespiegelstijging en rurale repopulatie
4, laatste tekstblokje,
Woestijnbewoning en drijvende bouwsels:

"Toch zouden toepasselijke onderkomens die in binnenwateren desnoods kunnen
drijven, wellicht een aantrekkelijke optie zijn wanneer woestijn te ver, grens
gesloten, zee te golvig.
Eenmaal drijvend de bij voorkeur aanliggende agricultuur eveneens drijvend en of
diverse aquacultuur, plantaardig, dierlijk."

Kortom, temidden van talrijke 'drijfbouw' zie onder meer Ecoboot en anderen
5,
zou een drijvende walwoning niet misstaan.
   
Zonnewarmte-opslag dan mogelijk in water in de goed isolerende piepschuim ?
'bak' waarop de walwoning.
De aardwallen nu extra binnenruimte, die ook deel uit zou kunnen maken van de
drijfbak. 

Interne warmte-regulering middels te verwijderen isolerende vloerplaten en of
anderszins.
Dezelfde zonnecollectoren verwarmen indien nodig en mogelijk het water in het
drijflichaam.     

Het dakprofiel van de woning zo behoudend evenals de verdere constructie en
indeling van binnenruimte.

Zoetwateropslag, eventueel -zuivering, zonnecellen en aanliggende drijftuinen
completeren zoals eerder vermeld de in hoge mate zelfvoorzienende, vrij bewegelijke, drijfwoning.
----------------------------------
1 http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_26.html#zel
2 https://gewoonboot.nl (inmiddels)
3 http://www.zelfvoorziening.nl/studiopl-walwoning.html
4 http://www.zelfvoorziening.nl/nieuwsbrief_38.html#zee
5 http://www.ecoboot.nl/ecoboot_new/
  
http://www.autarkhome.nl/
   https://vastgoedjournaal.nl/news/17398/131/Drijvende-woning-bijna-volledig    -recyclebaar/

                                                                                                        
^Toegevoegd                                                                                       .

Ringboerderij 1001

Waar zoveel mensen zich in hun stoffelijke behoeften nagenoeg volledig voorzien van de tweehonderd plus hectaren aarde die ze omringen.

--------