COMPOOL IN GEBRUIK.                            ' 08,' 09 

Onderstaand afgebeelde septic tank-helofyten filter omgebouwd.
Waterput (en compbak) weg te denken. Resterend bassin in tweeën.
Eerste gedeelte, 4 m, compostbak waarop/in wc loost middels een omgekeerde
dakgoot, 1.50 m, in het verlengde van de afvoerpijp. (1)

Open verder aan de lucht. Geen afdekking en ook geen afdakje. (2)
Aan het eind een welputje dat afvoert op het rietplantenbassin van 2.5 m. lang.
Het oppervlak van het rietbassin is normaliter droog, vanwege muggen. Bij hevige
en of langdurige regen niet. Afvoer dan in de buitengrond. (3)  Ook kan het overtol-
lige vocht (4) uit de welput worden geschept of gepompt en op/in de uitgeschepte
compost(erende) voorraad worden gevoerd.

Aan het eind van het rietplantenbassin eveneens een welput voor inzage waterpeil,
-kwaliteit, gebruik als tuinwater, plus overloop in buitengrond dan wel terugvoer
voor hergebruik.

De composterende massa wordt achteraan zo nu en dan uitgeschept en eens in
de twee maanden of minder in gedeelten naar achter verplaatst. Een haakse
mestvork komt hierbij van pas.

Langs de compostbak een pad waarnaast ruimten voor afgevoerde compost en
toe te voegen tuinafval. In een aantal gedeelten, in verband met verdere 'rijping' en vrijwaring van ziektekiemen, komt de compost daar stapsgewijs klaar voor gebruik.


Voor zogewenste verwerking van grijs afvalwater (in droge gebieden; ontheffing van
inmiddels flink aantikkende riool- en zuiveringskosten bij aanwezigheid van een
compool voorlopig niet aan de orde) wordt het rietbassin wat vergroot, de pijp/goot
ernaartoe aan te passen als 'septic tank'. 
De beschreven bassins van landbouwplastic, vijverplastic, stoeptegels, zo mogelijk
in wat gewijzige afmetingen uit te voeren in beton of anderszins.
Een middels langsdoorsnede gehalveerde rioolpijp lijkt hiertoe toepasselijk en ide-
aal.
-----------
1. Punt van research, de wijze van invoer in de composterende massa. Maten ver-
der facultativ. Het hier weergegevene voldeed voor een 1 persoons huishouding en
lijkt 2 wel aan te kunnen. De voormalige septic tank, waaruit tussenschotten ver-
wijderd, werd ondieper.
2. Regen aldus vrij spel in het geheel. Geen punt wanneer afvoer op buitengrond
dat niet is. Zie 3. Met een afdak boven het compool, of afdekking van de compost-
bak bij regen, lijkt weinig of geen afvoer op buitengrond haalbaar, zeker indien 1e
en 2e welput zo nu en dan wordt geleegd.
3. Zou een dergelijke afvoer bij gezonde rietplanten en eventuele idem aanplant al-
daar op basis van wetgeving niet zijn toegestaan, dan rijst de vraag hoe het zit met
mestafval van de veehouderij die ongezuiverd in giga hoeveelheden regelmatig op/
in de grond wordt afgevoerd.
4. Een soort gier. Qua volume nu ongeveer de helft en minder van het spoelwater
(exclusiv regen). Met betere opname in, verdeling over de composterende massa
zou dit volume zijn terug te brengen. Daarnaast valt de doorloop erdoor (drainage)
te verbeteren.
-------------------------------------------------
Studio zelfvoorziening, jul ' 08,' 09.


  
                              BIOOL EN COMPOOL, PLUS
.                      '01, 02

Zijn binnen afzienbare tijd (2005) alleen gecertificeerde systemen voor aan huis of
gebouw reinigen van afvalwater wettelijk toegestaan (1) en ontbreekt over toelaatbaarheid van de zogenaamde nuloptie (geen lozing, volledig hergebruik) vooralsnog bericht, research naar meest natuurlijke, eenvoudige, zelf te maken en
voordelige systemen vinde uiteraard voortgang.
En wel terwille van voedingstoffen voor agrarise (zelf)productie, water in droge gebieden en prijsvoordeel ten opzichte van riolering of anderszins.

Biool
---------

Vooral de aantrekkelijkheid voor muggen van het waterplantenbassin waarop een septic tank loost zou met onderdegrondse afvalwaterzuivering-aan-huis zijn ondervangen.
Ertoe slechts een licht aflopende pijp van goede lengte, dikte en perforatie op zwart en grijs water uitlaat aan te sluiten. Toepasselijke beplanting erlangs, met ontstoppingsfaciliteit rekening te houden.
Gelet op wetgeving betreffende bodemverontreiniging lijkt te kunnen worden volgehouden dat bij milieuvriendelijke input en adequate beplanting geen bodemverontreiniging van betekenis optreedt.
Milieuonvriendelijke output aan de begroeing of anderszins af te lezen en op enigerlei wijze te sanctioneren.
Werkt de wetgeving niet mee en of wil men het water anders dan als vruchtensap, berkenwater, ...  recyclen, dan kan een bodem van klei, beton, kunststof, ...,  onder de pijp worden gelegd, zodat bij toereikende lengte, vulling en vegetatie
redelijk schoon water kan worden geput.

En
----

Op Biool (2) tot op heden geen commentaar. Wel lijkt de onderdegrondse pijp evengoed een opdegrondse omgekeerde dakgoot o.i.d te kunnen zijn.
Als zodanig dan ook een bestaand biezenbassin naar voorlopige tevredenheid aangepast. Het waterpeil flink verlaagd, uit de geul onder de goot sporadis wat drab te verwijderen, 's winters een laag mulch erover wellicht.

Compool
--------------

Maar waarom niet eveneens de veelal aanwezige composthoop (3) in het reinigingstracé opgenomen ?
Bijvoorbeeld in de (zelfbouw) septic tank, waaruit de compartimenten weggebroken en enigerlei geurvrije aan- en afvoer gerealiseerd.

                                aarde
  betontegels   =======.=======
                       \\    O    .    O zw//art en grijs water                                     
                         \\         .         //           
          stoeptegels\        .         /zand/cement
                            \\      .      //vijverplastic
                              \\    .    //
                                =====
                 dwarsdoorsnede septic tank
                 ----------------------------------------

Het zwart afvalwater wordt dan op het regelmatig toegevoegde tuin-, groente-, fruitafval gestort.
Van tijd tot tijd met een soort ingebouwde hark o.i.d de composterende massa in gedeelten te verplaatsen tot buiten, waar deze aan de lucht verder composteert.
Zal de massa vrij veel water op kunnen nemen, ook matig douche-, was- en overig spoelwater lijkt ervoor teveel, zodat dit grijze afvalwater direct naar biezen-/rietveld, biool of flexibel infiltratiesysteem (4) kan worden gevoerd.
Het compool bij nieuwe aanleg wat ondiep en vooral voldoende lang uit te voeren omdat gegarandeerd ziektekiemvrije compost enkele jaren zou moeten liggen.

Een alternativ, gelet ook op de nuloptie, is de compostbak aan een bestaande septic tank/helofytenfilter/waterput/(compostbak) aan te bouwen.

 
  =========____________      
   .   .   .   .   .------------------------------------------ .    .                   /
   .   .   .   .   .                                           .    .                 /
   .   .   .   .   .                                           .    .               /
  --------------------------------------------------------------------------------/
  septic tank          rietveld                   waterput    comp.bak
  langsdoorsnede

-----------------------------------
1. zie Waterhuishouding, in Leeftuin 19 en hieronder.
2. eerder in Zelfvoorziening 7, sep' 98. Zie ook www.zelfvoorziening.nl.
3. geen gebruik van de groene container, recht op 25% korting op de
    afvalstoffenheffing ? [defacto nee]
4. evenals het biool zou de in de tuin verplaatsbare gaatjesslang of -buis bij   
    milieuvriendelijke input geen bodemverontreiniging van betekenis geven. Zelfs
    als het 'zwarte' afvalwater er gedeeltelijk (de kleine boodschap) eveneens
    door zou worden afgevoerd.
                                                                                                          
^
                    
                                                                           WATERHUISHOUDING

Ecologische landelijke kernen zijn ook ecologisch voorzover ter plaatse productie van grondstoffen, goederen, diensten op aan- en afvoer van goederen en of personen bespaart.
Milieuvervuiling als gevolg van mobiliteit aldus reducerend en niet bijdragend aan toenemend ruimtebeslag van voertuigen, wegen.
Economisch zijn de kernen in deze middels de kostenbesparing die tegelijkertijd optreedt.

Toegepast op grondstof water lijkt het milieueffect van zelf- of ter plaatse productie eerder tegengesteld omdat aan- en afvoer inclusief transportmiddelen betrekkelijk weinig (vervuilende) energie kost, de 'wegen' ondergronds liggen en centraal grootschalige winning, zuivering, reiniging, lozing gezonder c.q. schoner zou zijn.
Fervente 'zelfzuiveraars' echter van afvalwater (1) weten dit goed te weerleggen en ook overheden zijn inmiddels doórdrongen van de ecologische mogelijkheden en economische voordelen (riolering buitengebied) van decentraal kleinschalige afval-
waterzuivering. (2)
Niet zonder prijskaartje, al is het gebruikelijke riooltarief voor gecertificeerde, deskundig beheerde i.b.a. (individuele behandeling afvalwater) systemen van
f 10.000 plus op zich redelijk. (3)
Zelfzuiveraars daarbij evenwel nagenoeg buitenspel gezet: zelfbouw van een gecertificeerd systeem plus regelmatige controle erop komt gemakkelijk
duurder uit, zo al ontheffing van de verplichte i.b.a./rioolaansluiting kan worden verkregen.
Ecologische landelijke kernen die de grondstoffen verloren gaand met het afvalwater vervolgens weer moeten aanvoeren en mede dankzij hun ecologisch
karakter ook (ver) beneden het riooltarief verantwoord kunnen reinigen, hebben zo van effectuering van wetgeving (2005) enig nadeel te vrezen.

Nuloptie
-------------

In langdurige afwachting van meest eenvoudige gecertificeerde doe-het-zelf systemen en soepele ontheffings- en toezichtsprocedures rest de zelfzuiveraar opmerkelijk genoeg nog de nuloptie : geen lozing. (1)
Het al dan niet in stappen gereinigde afvalwater wordt volledig hergebruikt, bijvoorbeeld als composthoopwater (!), tuinwater, spoelwater wc, waswater en wellicht drinkwater. Verliezen aan te vullen met regen-, grond- en of leidingwater. 
Over ontheffing en toezicht echter desbetreffend ontbreekt vooralsnog bericht en zou het riooltarief (€ 125,- plus pj.) ermee zijn verdiend, de verontreinigingsheffing (€ 55,- plus p.j.) waarschijnlijk nog niet.

Drinkwater
-----------------

Gaat de nuloptie op en wordt gewerkt met aanvullend regen- en of grondwater dan
zou het terwille van drink- en waswater nog minimale gebruik van leidingwater (€ 50,- plus pj.) eveneens moeten zijn te vervangen.
Inzet van een osmose-apparaat
* dan wel actieve kool filtrering kost de huishouding
waarschijnlijk meer, voorzover het niet natuurlijker en voordeliger kan.

------------------                      
1. De Twaalf Ambachten Nieuwsbrief, herfst' 00.
2. Sanering van ongezuiverde lozingen in het buitengebied: stagnatie of klaar
    voor de doorbraak ?, Frans Debets, in zie 3.
3. Gemeente Echteld neemt het voortouw in sanering lozingen buitengebied,
    Pam Evenhuis, in Riolering, onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers
    en beslissers in de rioleringssector, oct/nov' 00.                           
-----------------------------------------
Studio zelfvoorziening' 01,02.                             
^

'08. Vergl. http://www.ecologieforum.eu/viewtopic.php?f=4&t=65 :

Omgekeerde osmose toepassen ? 
Het demineraliseren van water heeft ook kwalijke gevolgen als men dat drinkt. Demi water heeft als naar gevolg dat het mineralen uit je lichaam onttrekt en is dan ook zeer schadelijk. Een van de gevolgen is bot ontkalking.
===============

''013. teksten hier en daar licht aangepast.

    .
<
                            COMPOOL AFGEKOPPELD.                     jan '014

In verband met voorgenomen verkoop van de woning
1 zwartwater afvoer terug op
het riool. Toiletspoeling met regenwater vervangen door idem met leidingwater.
Voormalige stortbak onderdelen kwamen intact uit langdurige opslag tevoorschijn !

Twee forse regentonnen, soms ontoereikend voor eenpersoons wc spoeling, nu
aangepast voor tuin- en buitenspoelwater. Overloop van de tonnen voorziet rabar-
berplanten in voormalig rietbassin (vijverplastic ervan verwijderd) met ruim voldoen
de water.
Wijlen compool, voorheen septic tank/helofyten bassin, voldoet goed als langwer-
pige compostkuil.


Bij 'compool' nog opgemerkt dat uitscheppen en met haakse mestvork verplaatsen
van de composterende massa minder frequent nodig bleek als gedacht en ook
aanzienlijk lichter en sneller ging.
Toch zijn er qua zwart afvalwater en invoer ervan op tuin- en keukenafval, zowel
als op overige aspecten ongetwijfeld verbeteringen mogelijk.     

Biool

Bij 'biool' de aantekening dat in minder droge streken (voldoende regen- en of
grondwater) het biologis op/in de grond lozen middels een al dan niet verplaats-
bare 'pijpkap' nadere research zeker waard lijkt.
Nieuw water dan, bij voorkeur handmatig, op te pompen en of in kleiner of groter
bassin uit regen op te vangen.
Zuivering ervan al naar gelang gebruik. Goede 'doe het zoveel mogelijk zelf ' filters
daarbij  van enig belang.

Recycling 

In drogere situatis en bij afwezigheid van aan- en afvoerleidingen, dan wel vanwege
het prijskaartje ervan, kan het zaak zijn afvalwater zoveel mogelijk opnieuw te
gebruiken. Het doorloopt dan diverse stadia van (natuurlijke) zuivering voordat het
weer kan worden aangewend voor tuin, wc, was, douche enz.

Is in een dergelijk U-traject een compool opgenomen dan wordt niet alleen water
maar ook plantvoedingstof hergebruikt (korte kringloop) wat weer scheelt in de
aanvoer/aankoop ervan.

Certificering van zodanige 'doe het zoveel mogelijk zelf ' installatis en daarmee
vrijstelling van inmiddels aantikkende riool- en (deels) zuiveringsheffingen
vooralsnog niet aan de orde.

---------------------------------
1. Zie evt. Tuinvreugd slot (nwsbrf 36) en Terugblik huistuin (nwsbrf 37).