--------------------------------------------------------------------------------
Platform lichthinder
                              www.platformlichthinder.nl

Platform Lichthinder staat voor het behoud van duisternis als een kwaliteit van
onze leefomgeving. Het platform is in 2002 opgericht en heeft als doelstelling het
vergroten van de bewustwording van duisternisbescherming en het realiseren van
specifieke wetgeving rond lichthinder.    


De aarde bij benadering bij nacht. Zou het spaarlampactivisme werkelijk helpen of
zogenaamd groene of duurzame stroom ? Besparing op lichtpunten en -uren ook,
in combinatie met nog schonere stroom (geen ertoe gekweekte biomassa oa.)
lijkt qua verlichting effectiver.      pp.

<
                                            nieuwsbrief zelfvoorziening
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5                                                             mrt.apr ' 03

Ursa Major, utopisch project 

Tuinvreugd, half maart

Zelfvoorzieningsplan voorstad Kopenhagen                         City Farmer

Gratis zaad en goede raad

Inwikkelingslanden

Platform lichthinder

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  .

Ursa Major.


Vroeger bestond in Antwerpen het alternatief kunstencentrum De Groote Beer,
daar zagen ook de eerste nummers van het gelijknamig tijdschrift het licht.
Wanneer ongeveer vijf jaar geleden de initiatiefnemers uitwijken naar de Zuidfranse
Pyreneeën, betekent dit meteen ook het einde van dat centrum en alleen het
tijdschrift overleeft. In een omgebouwd schuurtje op bijna vijftien minuten voetelings
klimmen vanuit het dorpje Antras wordt bij kaarslicht op meer dan duizend meter
hoogte onophoudelijk aan De Groote Beer getimmerd en zie, een dik jaar geleden
wordt het blad nieuw en ander leven ingeblazen en krijgen plannen om een
utopisch project uit te bouwen steeds vastere vorm. Vanaf dan wordt uitgekeken
naar een geschikt terrein waar grootse plannen kunnen worden gerealiseerd,
worden medestanders van overal aangetrokken en een aantal thema's
(geweldloosheid, a-kapitalisme, zelfvoorziening, enz.) vastgelegd waarrond
gewerkt kan worden ... .
Aankoop van terrein
...Zodoende beschikt Ursa Major thans over twee hectaren hellend bos en enkele
natuurlijke weilandjes langsheen het pad dat Antras met Irazein verbindt. Het
terrein ligt op ongeveer 1.000 meter hoogte, is zuidelijk gericht en biedt een
adembenemend panoramisch uitzicht over een mooi stuk der Centrale Pyreneeën
... . Het eeuwenoud schuurtje zal er als gastenhuis worden ingericht en de
bouwval wordt tot woonhuis heropgekalfaterd. Eén stuk weiland zal worden
omgewoeld tot algehele moestuin en fruitgaard en al de rest zal viervoeters
bevoorraden, die op hun beurt ons zullen bevoorraden, enzovoorts.
Arbeid adelt
... Wat betreft de bouwwerken willen we twee schijnbaar onverenigbare criteria
verzoenen: alles moet zo goedkoop mogelijk en tegelijk zo ecologisch mogelijk.
De mate van goedkoopte zal bepaald worden door het gebruik van recuperatiernaterialen en ook door het zoveel mogelijk aanwenden van materialen
die ter plaatse voorhanden zijn (boomstammen, leem, rotsstenen, ... ); voor het
ecologisch karakter wordt gerekend op enerzijds de bouwwijze en anderzijds
bronwater, het binnenhalen van elektriciteit middels zonnepanelen, het maximaal
verwarmen met en het koken op houtvuur, de installatie van een leemoven, eigen
waterzuivering, enzovoorts. De plaatselijke burgemeester is akkoord met de
discrete uitvoer van de door ons geplande werkzaamheden zodat geen beslommerende, kostelijke en vooral tijdrovende procedures dienen te worden
ingezet om alle nodige paperassen te verzamelen ... .
Ondertussen zijn we begonnen met de nivelleringswerken rond de bouwval, een
lange strook hellend land wordt met de hand ongeveer waterpas gelegd en daarop
zal met rotsstenen en boomstammen de vorm van een huisje getoverd worden.
Mits de beloofde hulp opdaagt en euronen in voldoende mate voorradig blijven om
de noodzakelijke materialen aan te schaffen en vooral als sneeuw niet voortijdig
begint te dwarrelen, moet het lukken om nog voor het einde van dit jaar de
boomstammen en rotsstenen van een waterdicht dak te voorzien, in de geplande
muuropeningen deuren en vensters te steken, de haard in te branden om met
andere woorden de bewoning onvermijdelijk te maken.
In de komende nieuwsbrieven zullen we de stand der werkzaamheden telkens
kort samenvatten. 
...
Zelf voorzien, maar in wat ?
Een utopisch project is Ursa Major alleszins, al ware het maar omdat er mettertijd
naar een zo volledig mogelijke zelfvoorziening wil gestreefd worden. In het jaar
2003, dat trouwens al ongedurig voor de deur staat, willen we beginnen met zoveel
mogelijk groenten zelf te telen teneinde daarmee in verregaande voorziening van
de vaste verblijvers en de gasten te zorgen. Het eerste jaar zullen dat
waarschijnlijk nog niet veel meer dan aardappelen, ajuinen, prei, selder, diverse
bonensoorten en nog een aantal van die huiselijke etenswaardigheden zijn,
aangevuld met wat aardbeien, frambozen en rubarber. Toch zullen deze winter nog
een aantal eierkippen blijvend uitgenodigd worden en om te helpen bij karweien
zal ook een ezel ooit zijn intrek nemen. In het voorjaar zouden enkele geiten als
grasmaaier kunnen optreden en van hun melk zou kaas kunnen worden gemaakt.
Zelfvoorziening is echter veel meer dan dat; het veronderstelt ook dat er een
steeds spaarzamer gebruik van geld wordt gemaakt. Zoiets gaat van minder en
doelbewust consumeren naar rijkelijk ruilen met gelijkgezinden en medestanders
tot het op niet-kapitalistische wijze produceren naargelang de mogelijkheden en
nemen volgens behoefte.
...

---------------------------------------------------------------------------------------
Uit de Ursa Major Nieuwsbrief Nummer Een, december 2002.       pp.
Meer info: Studio zelfvoorziening.

ps. hoe rijkelijk ruilen en nemen volgens behoefte precies in de zelfvoorziening
past ?
                                                                              ^
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zelfvoorzieningsplan voorstad Kopenhagen.                 

De bedoeling is per twee maanden een ander citaat op te nemen. Resultaat veelal
van een internet zoekactie op de term. Inzendingen, al dan niet met commentaar,
zijn welkom.
-----------------
Het Milieu en Energie Centrum (MEC) in Höje Taastrup (45.000 inwoners), ten
westen van Kopenhagen (Denemarken), heeft een realistisch plan ontwikkeld om
het gebied qua voedsel zelfvoorzienend te maken. Verdubbel het percentage
tuinbezitters die hun eigen groenten verbouwen, verdriedubbel het aantal
nutstuinen, vervijfvoudig het aantal mensen die kippen houden (5 procent doet dat
al), voer de honingproductie op en versterk de banden met nabije boerenbedrijven
door meer mensen er hun producten direct te doen afnemen, of er weiden te
pachten en zelf dieren te kopen, ... . 
---------------
http://www.cityfarmer.org/CopenhagenSuburb.html#suburb

... Meer scholen en kinderdagverblijven met eigen moestuinen.
Er zijn al veel vruchtbomen in Hoeje Taastrup, maar de helft van het fruit blijft
liggen, zodat het plan voorziet in persen om sap te maken van het herfstoverschot.
Meer urine-scheidende toiletten in de wijk voor voorziening in meststoffen.

Het plan, uit ' 97, engelse vertaling ' 02, doelstelling ' 05, dat een prijs won van
50.000 kronen van de deense Eco-Village Society, geeft nog aanvullende redenen
voor het radicale programma: zelfvoorziening betekent minder transport, meer
zekerheid in geval van tekorten, consumentenvoorlichting over voedselkwaliteit,
bevordering van biodiversiteit en het ontwikkelen van een sterker gemeenschaps-
gevoel.
De uit het Engels in het Nederlands vertaalde inhoudsopgave:

ZELFVOORZIENING IN EEN VOORSTAD
Voorwoord.                                 
De moeilijkheden.                          
Stand van zelfvoorziening in Hoeje Taastrup.                            
Perspectieven in een Agenda 21 verband.        
Denk in het geheel.                   
Denk kruislings.                          
De toenemende betrokkenheid van de bewoners.
Het perspectief globaal gezien.            
HET PLANNEN VAN DE ZELFVOORZIENING         
Wie doen de planning ?                     
Hoe is de stand van                      
  1) Productie in eigen tuin. Drukke gezinnen met banen buitenshuis.      
  2) Productie in eigen tuin: Gepensioneerden, werklozen, enz.          
  3) Veel tijd, maar geen tuin.               
  4) Centraal maar plaatselijk voedselaanbod.                            
  5) Locale productie van meststoffen.
  6) Vis in de stad.
  7) Uitwisseling van fruit.               
  8) Verzamelen en uitwisselen van zaden, wederzijdse snoei/oogst hulp.  
  9) Plaatselijke productie van honing.       
10) Dag-zorg centra.                         
11) Scholen.                                 
12)"Wij zij de jongeren met wie andere jongeren niet willen spelen".    
     (Deens liedje)       
13) Onderwijs in zelfvoorziening.                           
14) Meer permacultuur.
15) Eigen visproductie, Aquacultuur.         
16) Productie in kassen.                     
17) De wereldwinkel. (Globe Shop)                       
18) De rol van supermarkten/locale winkels.

Consequentie van handeling.
Voor onder meer gemeente en raad.
---------------------------------------------------  vert.pp

Enkele kanttekeningen:
De link naar Agenda 21, vanwaar ook termen als geheel-denken en kruislings
denken, is opvallend omdat deze uit nederlandse Agenda 21 activiteiten
nauwelijks blijkt, maar niettemin als 'self-sufficiency'  tot de centrale elementen in
de Agenda zou behoren.
Honing in gebruikelijke moderne productie is vooral door bijen veredelde suiker.
Dus ook plaatselijke productie van suiker ?
Voor de Globe Shop (in specifieke uitwerking hier) is alweer enige tijd het concept
van de Loc Shop (studio zelfvoorziening) als alternatief voorhanden. Niet alleen
plaatselijke voedselproducten / productie, maar eveneens bouwmateriaal, huis-
raad, kleding, ... .
Maar eens poolshoogte nemen hoe het er nu mee gesteld is in Hoeje Taastrup.
Uit Zweden inmiddels (cursus zelfvoorziening, nwsbrf 2 en 3) geen antwoord, noch
van het Innovatie Steunpunt Wageningen (groene innovatie, plattelandsver-
nieuwing).
---------------------------------  pp
                                                                                                      
^
--------------------------------------------------------------------------------
Tuinvreugd, half maart


Voorafgaand Deelmulchen (Nwsbrf 1, 2, 3) aldus voortzettend.
Aan plaats van handeling, afliggende nutstuinen, die van een aanliggende huistuin
en soms binnenshuis, toegevoegd.

Tuinbonen erin, met de vrijkomende mulch en wat overwinterd bermmaaisel
naastliggend aardappelperceel nu goed toegedekt tot de nieuwkomers, eind april.
De mulch werkte goed. Het kost relatief weinig moeite het weg te harken en
sporadis kweekgras en ander onkruid te verwijderen. Aanbrengen vervolgens van
de tuinbonenvoor, compost erin strooien, vermengen, tuinbonen zetten en de voor
dichtharken.
In tegenstelling tot voorafgaande jaren waren de pastinaken niet al te best. Het
merendeel nu geoogst en in de vrijkomende ruimte lage peultjes gezet. Deze met
net of gaas oplettender aan kraai, houtduif of ander gedierte te onthouden, zodat
het spreekwoordelijke 'lust je nog peultjes' weer eens bewaarheid wordt. De kans
op een dergelijk effect lijkt met schorseneren vrijwel uitgesloten. Het gewas toch
nog maar eens proberen, het zaad ervan dan niet voor niets geoogst. 
Van de verplaatste rabarber komen de knoppen mooi boven de grond. Met de vrij
groeiende dovenetel, goed alweer voor de soep, zijn ze er als eersten bij. Jammer
dat het weelderig boerenwormkruid voor niet medicinale consumptie ongeschikt
zou zijn, dit nog eens nagaan.
Spoedig nu pastinaak zaaien, in betere grond, en nieuwe kansen eveneens voor
de fijnzadige, langzaam opgroeiende, lastig te wieden winterwortel.
In de geschoonde hazelaaraanplant doet de vrijgekomen ruimte beslist prettig
aan. Stammetjes, takken en wortelstronken wachten op verdere verwerking.
Grappig dat reparatie van het afdakschuurtje exact met de laatste golfplaten, in
voorraad nog van een eerder bouwsel, toe kwam.

In de huistuin was de boerenkool dit jaar armzalig (aanvankelijk verwaarloosde
slakkenplaag ) maar de prei kon ermee door. 
Meerjarige tuinzuring, bieslook en de in september gezette knoflook zijn hier de
eerstelingen qua voedselgewassen, paardebloemblad niet meegerekend. Een
molslaproef in de vorm van een omgekeerde bloempot op de paardebloemblad-
krans was niet bijster succesvol, door de gaatjes in de potbodem wellicht.

Binnenshuis nu snel ook wat zaaien: prei, boerenkool, wellicht broccoli.   pp.     
                                                                                                 ^
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gratis zaad en goede raad.

Een plan om via een biodiverse zadenruilbeurs Nederland (per bloempak en per
vierkante meter) biologisch weer rijker te maken ging van start op de Floriade ' 02.
Veel bezoekers reageerden enthousiast en lieten hun e-mailadres achter.
Via een website (inmiddels ruim 10.000 bezoekers) meldden zich nog vele
anderen die op de hoogte wilden blijven.
En talloze betrokken tuiniers bleken bereid daadwerkelijk zaden te leveren.
Gestaag groeide week na week de lijst met aangeboden bloemen, planten en
gewassen. Inmiddels telt de lijst meer dan 150 soorten en variëteiten.
Volgend jaar rond deze (zaai-)tijd zal de website beschikken over een aanbod van
minimaal vijfhonderd soorten. U kunt daarbij helpen en zorgen dat zich nieuwe
aanbieders melden. Of nog beter: zaai, oogst dit najaar en biedt zelf dan weer
aan. Kortom:
voor een biodiverse zomer in uw tuin, bezoek 
www.denationaleproeftuin.nl
-----------------------------------------------
Uit een bericht van DNP 13.3' 03.      pp.

                                                                                                      
^
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inwikkelingslanden

Spijt alweer van het balletje op (1) richting internet. Het ontvangt immers, in tegen-
stelling tot slim consuminderen (economie van het genoeg) en basisinkomen, al
voorspraak te over.
Een bericht in het e-zine 7.3 van DeNieuweOmroep (2) :

' Internet en de digitale informatiemaatschappij nemen ook op de agenda’s van
wereldverbeteraars en internationale instituten een steeds belangrijker plaats in.
De VN-Wereldtop over de Informatiemaatschappij (WSIS), die in december in
Genève wordt gehouden, wordt de eerste topontmoeting waar
niet-gouvernementele organi- saties (NGO’S) op gelijkwaardige voet mogen
meevergaderen, onderhandelen en beslissen. Dat voorrecht was tot dusver
voorbehouden aan regeringen, bedrijven en internationale overheidsorganisaties.
De problemen zijn er dan ook naar: het is de VN er veel aan gelegen om zo snel
mogelijk de digitale kloof tussen het westen en ontwikkelingslanden te overbrug-
gen. In de geïndustrialiseerde landen hebben 2 van de 5 personen toegang tot in-
ternet; in ontwikkelingslanden slechts 1 op de 50. Ambitie: tegen 2010 moet elk
dorp ter wereld de beschikking hebben over een internetaansluiting.'

Tja, alsof tweede en derde wereldbewoners vooral armoede en achterstand lijden
omdat ze het nieuwste exportartikel van de 'rijke' landen niet af kunnen nemen.
Eenzelfde suggestie omtrent een ander exportartikel is te horen in recente radio-
spotjes die de jeugd in die landen eigenlijk alleen ziet geholpen met (westers)
onderwijs.
Waar ze echt en direct wat aan hebben, onder diverse voorwaarden, een basisin-
komen, recht op productiemiddel (grond), importbeperking van luxe goederen die
hun wisselkoers vervolgens met sprongen doet stijgen, wordt door weinigen
slechts onder NGO's en anderen bepleit.

Een parallel met het Milieudefensie/Groenlinks effect ? die de trein pakten en ver-
volgens Betuwelijn, Hogesnelheidslijn en misschien net nog geen Zweeftrein het
land zagen inrollen, mobiliteit eerder opvoerend dan minderend zoals onder meer
middels een werken bij wonen, wonen bij werken beleid zo voortreffelijk kan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------   pp.

1. Nwsbrf 4, stadslandbouw, laatste zin: bijkomend voordeel van het holistiser
sce-nario is dat de stap naar een wenselijke meer landstedelijke ontwikkeling,
gegeven slim consuminderen, basisinkomen en internet, verwaarloosbaar klein
wordt.
2.
DeNieuwe Omroep, Lloydstraat 5, 3024 EA Rotterdam, tel 010-4767507,   www.denieuweomroep.nl .
                                                                                               
^
                                                                                                      ^
====================================================